Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε την παρούσα μελέτη σε συνεργασία με τους οργανισμούς KEA European Affairs και Panteia. Σκοπός είναι η εξέταση της σκοπιμότητας δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής.

Η έλλειψη δεδομένων στον τομέα της μουσικής αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και αρκετά χρόνια. Επαρκή συγκριτικά δεδομένα είναι απαραίτητο να συλλέγονται σε τακτική βάση προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάγκη για παρεμβάσεις σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των κενών στην αγορά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του τομέα. Ο μη συντονισμένος τρόπος συλλογής δεδομένων στον τομέα της μουσικής οδήγησε σε κλήσεις από τον κλάδο που υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής που θα συλλέγει κεντρικά μουσικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Μουσικής θα συμβάλει στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν ως προς τα δεδομένα, στην καλύτερη γνώση του τομέα και στην ενημέρωση της πολιτικής στον τομέα της μουσικής στην Ευρώπη. Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης διαπίστωσαν ότι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσικής θα είχε αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό μουσικό οικοσύστημα εντοπίζοντας κενά στην αγορά. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μουσική:

  • θα συμβάλει στον καθορισμό καλύτερων προτύπων δεδομένων για τον τομέα της μουσικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
  • θα ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες να ενσωματώσουν νέα και πιο λεπτομερή πρότυπα για δεδομένα που σχετίζονται με τον μουσικό τομέα.
  • θα ενθαρρύνει τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ να συνεργαστούν με τις στατιστικές υπηρεσίες της ΕΕ.
  • θα ενθαρρύνει τους οργανισμούς της μουσικής βιομηχανίας που εκπροσωπούν τους διάφορους τομείς να βελτιώσουν την ποιότητα της συλλογής και διανομής δεδομένων τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργήσουν σχήματα για τη συλλογή και την έναρξη παροχής δεδομένων που δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν (π.χ. ζωντανή μουσική, μουσικές εκδόσεις και συγγενικά δικαιώματα, κοινωνικός αντίκτυπος της μουσικής κ.ά.).
  • θα δημιουργήσει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων.

Για τον τομέα της μουσικής, τα οφέλη θα είναι επίσης πολλαπλά:

  • Θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή δομή, ο μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η συλλογή και παραγωγή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τον τομέα, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του μουσικού οικοσυστήματος.
  • Ο ευρωπαϊκός μουσικός τομέας θα μπορούσε να έχει μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση της οικονομικής και κοινωνικής αξίας του τομέα, με την ευκαιρία να παρακολουθεί την εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου.
  • Ο τομέας της μουσικής θα έχει το εργαλείο για να ερευνήσει τα κενά, τα εμπόδια και τις προκλήσεις στον τρόπο λειτουργίας του τομέα προκειμένου να προτείνει διορθωτικά μέτρα και πολιτικές.
  • Θα προωθούσε μια νοοτροπία διαφάνειας στον τομέα, δημιουργώντας νέα εργαλεία για την παρακολούθηση των αλλαγών και της προόδου των ενδιαφερομένων.
  • Ο τομέας της μουσικής θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ρεπερτορίου εντός της ΕΕ, αλλά και εκτός της Ένωσης και για τη μέτρηση της ποικιλομορφίας εντός του τομέα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη μελέτη εδώ.