Εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων – Ανάλυση των κύριων πτυχών της αναθεώρησης AVMSD 2018

Εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων – Ανάλυση των κύριων πτυχών της αναθεώρησης AVMSD 2018

Η παρούσα μελέτη καλύπτει τις κύριες καινοτομίες και αλλαγές που προέκυψαν με την αναθεώρηση του AVMSD από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808. Παρουσιάζει ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης, νέους κανόνες για τα VSP καθώς και για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων και συζητά ζητήματα συνοχής και συνέπειας του ρυθμιστικού πλαισίου πριν κλείσει με μια επισκόπηση σχετικών πτυχών.

Η μεταρρύθμιση του Audiovisual and Media Services (AVMSD) το 2018 έφερε σημαντικές καινοτομίες. Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές επηρέασαν ορισμένες από τις βασικές αρχές του AVMSD, όπως το πεδίο εφαρμογής ή την αρχή της χώρας προέλευσης. Αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει ακόμη πιο σχετικές στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων, καθώς και των ρυθμιστικών μέτρων επιβολής.

Η παρούσα μελέτη αντικατοπτρίζει την εφαρμογή του αναθεωρημένου AVMSD και πιθανά ζητήματα που έχουν προκύψει από αυτή. Η προθεσμία μεταφοράς του Σεπτεμβρίου 2020 χάθηκε από τα περισσότερα κράτη μέλη και ως εκ τούτου η εικόνα της εφαρμογής στην πράξη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή εξαρτήθηκε εν μέρει και από τη δημοσίευση των Κατευθυντήριων γραμμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε μόλις τον Ιούλιο του 2020.

Με την αναθεώρηση, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας επεκτάθηκε στους παρόχους VSP με ξεχωριστές υποχρεώσεις για αυτούς, ενώ οι κανόνες που ισχύουν για γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ευθυγραμμίστηκαν περαιτέρω ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του μεταβαλλόμενου τοπίου των μέσων ενημέρωσης.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.