Μελέτη JRC – Ο πιθανός αντίκτυπος του COVID-19 στην εκπαίδευση: Σκέψεις με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και πρόσφατα διεθνή σύνολα δεδομένων

Μελέτη JRC – Ο πιθανός αντίκτυπος του COVID-19 στην εκπαίδευση: Σκέψεις με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και πρόσφατα διεθνή σύνολα δεδομένων

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, φαίνεται ότι προκύπτουν τέσσερα κύρια συμπεράσματα σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο του COVID-19 στην εκπαίδευση:

  1. Η εκπαίδευση των μαθητών αναμένεται, κατά μέσο όρο, να υποστεί πλήγμα. Παρά την εκτεταμένη μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία, η πρόοδος των μαθητών δεν θα είναι ανάλογη με την πρόοδο των μαθητών όταν τα σχολεία βρίσκονται σε κανονική λειτουργία.  Αν και η διαδικτυακή μάθηση έχει πολλές δυνατότητες, είναι πιο αποτελεσματική όταν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν και να συνηθίσουν σε αυτό και τα σχολεία έχουν το χρόνο να δοκιμάσουν την εφαρμογή της. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν συνέβη καθώς ο COVID-19 ανάγκασε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κάνουν μια ξαφνική μετάβαση στη διαδικτυακή μάθηση.
  2. Η επίδραση του COVID-19 στις επιδόσεις των μαθητών είναι πιθανό να ποικίλλει ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οι μαθητές από λιγότερο ευνοημένα υπόβαθρα είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη μείωση στη μάθηση σε σύγκριση με τους πιο προνομιούχους. Αυτή η κρίση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερο χάσμα μάθησης μεταξύ εγγενών και μεταναστών φοιτητών.
  3. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έκτακτης ανάγκης μπορεί επίσης να αυξηθεί η ανισότητα στις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες. Τα παιδιά με χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι πιο πιθανό να εκτεθούν σε ένα αγχωτικό περιβάλλον στο σπίτι από τους συνομηλίκους τους με υψηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Επιπλέον, οι γονείς από πιο προνομιούχα υπόβαθρα μπορεί να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι από την άποψη των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων για να χειρίζονται προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου εγκλεισμού.
  4. Το διευρυνόμενο κοινωνικό χάσμα τόσο στις γνωστικές όσο και στις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες που προκαλείται από τον COVID-19 μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Αυτή η αυξημένη ανισότητα μπορεί να επιμείνει ή ακόμη και να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, έχοντας συνέπειες σε μεταγενέστερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, καθώς και μελλοντικές επιδόσεις στην αγορά εργασίας

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα δεδομένα εδώ.