Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Προθεσμία 02/12/2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Προθεσμία 02/12/2020

Περιγραφή προγράμματος

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ, η δράση αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που επλήγησαν από την πανδημία. Περιλαμβάνονται πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων και ΚΑΔ του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων γενικά, όπως η έκδοση βιβλίων (ΚΑΔ 58.11), οι ραδιοφωνικές εκπομπές (ΚΑΔ 60.10), οι φωτογραφικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 74.20), οι τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 90.01), η καλλιτεχνική δημιουργία (90.03) και οι δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 91.02). Ολόκληρη τη λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ μπορείτε να την βρείτε εδώ και εδώ.

Βασική στόχευση είναι η παροχή στήριξης προς την οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

02/12/2020 και ώρα 15.00

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μπορείτε να δείτε το “5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στην επίσημη Πρόσκληση.

Ύψος χρηματοδότησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 € και μέγιστο τα 10.000 €. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
  • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
  • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
  • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
  • διάφορων λειτουργικών εξόδων.

Διάρκεια Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και την επίσημη Πρόσκληση εδώ και εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο “8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.