Πολιτική προώθησης και συνεργασίας για την υποστήριξη της δημιουργικότητας

Πολιτική προώθησης και συνεργασίας για την υποστήριξη της δημιουργικότητας

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (CCI) και οι τομείς βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργικής οικονομίας και αποτελούν καταλύτη για την επίτευξη της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ωστόσο, για να ανθίσουν αυτοί οι τομείς και να καλλιεργηθεί η ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, είναι απαραίτητα ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια και πλαίσια πολιτικής που προάγουν τον πολιτισμό ως κοινό δημόσιο αγαθό. 

Ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργικής οικονομίας και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτιστικές βιομηχανίες βασίζονται στη δημιουργικότητα και την καινοτομία και αντιπροσωπεύουν το 3,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 6,2% της συνολικής απασχόλησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημιουργικοί τομείς, όπως ο αυξημένος ρόλος του ψηφιακού περιβάλλοντος, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19, η πρόσβαση σε δίκαιες αποδοχές και οι επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων, απαιτείται μια ισχυρή, αφοσιωμένη πολιτική απάντηση με βάση την ένταξη και τη συμμετοχή για την παροχή βιώσιμων λύσεων. 

Οι ΠΔΤ λειτουργούν σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον. Ο πολιτιστικός τομέας είναι συχνά διασκορπισμένος και λειτουργεί ανεπίσημα – αυτή η πτυχή είναι ακόμη πιο εμφανής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, τα ιδρύματα που ρυθμίζουν τον τομέα διαφέρουν από χώρα σε χώρα και πρέπει να συμβιβάσουν πολλούς ενδιαφερόμενους με διαφορετικά συμφέροντα. 

Η μάθηση Peer-to-peer  είναι βασικό στοιχείο, καθώς διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης και πληροφοριών και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε χώρες που επιδιώκουν να επεξεργαστούν ή να αναθεωρήσουν πολιτικές και ρυθμιστικούς μηχανισμούς για τη δημιουργικότητα. Παράλληλα επιτρέπει συμμετοχικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής και, μακροπρόθεσμα, οδηγεί στη θέσπιση ισχυρών και ενημερωμένων στρατηγικών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Οι συνέργειες και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία άνοιξαν τον διβιομηχανικό διάλογο και δημιούργησαν γέφυρες μεταξύ των ΠΔΤ και της υπόλοιπης οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η μάθηση Peer-to-peer έχει επίσης αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο για τη διευκόλυνση των διπλωματικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών και έχει υποστηρίξει την επέκταση των περιφερειακών αγορών για πολιτιστικά και δημιουργικά προϊόντα και υπηρεσίες. 


Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.