Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής για τον πολιτισμό και την ευημερία στην ΕΕ

Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής για τον Πολιτισμό και την Ευημερία στην ΕP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού στις 4 Μαρτίου 2020.

Η προπαρασκευαστική δράση Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU στοχεύει να:

  • διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιστοριών επιτυχίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τον ρόλο του Πολιτισμού για την ευημερία και την υγεία
  • χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες πρακτικές που σχετίζονται με τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα
  • βελτιώσει την ικανότητα των τοπικών παραγόντων να επωφεληθούν από τον πολιτισμό και να τον αξιοποιούν ως μέσο για την αύξηση της ευημερίας και της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία
  • πραγματοποιήσει πιλοτική δράση μικρής κλίμακας αναφορικά με τα μέσα συνεργασίας μεταξύ τομέων για την ενίσχυση της ευημερίας των ατόμων και των κοινοτήτων
  • καθιερώσει και διευρύνει συνεργιών μεταξύ υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων, καθώς και παρελθόντων, τρεχουσών και προγραμματισμένων δράσεων – ιδίως εκείνων σε επίπεδο ΕΕ – αλλά και τοπικών, (μακρο-) περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών.

Η τρέχουσα πρόσκληση είναι ανοιχτή για μεμονωμένες οντότητες και κοινοπραξίες συνεργατών.

Η επιχορήγηση που προκύπτει από αυτήν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα διατεθεί σε ένα μόνο έργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση του έργου εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Η ενδεικτική διάρκεια της δράσης είναι 18 μήνες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τα επίσημα έγγραφα εδώ.