Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών (CREA-CULT-2021-NET)

Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών (CREA-CULT-2021-NET)

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών (CREA-CULT-2021-NET) – Προθεσμία 26/08/2021

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών. Αποσκοπεί στην ενίσχυση των Ικανοτήτων των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις και να καλλιεργήσουν ικανότητες, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Η δράση αυτή θα υποστηρίξει έργα που υλοποιούνται από αντιπροσωπευτικά δίκτυα ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανώσεων που βρίσκονται σε κράτη μέλη της Ευρώπης. Τα δίκτυα πρέπει να έχουν μια κοινή αποστολή, κανόνες διαχείρισης και δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών. Το δίκτυο θα πρέπει να αποτελείται από έναν οργανισμό συντονισμού και τα μέλη του.

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα που καλύπτουν αποκλειστικά τον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Θέματα και προτεραιότητες (πεδίο εφαρμογής)

Σήμερα, υπάρχει η ανάγκη προώθησης δίκαιων, χωρίς αποκλεισμούς δικτύων που να υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων. Αυτό περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να διασφαλιστεί ότι ο πολιτιστικός τομέας προσφέρει ποικιλομορφία, ένταξη και ισότητα για όλους, προωθεί αποτελεσματικούς τρόπους για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και καταπολεμά τις διακρίσεις. Από αυτήν την προοπτική, η προώθηση καλύτερων πλαισίων, συνθηκών εργασίας και αμοιβών για να ευδοκιμήσουν όλοι οι επαγγελματίες του πολιτισμού αποτελούν βασικό στρατηγικό ζήτημα.

Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, υιοθετώντας περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Αυτό συνάδει με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώσει δράσεις για το κλίμα σε όλες τις πολιτικές της.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εξετάσουν αυτά τα δύο οριζόντια ζητήματα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τους.

Επιπλέον, οι προτάσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προτεραιότητες πρόσκλησης:

  • αύξηση της πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της συμμετοχής και της ανάπτυξης του κοινού. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι ικανότητες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων για την ενίσχυση της πολιτιστικής συμμετοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό τονίζει ότι ο Πολιτισμός είναι ιδανικό μέσο επικοινωνίας που ξεπερνά τα γλωσσικά εμπόδια, ενδυναμώνει τους ανθρώπους και διευκολύνει την κοινωνική συνοχή. Ο πολιτισμός είναι, επίσης, μια μετασχηματιστική δύναμη για την αναγέννηση της κοινότητας, την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια συζήτηση.

Η πολιτιστική συμμετοχή έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους κύριους παράγοντες για την ατομική αυτο-ανάπτυξη και ευεξία, καθώς και ως επιταχυντής των κοινωνικών αλλαγών και της οικοδόμησης κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Ο πολιτισμός ενισχύει το κοινωνικό κεφάλαιο των κοινωνιών, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα, την ευημερία και την κριτική σκέψη, ενισχύοντας την ένταξη και τη συνοχή και προωθώντας την πολυμορφία, την ισότητα και τον πλουραλισμό.

Συνεχίζουν να υπάρχουν κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια στην πολιτιστική συμμετοχή, παρά τις προσπάθειες των πολιτιστικών οργανώσεων να προσαρμοστούν στα μεταβαλλόμενα πρότυπα της πολιτιστικής κατανάλωσης και της πληθυσμιακής σύνθεσης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθούν νέες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν την προσέγγιση πολιτιστικής ικανότητας. Αυτό σημαίνει την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος ποιοτικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την προώθηση ευκαιριών για όλους να συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υποθέσεων, της αστικής πολιτικής, της έρευνας και της καινοτομίας.

Κατά την αντιμετώπιση αυτής της προτεραιότητας, οι προτάσεις περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανισμών και των επαγγελματιών του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα για την αύξηση της πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της συμμετοχής και της ανάπτυξης του κοινού.

  • ανάπτυξη της ικανότητας δραστηριοποίησης σε διεθνές επίπεδο 

Στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου, οι πολιτιστικοί φορείς μπορούν να επωφεληθούν από τη συνεργασία με εταίρους από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός Ευρώπης. Τα δίκτυα παρέχουν συχνά την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζονται οι πολιτιστικοί οργανισμοί και οι επαγγελματίες.

Κατά την αντιμετώπιση αυτής της προτεραιότητας, οι προτάσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα των οργανισμών και των επαγγελματιών του ευρωπαϊκού Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα να δραστηριοποιούνται διεθνώς και να συμβάλλουν στην ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων.

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες δραστηριότητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανισμών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού. Αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιαστούν με ειδικό τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις επιλεγμένες προτεραιότητες της πρόσκλησης.

Οι δραστηριότητες πρέπει να διαμορφωθούν σε ένα σταθερό στρατηγικό πλαίσιο και να δομηθούν σε πακέτα εργασίας. Τα πακέτα εργασίας αποτελούν υποδιαιρέσεις του έργου. Κάθε πακέτο εργασίας συνοδεύεται από έναν στόχο (αναμενόμενο αποτέλεσμα) και πρέπει να περιέχει τις δραστηριότητες, τα κεντρικά σημεία και τα παραδοτέα.

Οι δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των μελών του δικτύου και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών σε ολόκληρο το έργο. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα πρέπει να παρέχονται στην ακόλουθη ενότητα της φόρμας αίτησης: «2.2 Συνεργασία και κοινοπραξία».

Σημείωση: Δεδομένου ότι η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων προορίζεται για επιχορηγήσεις δράσεων και όχι για επιχορηγήσεις λειτουργίας, υποχρεώσεις όπως συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, γενικές συνελεύσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα του δικτύου, δεν επιχορηγούνται βάσει αυτής της πρόσκλησης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.