Μελέτη για την Επιτροπή Πολιτισμού – Ο ρόλος του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Μέσων Ενημέρωσης και του Αθλητισμού στην καταπολέμηση του ρατσισμού

Μελέτη για την Επιτροπή Πολιτισμού – Ο ρόλος του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Μέσων Ενημέρωσης και του Αθλητισμού στην καταπολέμηση του ρατσισμού

Πρόκειται για μελέτη για λογαριασμό της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος είναι η δημιουργία έκθεσης η οποία θα παράσχει στα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (CULT) τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να συσταθεί Σχέδιο Δράσης κατά του ρατσισμού για το διάστημα 2020-2025.

Η μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες συστάσεις: 

  1. Ενίσχυση του ρόλου του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού 2020-2025 για την ενημέρωση των προγραμμάτων της ΕΕ: ​​Το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” θα μπορούσαν να αναφέρονται πιο ξεκάθαρα εντός του Σχεδίου Δράσης κατά του ρατσισμού και να περιγράφεται πώς αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν στο σχέδιο δράσης. Σημαντικό μέρος των έργων που σχετίζονται με τον ρατσισμό έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2014-2020. Σημασία έχει να εξεταστούν οι πιο άμεσες και σαφείς αναφορές στην καταπολέμηση του ρατσισμού στα ρυθμιστικά πλαίσια και τα ετήσια προγράμματα εργασίας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ.
  2. Ανάπτυξη μιας βάσης για τη συμβολή των προγραμμάτων της ΕΕ στην καταπολέμηση του ρατσισμού: Εξετάζεται το ενδεχόμενο προετοιμασίας μιας πιο ολοκληρωμένης και συστηματικής χαρτογράφησης προγραμμάτων, πόρων και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του ρατσισμού, με βάση μια κοινή κατηγοριοποίηση των τύπων δράσης και των ομάδων-στόχων.
  3. Θέσπιση μεθόδων παρακολούθησης στα προγράμματα της ΕΕ με βάση μια πιο δομημένη λογική παρέμβασης. Εξετάζεται το ενδεχόμενο προετοιμασίας μιας πιο δομημένης και λειτουργικής λογικής παρέμβασης που θα στηρίζει το Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού, για να αξιολογηθεί εύκολα εάν οι ανάγκες που εντοπίστηκαν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τα προγράμματα της ΕΕ όσον αφορά τα αποτελέσματα που παράγονται ή εάν χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες.
  4. Αξιολογείται η διάδοση καλών πρακτικών στη συμβολή της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης στην καταπολέμηση του ρατσισμού. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης κατά του ρατσισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ειδική μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα προγράμματα της ΕΕ αντιμετωπίζουν την καταπολέμηση του ρατσισμού και να εντοπιστούν καλές πρακτικές για ευρύτερη διάδοση και ενσωμάτωσή τους στα προγράμματα και τις δράσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού 2020-2025 αντικατοπτρίζει γενικά την ποικιλία των διορθωτικών μέτρων που προτείνονται στην ειδική βιβλιογραφία στον τομέα του αντιρατσισμού:

  • Υπάρχει περιορισμένη καθοδήγηση στα προγράμματα της ΕΕ σχετικά με τη συμβολή τους στην καταπολέμηση του ρατσισμού, εκτός από το πρόγραμμα Ιθαγένεια, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV).
  • Υπάρχει σημαντικό μερίδιο έργων που ασχολούνται με θέματα τα οποία σχετίζονται με τον ρατσισμό, αντικατοπτρίζοντας μια ποικιλία μέτρων αποκατάστασης όπως προσδιορίζονται στην εξειδικευμένη βιβλιογραφία.
  • Υπάρχει έλλειψη στην καταμέτρηση του βαθμού της συμβολής των προγραμμάτων στην καταπολέμηση του ρατσισμού.
  • Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των καλών πρακτικών/κινήτρων που έχουν ήδη αναπτυχθεί από προγράμματα και φορείς υλοποίησης.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τη Μελέτη

Μπορείτε να βρείτε εδώ το Σχέδιο Δράσης