«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» – 14/01/2021

«Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» – 14/01/2021

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορεί να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής.

Ειδικότεροι στόχοι της Δράσης:

  1. Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  2. Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.
  3. Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Αττικής.

Δικαιούχοι

1.Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: Κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

2.Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

3. Λοιποί Φορείς:

α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143),

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.),

γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος,

δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013,

Αναλυτικά το σύνολο των δικαιούχων είναι διαθέσιμο εδώ

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 3.000.000€

Αγροδιατροφή: 3.000.000€

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3.000.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες – Δραστηριότητες

Για τις επιλέξιμες δαπάνες υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακας εδώ.

Επιλέγονται δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του Καν. ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Χρηματοδότηση

O προϋπολογισμός εκάστου έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000,00 € για το σύνολο των δικαιούχων.

Για το ποσοστό ενίσχυσης μπορείτε να δείτε εδώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες.

Προθεσμίες υποβολής

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι:

Έναρξη: 13/11/2020, ώρα 09:00

Λήξη: 14/01/2021, ώρα 15:00

Στοιχεία για την υποβολή

Για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο φορείς.

Ο Συντονιστής του έργου υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης.

Την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