Η Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: πρώτα μαθήματα, κύριες προκλήσεις και προοπτικές

Η Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: πρώτα μαθήματα, κύριες προκλήσεις και προοπτικές

Το 2019 ξεκίνησε η Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Έκτοτε, δημιουργήθηκαν 44 ευρωπαϊκές συμμαχίες πανεπιστημίων, με 340 συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η μελέτη αξιολογεί τις διαδικασίες επιλογής και τις εμπειρίες των πρώτων ετών. Συντάσσει επίσης τρία σενάρια για τη χαρτογράφηση των μελλοντικών εξελίξεων. Οι συστάσεις προς το ΕΚ αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, στη δημιουργία καλύτερων κανονιστικών συνθηκών και στη βελτίωση των διαδικασιών μάθησης.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα: 

  • Η διαδικασία επιλογής συμμορφώνεται με τους στόχους του Erasmus+. Τα Πανεπιστήμια με έμπειρα στη διακρατική συνεργασία ήταν πιο πιθανό να επιλεγούν, λόγω του στόχου να αναπτυχθούν καινοτόμα μοντέλα διακρατικής συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο.
  • Το κριτήριο της συμπερίληψης πανεπιστημίων από τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ  αποτελεσματικά τη σημασία της δίκαιης συμμετοχής, διασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία και καθιστά το EUI σημαντικό μέσο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  • Το σημερινό μοντέλο λειτουργίας των συμμαχιών είναι μη βιώσιμο και οι συμμαχίες αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση των φιλοδοξιών της Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
  • Η Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θεωρείται μια ευκαιρία για καινοτομία στην εκπαίδευση, για αύξηση της ελκυστικότητας και της ποιότητας των εκπαιδευτικών προσφορών και για βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας.
  • Για να πραγματοποιηθούν οι φιλοδοξίες, απαιτείται περισσότερος συντονισμός για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου για τις δραστηριότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τη συμμετοχή της κοινότητας.

Η μελέτη αξιολογεί την Πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και τις Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα στοχεύουν να υποστηρίξουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) σε:

  • επίβλεψη και αξιολόγηση των υφιστάμενων εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πρωτοβουλία και τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις·
  • να λαμβάνει αποφάσεις τεκμηριωμένες με στοιχεία στο ρόλο του ως συννομοθέτη με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η Πρωτοβουλία υποστηρίζει το ψήφισμα του ΕΚ για τον ΕΟΧ (2021) που απαιτεί εντατική συνεργασία και χρήση συνεργειών μεταξύ του ΕΟΧ, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019. Οι πρώτες ενέργειες χρειάστηκε να καθυστερήσουν τις δραστηριότητες στην αρχική τους φάση λόγω των περιορισμών λόγω της πανδημίας του Covid-19. Ως εκ τούτου, η Πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη στην αρχική της φάση.

Η μελέτη περιλαμβάνει πληθώρα διαγραμμάτων όπως το ακόλουθο:

Απόλυτος και σχετικός αριθμός ΑΕΙ σε μια Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ανά χώρα


Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