Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2021-FEST)

Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2021-FEST)

Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ αποσκοπούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και στην προώθηση της κυκλοφορίας και της προβολής του μη εθνικού ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Υποστήριξη της ανάκαμψης των φεστιβάλ που προβάλλουν σημαντικό αριθμό μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων και τα οποία έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημική κρίση
  • Αύξηση του αντίκτυπου των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών φεστιβάλ με στόχο την ενίσχυση της προώθησης, της διανομής και της κυκλοφορίας μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων στο ευρύτερο κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη
  • Προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και μοντέλων βέλτιστων πρακτικών με σκοπό συνεργασία μεταξύ φεστιβάλ μέσω συντονισμένων / συνεργατικών δραστηριοτήτων με στόχο την επέκταση και την ανανέωση του κοινού
  • Αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης
  • Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων και αναπτύσσουν δραστηριότητες που στοχεύουν στην επέκταση και την ανανέωση του κοινού.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης βιομηχανίας η οποία σέβεται το περιβάλλον και εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων, την ένταξη, την ποικιλομορφία και την αντιπροσωπευτικότητα.

Αξιολόγηση

Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

  • Δημοσίευση της πρόσκλησης: 01 06 2021
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Αυγούστου 2021 – ώρα 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
  • Περίοδος αξιολόγησης: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2021
  • Πληροφόρηση αιτούντων: Δεκέμβριος 2021
  • Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιανουάριος / Φεβρουάριος 2022

Χρήσιμα έγγραφα

Πρόσκληση

Πρότυπο τυπικής πρότασης

Μπορείτε να βρείτε τις επιλέξιμες χώρες εδώ. 

Μπορείτε να βρείτε τους όρους επιλεξιμότητας εδώ. 

Μπορείτε να βρείτε την μορφή σύνταξης και τα όρια μεγέθους της πρότασης εδώ.