“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

Η παρούσα πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Τα αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι:

Αντίκτυπος

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αναδείξει ένα μεμονωμένο έργο που θα υποστηρίζει τουλάχιστον 35 έργα σε διάστημα μέχρι 36 μήνες, από όλους τους κλάδους και τους υποτομείς των παραστατικών τεχνών (εκτός από παραστάσεις ζωντανής μουσικής). Τουλάχιστον το 70% του ποσού της επιχορήγησης θα πρέπει να δαπανηθεί για την υλοποίηση της στήριξης των έργων που επιλέχθηκαν μέσω της(των) ανοιχτής(-ων) πρόσκλησης(-ών)

Διαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 3.000.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα βασίζεται στον προϋπολογισμό (πραγματικό κόστος, με στοιχεία κόστους μονάδας και κατ’ αποκοπή συντελεστή). Οι δαπάνες θα επιστραφούν με το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης (μέγιστο 90% των επιλέξιμων δαπανών).

Σκοπός:

Οι αιτήσεις πρέπει να καλύπτουν τον ακόλουθο στόχο:

 • να υποστηρίζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών, με βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και καινοτόμο τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι βασίζονται στο πιλοτικό έργο που εφαρμόστηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021, παρέχοντας ευκαιρίες μετακινήσεων σε καλλιτέχνες και εταιρείες, καθώς και σε φεστιβάλ και χώρους για τη διαφοροποίηση και τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες στους τομείς των τεχνών του θεάματος (εξαιρουμένων των παραστάσεων ζωντανής μουσικής) και να προσπαθήσουν να μειώσουν τις ανισότητες και τις ανισορροπίες στις διασυνοριακές περιοδείες και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών.

Θέματα και προτεραιότητες 

Οι αιτήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα δύο οριζόντια ζητήματα (ανατρέξτε στην ενότητα 1 του εγγράφου πρόσκλησης):

 • Ένταξη, ποικιλομορφία και ισότητα των φύλων.
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, οι εφαρμογές πρέπει να αποδεικνύουν πώς οι δραστηριότητες (πακέτα εργασίας) λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες διαστάσεις:

 • δημιουργία συνθηκών που βοηθούν τον κλάδο να «αναπτυχθεί» από κοινωνική, ανθρώπινη, καλλιτεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, με μακροπρόθεσμη προοπτική.
 • ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που απευθύνονται προληπτικά σε ανθρώπους, τόσο επαγγελματίες των τεχνών του θεάματος όσο και κοινό, από διαφορετικό γεωγραφικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση πρόσβασή τους στις ευκαιρίες διανομής και μια ποικιλόμορφη καλλιτεχνική προσφορά.
 • ειδική υποστήριξη σε Ουκρανούς καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα των τεχνών του θεάματος.
 • ενέργειες προς ένα σταθερό πλαίσιο με ισότιμη εκπροσώπηση διαφόρων παραγόντων στο οικοσύστημα των τεχνών του θεάματος: τους υποτομείς, τους καλλιτεχνικούς κλάδους, το μέγεθος και το είδος των οργανισμών, την ισορροπία μεταξύ αναδυόμενων και καθιερωμένων καλλιτεχνών, ισορροπία φύλων και γεωγραφική θέση, την ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών τουριστικών προορισμών.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

Οι αιτήσεις πρέπει να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει και θα διατηρήσει βιώσιμα μοντέλα για διασυνοριακές μετακινήσεις και ψηφιακή διανομή στον τομέα των τεχνών του θεάματος.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό ή μια κοινοπραξία οργανισμών εταίρων. Αυτός ο αιτών (ενιαίος οργανισμός ή κοινοπραξία) μπορεί να συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας και αυτές οι συνεργασίες πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς στις σχετικές ενότητες του εντύπου αίτησης (δηλαδή εξωτερικοί πόροι, υπεργολάβοι, συνδεδεμένοι εταίροι ή/και συνδεδεμένες οντότητες) .

Επιλέξιμοι φορείς

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται είτε από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό είτε από κοινοπραξία οργανισμών εταίρων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)

– εγκατεστημένος και επίσημα εγγεγραμμένος σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ( κράτη μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) – και χώρες εκτός ΕΕ: ​​χώρες του ΕΟΧ και χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ή χώρες που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και όταν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης).

– πρέπει να έχει νόμιμη ύπαρξη για τουλάχιστον 2 έτη κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων — πριν από την υποβολή της πρότασης — και θα πρέπει να επικυρωθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Επικύρωσης (REA Validation). Για την επικύρωση, θα τους ζητηθεί να ανεβάσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν το νομικό καθεστώς και την προέλευση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

 • Δημοσίευση της πρόσκλησης: 7 Σεπτέμβριος 2022
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Νοεμβρίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
 • Περίοδος αξιολόγησης: Νοέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023
 • Ενημέρωση αιτούντων: Φεβρουάριος 2023
 • Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μάρτιος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Όρια και διάταξη πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του τυπικού προτύπου πρότασης.