Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου – Πολιτική απορρήτου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Ο δικτυακός τόπος του Αλέξη Γεωργούλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό όργανο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, το θεσμικό του ρόλο και τις δραστηριότητές του, πολιτικές και καλλιτεχνικές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης και σε ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική για την προστασία του απορρήτου ενημερώνει τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου “alexisgeorgoulis.eu” για το ποιες πληροφορίες θα μπορούσαμε να συλλέξουμε σχετικά με αυτούς, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και τις επιλογές που έχουν για τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχουν. 

Η ιστοσελίδα “alexisgeorgoulis.eu” δημοσιεύει επίσης δικτυακούς τόπους που δεν φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο “alexisgeorgoulis.eu”, αλλά σε εξωτερικά ονόματα χώρου. H ισχύουσα πολιτική για την προστασία του απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Περιορισμός της ευθύνης

Ο δικτυακός τόπος του Αλέξη Γεωργούλη επιδιώκει την προώθηση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό όργανο του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, το θεσμικό ρόλο του ιδίου και τις δραστηριότητές του.

Στόχος μας είναι η προσφορά των κατά το δυνατόν πληρέστερων, ακριβέστερων και πιο πρόσφατων πληροφοριών. Ο Αλέξης Γεωργούλης, εφόσον ενημερωθεί για την ύπαρξη σφαλμάτων, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άμεση πραγματοποίηση των αναγκαίων διορθώσεων. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος παρά μόνο για τις ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν από τα σφάλματά του, υπό τους όρους που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο κατωτέρω.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι γενικής φύσης και, άρα, δεν προορίζονται για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών. Κατά συνέπεια, δεν αποτελούν επαγγελματική ή νομική γνώμη (αν χρειάζεσθε τέτοιες υπηρεσίες σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες με τα κατάλληλα προσόντα).

Ορισμένες πληροφορίες, όπως η διερμηνεία των ομιλιών ή τα έγγραφα που διατίθενται στον δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε γνήσια αναπαραγωγή των επίσημων κειμένων, ούτε πιστή καταγραφή των πρακτικών των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Μόνο τα επίσημα κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρούνται αυθεντικά. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της ηλεκτρονικής και της έντυπης έκδοσης, αυθεντικό θεωρείται το έντυπο κείμενο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρομοίως, μόνο οι πρωτότυπες ομιλίες ή οι αναθεωρημένες μεταφράσεις τους μπορούν να θεωρούνται επίσημες.

Ο Αλέξης Γεωργούλης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τα προβλήματα που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή διαρθρωθεί σε φακέλους ή μορφοτύπους που περιέχουν σφάλματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, Ο Αλέξης Γεωργούλης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή κατά άλλον τρόπο επηρεασθεί από τα προβλήματα αυτά. Ο Αλέξης Γεωργούλης δεν έχει επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατελούς διαβίβασης των δεδομένων μέσω των διαφόρων δικτύων του Διαδικτύου ή εξαιτίας ασυμβατότητας που οφείλεται στο πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη.

Ο Αλέξης Γεωργούλης δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία ή την ενημερότητα των πληροφοριών που προέρχονται από εξωτερικές πηγές και περιέχονται στον δικτυακό τόπο του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο παραπέμπουν ορισμένες φορές σε άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων ο Αλέξης Γεωργούλης δεν έχει κανέναν έλεγχο, ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Αλέξης Γεωργούλης αποδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό του ιδιωτικού βίου των προσώπων. Η πολιτική σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018.

Δικαιώματα δημιουργού

Στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου περιλαμβάνονται δεδομένα κειμένου και στοιχεία πολυμέσων, όπως κείμενα, σχέδια, γραφικά, λογότυποι, εικόνες, αποσπάσματα ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων, φωτογραφίες, προγράμματα και τεχνολογίες που περιγράφονται, και τα οποία προστατεύονται από εθνικά και διεθνή νομοθετήματα που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ανωτέρω γραπτά δεδομένα και στοιχεία πολυμέσων αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών και των δικαιούχων τους. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαλλάσσουν τον παρόντα δικτυακό τόπο από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματός τους ή κάποιας άλλης ένδειξης στα στοιχεία που προμηθεύουν στον δικτυακό τόπο.

Ο χρήστης δεσμεύεται να μην αφαιρέσει, ούτε να τροποποιήσει τη σημείωση όπου αναφέρεται ο δημιουργός ή η πηγή και να μη παρακάμψει τα τεχνικά μέσα προστασίας των εγγράφων και των στοιχείων πολυμέσων, όπως οι περιορισμοί στην εκτύπωση ή την μεταφορά αρχείων και οι ορατές ή αόρατες σημάνσεις. Οι παραβάσεις επισύρουν αστικές ή ποινικές συνέπειες.

