Ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Το νέο πρόγραμμα εργασιών περιγράφει το πλαίσιο πολιτικής, τις προτεραιότητες και τις δράσεις που υλοποιεί το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη το 2021.

Στόχοι και Δομή 

Η Δημιουργική Ευρώπη συγκεντρώνει δράσεις που υποστηρίζουν τους ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. Σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος (2014-2020), το νέο πρόγραμμα βασίζεται και συνεχίζει τη δομή του προηγούμενου. Ο προϋπολογισμός 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027 έχει σημειώσει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • διαφύλαξη, ανάπτυξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και κληρονομιάς·
  • αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμικού των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα.

Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

  • ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η δημιουργία ευρωπαϊκών έργων και θα ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εξωτερική διάσταση και η καινοτομία και η κινητικότητα στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς της Ευρώπης (σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ),
  •  προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της κλιμάκωσης, της συνεργασίας, της καινοτομίας και της αειφορίας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα (σκέλος MEDIA) και
  • προώθηση της πολιτικής συνεργασίας και των καινοτόμων δράσεων που υποστηρίζουν όλα τα σκέλη του Προγράμματος, προωθώντας ένα διαφορετικό, ανεξάρτητο και πλουραλιστικό περιβάλλον μέσων μαζικής ενημέρωσης, και την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης (σκέλος CROSS-SECTORAL)

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος λαμβάνουν υπόψη τη διπλή φύση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων, αναγνωρίζοντας, αφενός, την εγγενή και καλλιτεχνική αξία του πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική αξία αυτών των τομέων, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη συμβολή τους στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι στόχοι επιδιώκονται με τρόπο που ενθαρρύνει την ένταξη, την ισότητα, την ποικιλομορφία και τη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κινήτρων που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα των ατόμων με αναπηρίες, ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εργασιών στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά εδώ.