Μελέτη για τη θέση και το ρόλο των δημιουργών και των συνθετών στην ευρωπαϊκή αγορά music streaming

Μελέτη για τη θέση και το ρόλο των δημιουργών και των συνθετών στην ευρωπαϊκή αγορά music streaming

H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τον Emmanuel Legrand του Legrand Network με ανάθεση από την GESAC – European Grouping of Societies of Authors and Composer. Το βασικό ερώτημα που προσπαθεί να απαντήσει είναι: «Πώς συνδέονται οι δημιουργοί και οι συνθέτες με τη νέα οικονομία της μουσικής και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ των δύο μερών;». 

Η μελέτη εστιάζει στον αντίκτυπο στους δημιουργούς και τους συνθέτες της οικονομίας και στον ρόλο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σε αυτήν την οικονομία με στόχο να εντοπίσει τους τομείς όπου το music streaming φέρνει προστιθέμενη αξία σε δημιουργούς και συνθέτες και τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία οικοσυστημάτων που έχουν στο κέντρο τους τους δημιουργούς.

Η μελέτη εξέτασε τις εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί επίσης σε εθνικό επίπεδο, αλλά υπερβαίνει αυτές για να επιτρέψει την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και της εξέλιξής της, προσδιορίζοντας τις τάσεις της αγοράς, από την οπτική γωνία των δημιουργών και των συνθετών και των κοινωνιών τους.

Η μελέτη βασίζεται σε μια σειρά συνεντεύξεων με διάφορους ενδιαφερόμενους — στιχουργούς, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, εκδότες μουσικής, ειδικούς δεδομένων, υπηρεσίες ροής κ.ά.. Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην πληροφόρηση των κύριων σημείων που έθιξε αυτή η έκθεση και να τονίσουν την κατάσταση των στιχουργών και των συνθετών όσον αφορά τις υπηρεσίες music streaming. 

Η μελέτη έχει επίσης αξιοποιήσει ένα πλήθος υπαρχουσών αναφορών όπως το «Dissecting the Digital Dollar» του Chris Cookes, την έκθεση από το DCMS του Ηνωμένου Βασιλείου, το βιβλίο του Will Page «Tarzanomics», τις ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας, καθώς και δεδομένα και αναλύσεις από την MIDiA Research και δεδομένα από τον Οργανισμό Συλλογική Διαχείριση.

Μέσα στη μελέτη υπάρχουν στοιχεία και διαγράμματα που αφορούν ζητήματα όπως:

Έσοδα της παγκόσμια βιομηχανίας ηχογραφημένης μουσικής 1999 – 2021(Σε δισεκατομμύρια δολάρια)

Μερίδιο μουσικών συλλογών ανά τύπο χρήσης (εκατομμύρια ευρώ)

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.