Παράταση στο πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία – Προθεσμία 13/11/2020

Παράταση στο πρόγραμμα: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία – Προθεσμία 13/11/2020

Περιγραφή προγράμματος

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, η δράση αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία. Περιλαμβάνονται πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων και ΚΑΔ του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων γενικά, όπως η έκδοση βιβλίων (ΚΑΔ 58.11), οι ραδιοφωνικές εκπομπές (ΚΑΔ 60.10), οι φωτογραφικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 74.20), οι τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 90.01),  η καλλιτεχνική δημιουργία (90.03), οι δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 91.02). Ολόκληρη τη λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Κύριος σκοπός είναι η στοχευμένη παροχή δημόσιας στήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα στην αγορά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

13/11/2020 στις 15:00

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μπορείτε να δείτε το “5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στην επίσημη Πρόσκληση.

Ύψος χρηματοδότησης

Η επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης είναι τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€. Τα ποσά με βάση τα οποία υπολογίζεται το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

●     των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης,

●     του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών,

●     του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση,

●     του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες),

●     διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Διάρκεια Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και την επίσημη Πρόσκληση εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο “8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.