Η μετάφραση κειμένων ή εγγράφων σε άλλη γλώσσα πλην των επισήμων γλωσσικών εκδόσεων που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευδιάκριτη αναφορά στην πηγή, καθώς και η ακόλουθη σημείωση, μεταφρασμένη στην ίδια γλώσσα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα του Αλέξη Γεωργούλη μπορεί να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες (« δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα »), οι οποίες συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, «ο κανονισμός» .

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο είναι το πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα ιδίως με την αναφορά σε έναν αριθμό ταυτότητας ή  σε σχέση με έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στην ταυτότητά του.

Συναφής νομοθεσία

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Νοεμβρίου 2018 και τέθηκε σε ισχύ από την 11η Δεκεμβρίου 2018.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ

Ηλεκτρονικά έντυπα

Η επίσκεψη στη συντριπτική πλειονότητα των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου δεν απαιτεί κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Μόνο λίγες σελίδες σας καλούν να καταχωρίσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την απάντηση σε ειδικά αιτήματα. Tο κουμπί «Περιμένουμε τις προτάσεις σας” και το κουμπί “Newsletter” επικοινωνήστε μαζί μας» ενεργοποιoύν τη μετάβαση στη σελίδα “Επικοινωνία και Προτάσεις”, όπου υπάρχει επιγραμμικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο σας ζητά να αναγράψετε τουλάχιστον (υποχρεωτικά πεδία) επώνυμο, όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση. Μόλις αποσταλεί, το ερωτηματολόγιο διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου αυτή να μπορέσει να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ιστοσελίδα του Αλέξη Γεωργούλη διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συγκεντρώνονται υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά για καθορισμένους και σαφώς δηλωμένους σκοπούς, και δεν επαναχρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό.

Τα προσωπικά στοιχεία διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία των δεδομένων, όπως περιγράφεται στον αρχικό σκοπό. Ορισμένα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο για σκοπούς του ιστορικού, στατιστικούς λόγους ή για λόγους ασφάλειας, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων του κανονισμού.

 

Συνδιαλλαγές με τρίτους

Η ιστοσελίδα του Αλέξη Γεωργούλη  δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, παρά μόνο εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών, και αποκλειστικά στις αναφερόμενες κατηγορίες παραληπτών. Η ιστοσελίδα του Αλέξη Γεωργούλη  δεν αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης και δεσμεύεται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση των δεδομένων αυτών από κατάχρηση από τρίτους.

Ο δικτυακός τόπος του Αλέξη Γεωργούλη ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους, συνιστούμε να ελέγχετε και τις δικές τους πολιτικές σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής.

Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, ο Αλέξης Γεωργούλης δημοσιεύει στοιχεία τρίτων στις ιστοσελίδες του (π.χ. χάρτες· στοιχεία από τοίχους στο Twitter· ενσωματωμένα βίντεο· κ.λπ.). Όταν ο Αλέξης Γεωργούλης δεν είναι σε θέση να μπλοκάρει αιτήματα για υλικό που προέρχεται από υπηρεσίες τρίτων χωρών, εφαρμόζουμε τεχνικές που σας επιτρέπουν να δεχτείτε ή να αρνηθείτε την επίδειξη αυτού του εξωτερικού περιεχομένου.

Πώς να ζητήσετε τη διαγραφή ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από τον διαδικτυακό τόπο του Αλέξη Γεωργούλη και τους αφορούν και να ζητήσουν την τροποποίηση ή τη διαγραφή τους.

Για κάθε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ιστότοπου μας (DPO) Σωτήριο Αραβαντινό στο email contact@alexisgeorgoulis.eu.

 

Πολιτική σχετικά με τα cookies

Cookies και καταγραφές των εξυπηρετητών
Cookies

Ο δικτυακός τόπος του Αλέξη Γεωργούλη εγκαθιστά τα cookies για να διευκολύνει ή να ενισχύσει ορισμένες λειτουργίες που προσφέρονται εντός των ιστοσελίδων του.

Εκτός από τα μόνιμα cookies ή τα cookies περιόδου λειτουργίας που απαιτούνται, εγκαθιστούμε, επίσης, cookies ανάλυσης για την παρακολούθηση της πλοήγησης των χρηστών μας και τη βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας τους κατά την επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο.

Τα cookies ανάλυσης προστίθενται από το εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιούμε,  και θεωρούνται cookies τρίτων. Μας βοηθούν να προετοιμάσουμε συγκεντρωτικές και ανώνυμες στατιστικές εκθέσεις σχετικά με την πλοήγηση των επισκεπτών μας.

Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε cookies ανάλυσης που θα προστεθούν στη συσκευή σας μέσω των οδηγιών που παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Συμφωνία συναίνεσης 

Καταγραφές εξυπηρετητή

Ο δικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής των εξυπηρετητών, προκειμένου να είναι σε θέση να αναλύει, να παρακολουθεί και να διαγιγνώσκει τις τεχνικές υποδομές και εφαρμογές μας. Αυτό μας βοηθά να επιτηρούμε τη λειτουργική μας ασφάλεια, να διερευνούμε τα συμβάντα, να παρακολουθούμε τις επιδόσεις του δικτύου και των τηλεπικοινωνιών μας, καθώς και να παρέχουμε βοήθεια στους χρήστες.

Τι είναι τα cookies;

Οι περισσότεροι από τους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε χρησιμοποιούν cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Τα cookies επιτρέπουν στους δικτυακούς τόπους να σας «θυμούνται», είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας (με τα «cookies συνεδρίας») είτε σε κάθε σας επίσκεψη (με τα «μόνιμα cookies»).

Τα cookies μπορεί να έχουν διάφορους ρόλους. Καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική σας πλοήγηση από σελίδα σε σελίδα, τη διατήρηση των προτιμήσεών σας, και γενικότερα την πιο άνετη και ευχάριστη χρήση του δικτυακού τόπου. Τα cookies επιταχύνουν και διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή σας με τον δικτυακό τόπο. Αν ένας δικτυακός τόπος δεν χρησιμοποιεί cookies, τότε θεωρεί ότι είστε νέος επισκέπτης κάθε φορά που μεταβαίνετε σε νέα σελίδα του δικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, όταν κλείνετε έναν κατάλογο επιλογών και μεταβαίνετε σε άλλη σελίδα, το σύστημα δεν θα θυμάται ότι έχετε κλείσει τον κατάλογο στην προηγούμενη σελίδα και θα εμφανίσει την επόμενη σελίδα με τον κατάλογο της ανοικτό.

Ορισμένοι δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να εμφανίζουν πιο στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα ή να προωθούν προϊόντα με βάση, για παράδειγμα, τον τόπο όπου βρίσκεστε ή/και τις συνήθειές σας στην πλοήγηση.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε (cookies πρώτου μέρους -«first party cookies») ή να τοποθετούνται από άλλους δικτυακούς τόπους που παρέχουν περιεχόμενο μέσω της σελίδας που βλέπετε (cookies τρίτου μέρους -«third party cookies»).

Τα cookies είναι αρχεία απλού κειμένου που αποθηκεύουν στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας οι εξυπηρετητές των δικτυακών τόπων. Οι εν λόγω εξυπηρετητές μπορούν εν συνεχεία να ανακτούν ή να διαβάζουν το περιεχόμενο των εν λόγω cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα πλοήγησης του Διαδικτύου. Καθένα είναι μοναδικό και περιέχει ανώνυμες πληροφορίες όπως έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, το όνομα του δικτυακού τόπου, ψηφία ή γράμματα. Επιτρέπει στους δικτυακούς τόπους να θυμούνται τις προτιμήσεις σας στην πλοήγηση.

Cookies πρώτου μέρους

Τα cookies πρώτου μέρους («first party cookies») τοποθετούνται από τον δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε εκείνη τη στιγμή και μπορεί να τα διαβάσει μόνον ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος.

Cookies τρίτου μέρους

Τα cookies τρίτου μέρους («third party cookies») τοποθετούνται και χρησιμοποιούνται από φορέα άλλον από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε. Εάν για παράδειγμα ένας δικτυακός τόπος θέλει να υπολογίσει το κοινό του, μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικής εταιρείας ανάλυσης, η οποία θα τοποθετήσει το δικό της cookie για να κάνει την ανάλυση. Ο δικτυακός τόπος που επισκέπτεστε μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιεχόμενο ενσωματωμένο από αλλού, για παράδειγμα βίντεο από το YouTube ή προβολές διαφανειών από το Flickr. Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι μπορούν επίσης να προσθέτουν τα δικά τους cookies.

Και, ακόμα πιο σημαντικό, οι δικτυακοί τόποι μπορούν να χρησιμοποιούν διαφημιστικά δίκτυα τρίτων για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων.

Η ιστοσελίδα του Αλέξη Γεωργούλη δεν χρησιμοποιεί καμιά υπηρεσία διαφημίσεων.

Τα cookies συνεδρίας (session)

Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλοήγησης και διαγράφονται από τον υπολογιστή όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης.

Μόνιμα cookies (persistent)

Τα μόνιμα cookies καταγράφονται στον υπολογιστή σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (κατά γενικό κανόνα για ένα έτος ή περισσότερο) και δεν διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα πλοήγησης. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να αναγνωρίζουμε ποιος είστε για διάστημα μεγαλύτερο από μια συνεδρία πλοήγησης.

