Μελέτη EPRS – Ανασχεδιάζοντας την Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή

Μελέτη EPRS – Ανασχεδιάζοντας την Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή

Σύμφωνα με τις διατυπώσεις της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS – European Parliament Research Service), οι παραδοσιακοί ρόλοι, το περιεχόμενο και οι μέθοδοι εκπαίδευσης σήμερα καλούνται από τις εξελίξεις να αναπροσδιοριστούν.

Η σημερινή εκπαίδευση πρέπει να προετοιμάσει τους μαθητές για την αλλαγή καθηκόντων και ρόλων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και για τα χαρακτηριστικά της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη.

Η επανεξέταση της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή πρέπει να γίνει κεντρικό ζήτημα στην ατζέντα χάραξης πολιτικής επικεντρώνοντας σε θέματα σχετικά με τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών αξιών όπως η ισότητα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει επιλογές πολιτικής βάσει μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης των σημερινών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών, καθώς και μελλοντικών ευκαιριών και απειλών για την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία και τη μελέτη