Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 – Προθεσμία 30/9/2021

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 – Προθεσμία 30/9/2021

Στόχος της Δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των  νεοφυών/καινοτόμων  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» υπό  τις  αντίξοες  συνθήκες  της  κρίσης  του  COVID‐19,  η  οποία  επιδεινώθηκε  λόγω. Η επιχορήγηση έχει τη  μορφή  μη  επιστρεπτέας  ενίσχυσης  (κεφάλαιο  κίνησης),  ώστε  οι  επιχειρήσεις  να  παραμείνουν  βιώσιμες  και  να  μη  χαθούν  θέσεις  εργασίας. Η ενίσχυση με την οποία θα επιχορηγηθεί η νεοφυής επιχείρηση ανέρχεται σε ποσό έως  100.000,00€,  το  οποίο αντιστοιχεί  σε  ποσοστό έως 80%  του  Κεφαλαίου  Κίνησης   της  επιχείρησης  για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020).

Για να μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν από τους οκτώ  (8) ακόλουθους τομείς:

  • Αγροδιατροφή
  • Βιο‐επιστήμες & Υγεία/Φάρμακα
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη ‐ Κλιματική Αλλαγή
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.
Σε ποιους απευθύνεται

Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece”.

Περίοδος υποβολής

16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15:00)

Τι χρηματοδοτείται

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες), των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ.