Φεστιβάλ στην μετά τον COVID-19 εποχή

Φεστιβάλ στην μετά τον COVID-19 εποχή

 

#Save-the-Date 

Thursday: July 1st 2021 // Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

14.00 – 16.00 CET // 15.00 – 17.00 Ώρα Ελλάδος 

Festivals in the post-COVID-19 era

Ancient themes and heroes trigger today’s opportunities in the context of the digital and the green transition and the New European Bauhaus Initiative // 

Αρχαία θέματα και ήρωες πυροδοτούν τις ευκαιρίες του σήμερα στο πλαίσιο της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης και της Πρωτοβουλίας για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

With Greek/ English/ German / French interpretation
and written transcription in English

Διερμηνεία στα ελληνικά/ γερμανικά / γαλλικά και
γραπτοί υπότιτλοι στα αγγλικά

Registration Link:

https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_AgrD4FqmRImfK7_IVv0Hrw

Festivals have an important contribution to the local economies and stand as best practices for European cultural policy implementation and for strengthening European cultural diversity and identity. Strengthening the role of Festivals could therefore be considered as a cultural response against the current overall crisis caused by the COVID-19 pandemic as well as to boost current opportunities such as the digital and the green transition and the New European Bauhaus Initiative. In this context, ancient themes and heroes may serve as a trigger for transnational cultural collaboration as they have always been uniting and inspiring artists throughout Europe across centuries to overcome crises and to flourish.

Τα φεστιβάλ έχουν σημαντική συνεισφορά στις τοπικές οικονομίες και αντιπροσωπεύουν καλές πρακτικές υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής πολιτισμού, αλλά και της ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας. Η ενδυνάμωση του ρόλου των φεστιβάλ θα μπορούσε συνεπώς να θεωρηθεί ως μια πολιτιστική ανταπόκριση έναντι της συνολικής κρίσης που προκαλεί η πανδημία COVID-19, αλλά και να ενισχύσει τις σύγχρονες ευκαιρίες όπως είναι η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, καθώς επίσης και η Πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. Σε αυτό το πλαίσιο αρχαία θέματα και ήρωες μπορούν να πυροδοτήσουν την διεθνή πολιτιστική συνεργασία καθώς ανέκαθεν ενώνουν και εμπνέουν τους καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη και ανά τους αιώνες, να ξεπερνούν κρίσεις και να προοδεύουν.

Programme // Πρόγραμμα

14.00 Introduction to “Festivals in the post-COVID-19 era” // Εισαγωγή: «Τα Φεστιβάλ στην μετά-COVID-19 εποχή»

 • Host – Moderation: MEP Alexis Georgoulis (The Left)

14.10 Opening remarks – Institutional perspective // Άνοιγμα – Θεσμική Διάσταση 

 • Themis Christophidou, Director-General for Education, Youth, Sport and Culture
 • MEP Martina Michels (The Left)
 • MEP Hannes Heide (S&D)

14.40 Panel I: The importance of Festivals in the post-COVID-era – Civil Society & Policy Making // Η σημασία των Φεστιβάλ στην μετά-COVID-19 εποχή   

 • Kathrin Deventer, Secretary General – European Festivals Association
 • Niels Righolt, Vice-President – Culture Action Europe
 • Manos Vougioukas, Secretary General – European Cultural Tourism Network

15.10 Panel II: Prospects and challenges for Festivals – Best Practices // Προοπτικές και προκλήσεις για τα Φεστιβάλ – Καλές Πρακτικές

 • Ilias Chatzichristodoulou, Athens Digital Arts Festival
 • Christos Georgiou, Executive Director of International Theatre Institute of Cyprus – International Ancient Greek Drama Festival of Cyprus,
 • Nikos Papakostas, Co-founder of Inter Alia – Civic Action Meeting Point
 • Eleni Temponera – Director of Marketing & Communications & Chrysa Martini – Head of Premises & Infrastructure, Elevsis 2023, European Capital of Culture

15.50 Q & A // Ερωτήσεις και Απαντήσεις