Ταινίες σε κίνηση (CREA-MEDIA-2022-FILMOVE)

Ταινίες σε κίνηση (CREA-MEDIA-2022-FILMOVE)

Η δράση Ταινίες σε κίνηση ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών στρατηγικών παραστατικής ή/και διαδικτυακής διανομής για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
  • Αύξηση επενδύσεων στην παραστατική ή/και στην διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενόψει της διευρυνόμενης απήχησης του κοινού.
  • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι καμπάνιες για την πανευρωπαϊκή παραστατική ή/και διαδικτυακή διανομή επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών, που συντονίζονται από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ταινίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα

  1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
  2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
  3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

1η καταληκτική ημερομηνία: 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου 2022, 17:00 CET (Βρυξέλλες) 

Περίοδος αξιολόγησης: Μάρτιος 2022 – Ιούνιος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Ιούλιος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022

2η καταληκτική ημερομηνία:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου, 2022 17:00 CET (Βρυξέλλες)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούλιος 2022 – Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022 Ιανουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το Πρότυπο Πρότασης εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο εδώ.