Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα (CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD)

Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα (CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD)

Στόχος της δράσης “Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα” είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαίων παραγόντων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση του κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον. Στόχος είναι η υποστήριξη έργων που εστιάζουν στις ειδικές προκλήσεις του οπτικοακουστικού τομέα, όπως η δυνατότητα ανακάλυψης, η αλληλουχία των μέσων κυκλοφορίας και η χρηματοδότηση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισχυρή και ορατή προσφορά ευρωπαϊκών έργων στο διαδίκτυο και στο ευρύ κοινό.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας: διαφάνεια, συλλογή δεδομένων και κατάλληλη χρήση δεδομένων, προσαρμογή στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που οφείλονται στις συνεχιζόμενες αλλαγές στις οπτικοακουστικές αγορές
  • Βελτίωση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας ως προς τον οικολογικό τομέα.
  • Βελτίωση της παραγωγής και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή
  • Αύξηση της προβολής, της διαθεσιμότητας και της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή
  • Αύξηση του δυνητικού κοινού των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή.

Περιγραφή των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων

Δράσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ή/και τη διάδοση καινοτόμων εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων για την αύξηση της διαθεσιμότητας, της προβολής και του κοινού των ευρωπαϊκών έργων στην ψηφιακή εποχή ή/και για τη συμβολή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικολογικού προσανατολισμού της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα

  1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
  2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
  3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση πρόσκλησης: 7 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Απριλίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος-Ιούνιος 2022

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούλιος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022

 

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό για τους αιτούντες εδώ.