Μελέτη  ΚΕΑ – ILUCIDARE: Συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής καινοτομίας και διεθνών σχέσεων

Μελέτη ΚΕΑ – ILUCIDARE: Συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής καινοτομίας και διεθνών σχέσεων

Το ΚΕΑ  δημοσίευσε μελέτη με τίτλο “ILUCIDARE*: Συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγής καινοτομίας και διεθνών σχέσεων”. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαμορφωθεί η πολιτική για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η πολιτιστική κληρονομιά για να υποστηρίξει την καινοτομία, τις διεθνείς σχέσεις και να συμβάλει σε ένα πιο πράσινο, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συστάσεις πολιτικής στοχεύουν: 

  • να αναδείξουν την ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της χάραξης πολιτικής για την πολιτιστική κληρονομιά με σκοπό την περαιτέρω απελευθέρωση του δυναμικού της, έτσι ώστε να συμβάλει στην καινοτομία και τις διεθνείς σχέσεις. 
  • να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν την αξία των επενδύσεων στην πολιτιστική κληρονομιά. 
  • να καθοδηγήσουν τη μελλοντική πολιτική δράση με συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση ζητημάτων διακυβέρνησης, νομικής φύσεως και χρηματοδότησης. 
  • να στηρίξουν τους ενδιαφερόμενους για την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής και να αναπτύξουν βελτιωμένα έργα καινοτομίας και διεθνών σχέσεων με γνώμονα την πολιτιστική κληρονομιά. 

Οι συστάσεις πολιτικής στοχεύουν: 

  1. στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμών, των κυβερνήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη και πέραν αυτής, που διαχειρίζονται πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι πόροι αυτοί συμβάλλουν στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις πολιτιστικές επενδύσεις για την υποστήριξη της καινοτομίας και των διεθνών σχέσεων με γνώμονα την πολιτιστική κληρονομιά για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· 
  2. στα ενδιαφερόμενα μέρη της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών και των επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρηματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

 *Το ILUCIDARE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο που προωθεί την κληρονομιά ως πηγή καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη Μελέτη εδώ.