Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027

Η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 1.009 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα αναμένεται να προσφέρει ευκαιρίες σε 350.000 νέους ηλικίας από 18 έως 30 ετών το χρονικό διάστημα 2021-2027. Το πρόγραμμα υπάγεται στον Τίτλο 5 «Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας» των προτεραιοτήτων της Επιτροπής.

Κατά τα πρώτα του βήματα, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν είχε την αναμενόμενη διάδοση και δεν προσέλκυσε επαρκώς το ενδιαφέρον, καθώς προερχόταν από δύο παρόμοια προγράμματα, την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και την Πρωτοβουλία «Εθελοντές για τη Βοήθεια της ΕΕ». Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ότι συγκεντρώνει ευκαιρίες εθελοντισμού, αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής βοήθειας για νέους και χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες δομές διαχείρισης για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά του.

Η ιστορία του Προγράμματος 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ιδρύθηκε σε δύο στάδια μετά την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής, Juncker, μέλος της Ένωσης, στις 14ης Σεπτεμβρίου 2016. Στο πρώτο στάδιο, οκτώ διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν πρακτική άσκηση ή ευκαιρίες απασχόλησης σε 100.000 συμμετέχοντες έως το 2020. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 60ης επετείου της υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης, οι ηγέτες της ΕΕ επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τις κοινές αξίες της ενότητας και της αλληλεγγύης στη Διακήρυξη της Ρώμης, προσφέροντας περαιτέρω δυνατότητες στο Σώμα.

Κατά τη Σύνοδο της Ολομέλειάς του τον Σεπτέμβριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία που είχε επιτύχει με το Συμβούλιο προκειμένου να δώσει στο Σώμα νομικό πλαίσιο για την περίοδο 2018-2020. Από εκεί ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο του προγράμματος, το οποίο έφερε νέα χρήματα, εκτός από συνεισφορές από χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το Erasmus +.

Ως εκ τούτου, η πρόταση για την περίοδο 2021-2027 επιδίωκε να ενοποιήσει περαιτέρω την πρωτοβουλία, με νέα, εντελώς αυτόνομη χρηματοδότηση, να εισαγάγει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και να διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει τη συγχώνευση του Σώματος με την Πρωτοβουλία Εθελοντών Βοήθειας για την ΕΕ, με την οποία έχει ομοιότητες. Ο στόχος του προγράμματος των Εθελοντών Βοήθειας ήταν η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των αναγκών και η ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανθεκτικότητας των ευπαθών κοινοτήτων τρίτων χωρών.

Η υπάρχουσα κατάσταση

Το επεξηγηματικό σημείωμα της Επιτροπής διευκρίνισε ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικά προγράμματα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενώ άλλα διευκολύνουν τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, οι διαθέσιμες ευκαιρίες παραμένουν άνισες μεταξύ των κρατών μελών και ο κατακερματισμός εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτά. Σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία λειτουργούσε για 20 χρόνια και οι Εθελοντές της ΕΕ για 5 χρόνια. Και τα δύο αυτά προγράμματα έχουν πλέον υπαχθεί στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2021-2027. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η Εγγύηση για τη Νεολαία και το EURES, με στόχο να βοηθήσουν τους νέους να βρουν εργασία.

Το διακριτικό χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ότι συγκεντρώνει ευκαιρίες εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας με σαφή εστίαση σε έργα αλληλεγγύης και χρήσης υφιστάμενων δομών διαχείρισης για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Ωστόσο, το πρόγραμμα κληρονόμησε μια σειρά από προκλήσεις από την πρώτη και τη δεύτερη φάση της εφαρμογής. Εκτός από τα θέματα διάδοσης και γνωστοποίησης των δράσεων, δεν υπήρχαν ευκαιρίες στο επαγγελματικό σκέλος. Δεν υπάρχει μια πλατφόρμα δικτύωσης και το σύστημα αναφοράς των αποτελεσμάτων δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση που επισυνάπτεται στην πρόταση της Επιτροπής επισημαίνει επίσης ότι η τρέχουσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Εθελοντών Βοήθειας της ΕΕ θεωρείται δυσκίνητη και ανεπαρκώς αντιδραστική στις εξελισσόμενες ανάγκες.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το έγγραφο εδώ.