Μελέτη ΕΚ – Ψηφιακή πολιτιστική πολυμορφία

Μελέτη ΕΚ – Ψηφιακή πολιτιστική πολυμορφία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν φέρει επανάσταση σε κάθε πτυχή της ζωής μας και ο πολιτισμός δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχουν επηρεάσει τις αλυσίδες αξίας όλων των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών όχι μόνο όσον αφορά τη δημιουργική διαδικασία και την εκτέλεση της, αλλά και την κατασκευή ενός έργου ή προϊόντος τέχνης και την προώθηση, διανομή, εμπορία και πώλησή του.

Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ψηφιοποιηθεί και, στην περίπτωση της αναλογικής ταινίας, πρέπει να ψηφιοποιηθεί για να είναι προσβάσιμη. Ορισμένες διαδικασίες παραγωγής είναι αποκλειστικά ψηφιακές και γεννιούνται ψηφιακά. Η τεχνολογία έχει τεράστιες δυνατότητες να κάνει τον πολιτισμό προσβάσιμο σε όλους, συμβάλλοντας τόσο την κατανάλωση όσο και τη συμμετοχή στην πολιτιστική δημιουργία. Ωστόσο, η τεχνολογία εξαρτάται από τον διαθέσιμο εξοπλισμό, γεγονός όμως που δεν επηρεάζει απαραίτητα την ποικιλομορφία του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο και μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο. Άλλοι παράγοντες, όπως η γλώσσα, οι δεξιότητες ή η γεωγραφική τοποθεσία μπορούν επίσης να δυσκολέψουν την ανακάλυψη διαδικτυακού πολιτιστικού περιεχομένου που αντικατοπτρίζει την πολιτιστική ποικιλομορφία.

Έχοντας επίγνωση αυτών των εμποδίων, η UNESCO εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα. Η ΕΕ είναι μέρος αυτής της σύμβασης και διαθέτει εργαλεία και κεφάλαια για την προώθηση και την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το περιεχόμενο που δημιουργείται στο διαδίκτυο μέσα σε ένα λεπτό.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη Μελέτη εδώ.