MEDIA 360° (CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

MEDIA 360° (CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Ο στόχος της δράσης MEDIA 360° είναι να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των υπαρχόντων οικοσυστημάτων, να αναπτύξει περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, να επιτύχει οικονομίες κλίμακας σε διάφορες υποστηριζόμενες δραστηριότητες, να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Η δράση υποστηρίζει μια δέσμη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της δημιουργίας και της προώθησης ευρωπαϊκού περιεχομένου ή/και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή επιχειρηματικών μοντέλων για τον οπτικοακουστικό τομέα. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλη την αλυσίδα αξίας (“Ταλέντα και δεξιότητες”, “Αγορές και δικτύωση”, “Υποστήριξη σε διεθνείς συμπαραγωγές”, “Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα” και “Δραστηριότητες κοινού”) και αφορούν αναγνωρισμένους ευρωπαίους φορείς, ανθεκτικούς στην αλλαγή και με την ικανότητα να προσελκύσουν μεγάλη ευρωπαϊκή και διεθνή συμμετοχή.

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που να εντάσσεται στις προτεινόμενες δραστηριότητες και να επιδεικνύει την ισχυρή προστιθέμενη αξία και το δομικό τους αποτέλεσμα για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία. Οι πρωτοβουλίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας δημιουργίας, παραγωγής και προώθησης, με ευέλικτη προσέγγιση, υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις μορφές και για όλες τις πλατφόρμες που απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οργανισμών με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε διάφορους οπτικοακουστικούς τομείς, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου·
  • Παροχή κινήτρων για τον πειραματισμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ενίσχυση της ικανότητας πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω μιας πολυετούς υποστήριξης του προγράμματος MEDIA.
  • Προώθηση βιώσιμων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για την οπτικοακουστική βιομηχανία

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Τα έργα πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες σε τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους τομείς:

1) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη «Ταλέντα και δεξιότητες» του σκέλους Creative Europe-MEDIA. Οι δραστηριότητες μπορεί να λάβουν τη μορφή μαθημάτων κατάρτισης ή/και προγραμμάτων καθοδήγησης που βασίζονται σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης, διδασκαλίας και καθοδήγησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ηλεκτρονικής μάθησης και στη δημιουργία MOOCs.

H έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων προσαρμοσμένων στις εξελισσόμενες πρακτικές της αγοράς. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες κατάρτισης, καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να στοχεύουν στην:

α) Διευκόλυνση της εκμάθησης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένων νέων τρόπων αφήγησης, ανταλλαγής γνώσεων, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων καθοδήγησης, με έμφαση στις γυναίκες και τις λιγότερο εκπροσωπούμενες ομάδες της κοινωνίας και βέλτιστες πρακτικές διάδοσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων επαγγελματιών.

β) Παροχή πρόσβασης στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επαγγελματικές αγορές, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

γ) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων από διαφορετικές ομάδες χωρών για τη διασφάλιση της μεταφοράς γνώσεων και σχετικών ευκαιριών καθοδήγησης και ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών από χώρες χαμηλής παραγωγικής ικανότητας.

δ) Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για την οπτικοακουστική βιομηχανία.

2) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη «Αγορές και δικτύωση» του σκέλους Creative Europe-MEDIA. Η στήριξη προβλέπεται για δραστηριότητες που στοχεύουν στην:

α) Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μεγάλου μήκους, ταινιών μικρού μήκους, βιντεοπαιχνιδιών, τηλεοπτικών σειρών και πολλαπλών μέσων.

β) Διευκόλυνση της πρόσβασης των επαγγελματιών σε εκδηλώσεις και αγορές οπτικοακουστικού εμπορίου (με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακές.

γ) Αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων, στην Ευρώπη και παγκοσμίως σε όλες τις πλατφόρμες και σε όλες τις μορφές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης βιομηχανίας. Όταν οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, η διαδικασία για την απόκτηση πιστοποίησης βιωσιμότητας θα πρέπει να ξεκινήσει εντός της περιόδου του έργου.

3) Υποστήριξη για διεθνή συμπαραγωγή (μεταξύ εταιρείας με έδρα σε χώρα που συμμετέχει στο σκέλος MEDIA Creative Europe και εταιρείας με έδρα σε χώρα που δεν συμμετέχει στο σκέλος MEDIA).

4) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη της ανάπτυξης και/ή της διάδοσης «Καινοτόμων εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων» για την αύξηση της διαθεσιμότητας, της προβολής και του κοινού των ευρωπαϊκών έργων στην ψηφιακή εποχή ή/και για τη συμβολή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του πράσινου της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

5) Δραστηριότητες κοινού που παρέχουν μηχανισμούς για πανευρωπαϊκή συνεργασία με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος και την αύξηση της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά.

Έργα που παρέχουν μηχανισμούς για την αύξηση της συμβολής των υπαρχουσών ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των επιμελημένων καταλόγων ταινιών, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κοινού και την εκπαίδευση.

Μόλις εκπληρωθούν αυτές οι απαιτήσεις, τα έργα μπορούν επίσης να εισάγουν άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους της πρόσκλησης. Θα δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητες B2B. Οι δραστηριότητες B2C (δραστηριότητες κοινού εκτός από αυτές που καλύπτονται από την Υποστήριξη δικτύων φεστιβάλ) δεν αποτελούν προτεραιότητα, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της εφαρμογής μόνο εάν ενσωματωθούν καλά στην παγκόσμια στρατηγική της δράσης και δείχνουν ξεκάθαρα την προστιθέμενη αξία τους.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε προτάσεις που παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση

Μέγεθος και μορφή πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του προτύπου πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Ιούλιος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Αύγουστος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Οκτώβριος 2022

 

 

Μπορείτε να βρείτε εδώ τη επίσημη Πρόσκληση

Μπορείτε να βρείτε εδώ το πρότυπο πρότασης

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον οδηγό για τους αιτούντες