Μελέτη Res Artis και UCL – COVID-19: Επιπτώσεις στον Τομέα των Arts Residencies

Μελέτη Res Artis και UCL – COVID-19: Επιπτώσεις στον Τομέα των Arts Residencies

«Οι Arts Residencies αντανακλούν τον κόσμο γύρω μας, εμπλέκουν διαφορετικές κοινότητες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα τέχνης, γεφυρώνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη διατήρηση της ειρήνης. Όταν η πανδημία COVID-19 τελειώσει, οι Arts Residencies θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επανεμφάνιση εθνικών και διεθνών ανταλλαγών. Οι Arts Residencies είναι το μέλλον μας. “

–Res Arti

Το Res Artis και το UCL δημοσίευσαν μία αναλυτική έκθεση που εξετάζει τον αντίκτυπο του COVID-19 στον τομέα των διεθνών κατοικιών. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 7 Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2020 έλαβε 1.132 απαντήσεις από 774 καλλιτέχνες και 358 καλλιτεχνικούς οργανισμούς από όλον τον κόσμο. Η έρευνα διερεύνησε την άμεση επίδραση της πανδημίας σε εν εξελίξει και προγραμματισμένες Arts Residencies.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της σειράς ερευνών είναι να διατυπωθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τον τομέα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Υπάρχει η ελπίδα ότι η συνεργασία και η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσουν σε θετική αλλαγή παρέχοντας πληροφορίες, υποστήριξη και βασικές συστάσεις πολιτικής για καλλιτέχνες, φορείς εκμετάλλευσης καλλιτεχνικών κατοικιών, χρηματοδότες και βασικούς φορείς του τομέα.

Υπάρχει έντονο συναίσθημα αβεβαιότητας που μοιράζονται τόσο οι καλλιτέχνες όσο και οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί, ιδίως σε ότι αφορά οικονομικές επιπτώσεις του μέλλοντος. Ενώ υπάρχει συμφωνία ότι ορισμένες λειτουργίες των κατοικιών θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, είναι σαφές ότι οι καλλιτέχνες και οι πάροχοι κατοικιών θα πρέπει να πραγματοποιήσουν σοβαρές συζητήσεις για το μεταβαλλόμενο μέλλον του τομέα.

Ποιος είναι ο βαθμός επιρροής που άσκησαν οι ακυρώσεις ή οι τροποποιήσεις των κατοικιών σε διάφορους τομείς; Η απάντηση δίνεται από το ακόλουθο γράφημα:

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.