Τι είναι το web beacon;

Το web beacon είναι ένα συνήθως διαφανές γράφημα το οποίο τοποθετείται σε έναν δικτυακό τόπο προκειμένου να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του χρήστη που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με cookies.

Τι είναι η τοπική αποθήκευση δεδομένων;

Με την τοπική αποθήκευση, οι διαδικτυακές εφαρμογές μπορούν και αποθηκεύουν δεδομένα στο πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη. Πριν την HTML5, τα δεδομένα εφαρμογών έπρεπε να αποθηκεύονται σε cookies, τα οποία περιλαμβάνονταν σε κάθε αίτηση προς τον εξυπηρετητή. Η τοπική αποθήκευση παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και επιτρέπει την τοπική αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων χωρίς να επηρεάζονται οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου.

Τι είναι το browser fingerprinting;

Το ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα αποτελεί τεχνική που χρησιμοποιείται για τη συλλογή συνόλων παραμέτρων των παραγόντων του διαδικτυακού χρήστη που διαβιβάζονται από τα διαδικτυακά πρωτόκολλα στις διαδικτυακές υπηρεσίες, όταν υπάρχει αλληλεπίδραση με αυτές. Χρησιμοποιείται για σκοπούς παρόμοιους με εκείνους των cookies (π.χ. βελτιστοποίηση της διεπαφής χρήστη, ανάλυση για βελτίωση της διαδικτυακής υπηρεσίας και εμπορική προώθηση, κατάρτιση προφίλ για στοχευμένη διαφήμιση).

Τι είναι οι καταγραφές των εξυπηρετητών;

Για τη στήριξη των διαδικτυακών υπηρεσιών χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι καταγραφών των εξυπηρετητών. Τα αρχεία καταχωρίσεων μπορούν να παράγονται από συσκευές δικτύου, όπως τα τείχη προστασίας, οι εξουσιοδοτήσεις και τα συστήματα πρόληψης και ανίχνευσης παρείσφρησης, από τους εξυπηρετητές ιστού και εφαρμογών, καθώς και από τις διαδικτυακές εφαρμογές για σκοπούς τεχνικής επαλήθευσης, λειτουργίας, ελέγχου της συμμόρφωσης και ασφάλειας.

Συμφωνία συναίνεσης

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης για να βελτιώσει την εμπειρία σας στην πλοήγηση στον δικτυακό μας τόπο.

Όταν βρίσκεστε στη σελίδα μας, ένα ειδικό πλαίσιο (μπάνερ) σας προσφέρει δύο επιλογές: είτε αποδέχεστε ρητά την πολιτική για τα cookies, είτε επιλέγετε να μάθετε περισσότερα για την εν λόγω πολιτική.

Αν αποφασίσετε να μη δηλώσετε τη συμφωνία σας, αγνοώντας το ερώτημα, η ιστοσελίδα μας θα σας παρακολουθεί εξ ορισμού. Θα συλλέξουμε τα αναλυτικά δεδομένα της πλοήγησής σας έως ότου να δηλώσετε ρητά τη διαφωνία σας επιλέγοντας τη δυνατότητα «ΔΕΝ αποδέχομαι τα cookies ανάλυσης» που προτείνεται κατωτέρω.

Αν το προτιμάτε, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Do Not Track» (DNT) («Μην παρακολουθείτε») σχετικά με τα προγράμματα πλοήγησής σας. Θα σας εξασφαλίσει ότι δεν θα παρακολουθούμε καθόλου τις δραστηριότητες πλοήγησής σας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις «Do Not Track» είναι διαθέσιμες στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, μεταξύ των οποίων: FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, SAFARI, OPERA etc.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας μας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 στο πλαίσιο του θεσμικού οργάνου.

Κάθε υπηρεσία  της ιστοσελίδας μας που χρησιμοποιεί πληροφορίες οι οποίες αντιστοιχούν σε άτομα καλύπτεται από αυτόν τον κανονισμό και οφείλει να εφαρμόζει τον κανονισμό και να κοινοποιεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κάθε πράξη κατά την οποία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας (συλλογή, μελέτη, διαβίβαση, οργάνωση κλπ.).

Οι πράξεις αυτές περιγράφονται σε ειδικές κοινοποιήσεις που είναι αποθηκευμένες στο «Μητρώο προστασίας δεδομένων», το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση και να συμβουλεύεται τις κοινοποιήσεις αυτές στη γλώσσα στην οποία εισήχθησαν οι πληροφορίες (ελληνικά). Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζει ο κανονισμός βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις κοινοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ DPO

Σωτήριος Αραβαντινός

Επικοινωνία: contact@alexisgeorgoulis.eu

 

Κατάλογος cookies

Η παρούσα πολιτική cookies ενημερώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2020 και ισχύει για τους πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  

[cmplz-cookies]