Ομιλία Α. Γεωργούλη για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: "Σκοπός είναι η ενδυνάμωση όλων των νέων"

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα πρέπει να αποτελέσει έναυσμα για μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Υπό την έννοια αυτή, οι πολιτικές για τη νεολαία θα πρέπει να καταστούν οριζόντια προτεραιότητα ενσωματωμένη σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Η συμμετοχή στις δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας σε εθνικό επίπεδο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 θα ενισχύει τις υπάρχουσες πολιτικές για τους νέους, όπως οι Ευρωπαϊκοί Στόχοι για την Νεολαία και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, αλλά θα λειτουργεί και οριζόντια, ώστε η Νεολαία να είναι προτεραιότητα ενσωματωμένη σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης.

Σκοπός είναι η ενδυνάμωση όλων των νέων χωρίς διακρίσεις και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, με βάση τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες ως προς την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, και όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Όμως για να πετύχει το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να διασφαλισθεί καλή οργάνωση και συντονισμός σε Ενωσιακό, αλλά και σε Εθνικό επίπεδο, αφού η αρμοδιότητα για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι των κρατών-μελών. Ακόμη, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει μεν χρηματοδοτικό κονδύλι για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 εκατομμυρίων για δραστηριότητες εντός του 2023.

Όμως, όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Αν η Ευρώπη έχει τη βούληση να στηρίξει ουσιαστικά τη Νεολαία, όπως οφείλει, θα πρέπει κάθε έτος από εδώ και πέρα να είναι Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και το βλέμμα μας και όλες οι δυνάμεις μας να είναι στα παιδιά μας, που είναι το μέλλον μας.

Οι Στόχοι των Νέων της Ευρώπης (Youth Goals)

Μετάβαση στο περιεχόμενο