Μελέτη EPRS – Η Πολιτιστική Κληρονομιά και οι Πολιτικές της ΕΕ

Μελέτη EPRS – Η Πολιτιστική Κληρονομιά και οι Πολιτικές της ΕΕ

Πως ορίζεται η Πολιτιστική Κληρονομιά; Ποια είναι η θέση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξέλιξη της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς, του ρόλου και της θέσης της στην κοινωνία, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή και ερμηνεύεται στο πλαίσιο των σχετικών προνομίων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 είναι αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης και επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να κατανοήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά σε όλο το εύρος των πτυχών της, να μοιραστούν δημοκρατικά την ευθύνη για αυτό, να τον γιορτάσουν και να επωφεληθούν από τη δημιουργία που εμπνέει.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει περιορισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά – ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων περιορίζεται γενικά στην οικονομική υποστήριξη, στο συντονισμό κοινών έργων και προσπαθειών και στην ανταλλαγή γνώσεων – συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διατήρηση, τη συντήρηση και τα θέματα αποκατάστασης, την τεχνολογική έρευνα (για παράδειγμα ανακατασκευές 3D) και την επιστημονική πρόοδο σε τεχνολογικές λύσεις. Επιπλέον, η ΕΕ έχει γίνει διεθνής εμπειρογνώμονας στον τομέα. Η πολιτιστική κληρονομιά έχει ληφθεί υπόψη σε πολλά προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, τα οποία επέτρεψαν στα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την αναβίωση της εθνικής ή τοπικής τους κληρονομιάς, τη διατήρηση των παραδόσεων και των τεχνών τους και, συνεπώς, την ανάπτυξη του πολιτιστικού του τουρισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα που επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους από τους οποίους πρέπει να προστατευθεί η πολιτιστική κληρονομιά τόσο στην ΕΕ όσο και στον κόσμο, και υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της εμπορίας και λεηλασίας αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάγκη προστασίας τους και τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στον αειφόρο τουρισμό.

Οι συστάσεις της ΕΕ έδειξαν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά την αρχαιολογική και ψηφιακή διαφύλαξη. Τα κονδύλια της ΕΕ συγχρηματοδότησαν προσπάθειες διατήρησης και αποκατάστασης για χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και την ψηφιοποίηση της συλλογής πολιτιστικών ταινιών και των μουσείων. Επιπλέον, έχουν υποστηρίξει τεχνική και τεχνολογική έρευνα, καθώς και μελέτες για την ερμηνεία της, για την κατανόηση του ρόλου της, για την αστική ανάπτυξη και για πολλά άλλα θέματα που σχετίζονται με αυτή.

Η παρούσα προσέγγιση επικεντρώνεται στις τρέχουσες δημιουργικές χρήσεις και ερμηνείες, καθώς και στη δημοκρατική και κοινωνική συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, υπογραμμίζει τις κοινές μας ευθύνες όσον αφορά την κληρονομιά των προηγούμενων γενεών και τις προσπάθειές μας να την περάσουμε στην επόμενη γενιά. Όλα αυτά υπό το πρίσμα των τεχνολογιών που γεφυρώνουν το παρελθόν και το μέλλον.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη μελέτη.