Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών (CREA-MEDIA-2022-FILMDIST)

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών (CREA-MEDIA-2022-FILMDIST)

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών”, εντάσσεται στο υπο-πρόγραμμα MEDIA, το οποίο παρέχει υποστήριξη στις διεθνείς πωλήσεις και την κυκλοφορία μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις πλατφόρμες (π.χ. κινηματογράφους, διαδικτυακά) που στοχεύουν τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες παραγωγές, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμένων στρατηγικών διανομής που καλύπτουν πολλές χώρες. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη χρήση εργαλείων υποτιτλισμού, μεταγλώττισης και, κατά περίπτωση, ηχητικής περιγραφής.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διανομής Ταινιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διακρατική διανομή πρόσφατων ευρωπαϊκών ταινιών παρέχοντας κεφάλαια σε διανομείς, με βάση τις επιδόσεις τους στην αγορά, για περαιτέρω επανεπένδυση στην απόκτηση, προώθηση και διανομή (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής) πρόσφατων μη εθνικών ταινιών.

Σκοπός

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Βελτίωση της διακρατικής διανομής πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.
  • Αύξηση της επένδυσης στην παραγωγή, απόκτηση, προώθηση, θεατρική και διαδικτυακή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.
  • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων:

Υπάρχουν δύο φάσεις για τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες:

  1. Η δημιουργία ενός δυνητικού αμοιβαίου κεφαλαίου που θα αποδίδεται σύμφωνα με τις επιδόσεις της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά.
  2. Η υλοποίηση της δράσης – το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε:

– συμπαραγωγή επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών·

– απόκτηση δικαιωμάτων διανομής επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, για παράδειγμα μέσω ελάχιστων εγγυήσεων·

– προώθηση, μάρκετινγκ και διαφήμιση στην αγορά επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Έγγραφα

  1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
  2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση.
  3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β’ του προτύπου πρότασης.
  4. Αξιολόγηση

Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στην Πρόσκληση

  1. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα: όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση.

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 07 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05 Απριλίου 2022 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2022

Πληροφόρηση των αιτούντων: Οκτώβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022