Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 – Προθεσμία 31/7/2021

Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 – Προθεσμία 31/7/2021

Η παρούσα δράση, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, απευθύνεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις που έχουν έως 50 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) και έως 10.000.000€ κύκλο εργασιών ή ενεργητικό. Αφορά επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση. Στην δράση περιλαμβάνονται δραστηριότητες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, όπως Υπηρεσίες βιβλιοθηκών (ΚΑΔ 91.01.11), Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59) κ.λπ..

Περίοδος Υποβολής 

25/5-31/7/2021

Ποσοστά Επιδότησης

Είδη Ενίσχυσης

Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι:

α) φορολογική απαλλαγή,

β) επιχορήγηση σε ποσοστό 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης σε όλες τις επιχειρήσεις και επιχορήγηση σε ποσοστό 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 της προκήρυξης,

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

· Υλικά περιουσιακά στοιχεία:

  • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. (υπάρχουν ανώτατα όρια ανά δραστηριότητα).
  • Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), από ΜΜΕ, που έχει διακόψει τη λειτουργία της (υπό προϋποθέσεις)
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
  • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
  • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

· Άυλα περιουσιακά στοιχεία

  • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
  • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης.
  • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για διάστημα 2 ετών από τη δημιουργία τους.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

· Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

· Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής