Πρόσκληση Creative Europe: Εργαστήριο Καινοτομίας (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) – Προθεσμία 05/10/2021

Πρόσκληση Creative Europe: Εργαστήριο Καινοτομίας (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) – Προθεσμία 05/10/2021

Πρόσκληση Creative Europe: Εργαστήριο Καινοτομίας (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) – Προθεσμία 05/10/2021

Το Εργαστήριο Καινοτομίας θα δώσει κίνητρα στους ενδιαφερόμενους από διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Το Εργαστήριο θα διευκολύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων (π.χ. εργαλεία, μοντέλα και μεθοδολογίες) που μπορούν να εφαρμοστούν στον οπτικοακουστικό τομέα και τουλάχιστον σε έναν άλλο δημιουργικό ή / και πολιτιστικό τομέα. Οι λύσεις πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και να έχουν δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά.Το έργο δεν είναι απαραίτητο να έχει άμεση εφαρμογή στον οπτικοακουστικό τομέα, αλλά σε έναν οποιονδήποτε τομέα ο οποίος θα μπορούσε να είχε άμεσα αντίκτυπο στον οπτικοακουστικό.

Για τους σκοπούς της φετινής πρόσκλησης, εκτός από τους γενικούς στόχους, υιοθετείται επίσης μια θεματική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η ανταμοιβή των έργων που στοχεύουν στους στόχους πολιτικής της Δημιουργικής Ευρώπης. Για το πρώτο έτος του Εργαστηρίου Καινοτομίας, τα δύο θέματα που θα καλυφθούν είναι η προσαρμογή στην πράσινη μετάβαση σε όλους τους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού, καθώς και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που αξιοποιούν τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς για την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων όπως η παραπληροφόρηση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και άλλων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων μέσω διατομεακής συνεργασίας
  • Εντονότερη ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ διαφορετικών τομέων δημιουργικών βιομηχανιών
  • Αύξηση της προβολής, της διαθεσιμότητας και της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού περιεχομένου στην ψηφιακή εποχή
  • Βελτίωση επιχειρηματικών μοντέλων και χρήση δεδομένων.
  • Αύξηση του δυνητικού κοινού στην ψηφιακή εποχή.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Το Εργαστήριο Καινοτομίας υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, μοντέλων και λύσεων που εφαρμόζονται στον οπτικοακουστικό και σε άλλους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. Στόχος είναι η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της συνεργασίας, της κυκλοφορίας, της προβολής, της διαθεσιμότητας, της ποικιλομορφίας και της αύξησης του κοινού σε διάφορους τομείς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για τη διασφάλιση της βιώσιμης βιομηχανίας η οποία θα σέβεται το περιβάλλον και της ισορροπίας των φύλων, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Ο ειδικός στόχος είναι η προώθηση της πολιτικής συνεργασίας και των καινοτόμων δράσεων, η ανάδειξη ενός διαφορετικού, ανεξάρτητου και πλουραλιστικού περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης και του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης, προστατεύοντας έτσι την ελευθερία ή την καλλιτεχνική έκφραση, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζεται η εξής προτεραιότητα: ενθάρρυνση των καινοτόμων προσεγγίσεων για τη δημιουργία περιεχομένου, την πρόσβαση, τη διανομή και την προώθηση στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μετάβασης, που καλύπτει τόσο τις διαστάσεις της αγοράς.

Το Creative Innovation Lab θα δώσει κίνητρα στους συμμετέχοντες από διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Το Εργαστήριο θα διευκολύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων (π.χ. εργαλεία, μοντέλα και μεθοδολογίες) που μπορούν να εφαρμοστούν στον οπτικοακουστικό τομέα και τουλάχιστον σε έναν άλλο δημιουργικό ή / και πολιτιστικό τομέα. Οι λύσεις πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα και να έχουν δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά.

Για τους σκοπούς της φετινής πρόσκλησης, εκτός από τους γενικούς στόχους, υιοθετείται επίσης μια θεματική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η ανταμοιβή των έργων που στοχεύουν στους στόχους πολιτικής της Creative Europe. Για το πρώτο έτος του Creative Innovation Lab, τα δύο θέματα που θα καλυφθούν είναι η πράσινη μετάβαση σε όλους τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, καθώς και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που αξιοποιούν τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς για την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων όπως η παραπληροφόρηση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.