Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η παρούσα πρόκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Το πρόγραμμα “Η Μουσική κινεί την Ευρώπη” θα υποστηρίξει τη βιώσιμη διανομή μουσικής, με έμφαση στη ζωντανή μουσική. Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους, η δράση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ποικιλομορφίας του μουσικού τομέα της Ευρώπης.

Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να επιλέξει μια κοινοπραξία ικανή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ποικιλομορφία σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οργανισμών του μουσικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικής στήριξης σε αυτούς.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για 2 ξεχωριστές, αλλά συνδεδεμένες δραστηριότητες:

  • Ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης το οποίο θα αναδιανέμει τα κεφάλαια σε τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζωντανής μουσικής
  • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων προς όφελος του τομέα της ζωντανής μουσικής

Θέματα και προτεραιότητες

Οι δραστηριότητες που καθορίζονται στους στόχους πρέπει να επικεντρώνονται σε 3 θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης:

  • livestreaming
  • συνεργασία μεταξύ μουσικών χώρων
  • εξαγωγή μουσικής.

Το καθεστώς υποστήριξης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (οικονομική υποστήριξη σε τρίτους), ιδανικά μία ανά έτος, καλύπτοντας κάθε φορά ένα ή συνδυασμό αυτών των θεμάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Αντίκτυπος 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να επιλέξει ένα ενιαίο έργο, το οποίο προτείνεται από μια κοινοπραξία οργανισμών, επιφορτισμένη με την οργάνωση δραστηριοτήτων με την ευρύτερη δυνατή προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών (οργανισμούς και/ή άτομα) στον τομέα της μουσικής σε όλη την Ευρώπη.

Οι αιτήσεις πρέπει να προβλέπουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση ενός καθεστώτος οικονομικής στήριξης που αναδιανέμει τα κεφάλαια υπό μορφή επιχορηγήσεων (οικονομική στήριξη σε τρίτους) στους τελικούς αποδέκτες μέσω μίας ή περισσότερων ανοιχτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανά έτος και να τις συμπληρώνει με δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Η οικονομική στήριξη σε τρίτους πρέπει να κατανεμηθεί σε τουλάχιστον 60 δικαιούχους (αποδέκτες επιχορήγησης) που καλύπτουν μεταξύ τους και τα τρία θέματα της παρούσας πρόσκλησης. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 15 Σεπτεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου 2023 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιανουάριος – Μάρτιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Απρίλιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μήνας 202Χ

Τυπικό πρότυπο πρότασης Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την επίσημη πρόσκληση

Πρότυπο πρότασης (Μόνο για πληροφορίες – ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για υποβολή. Θα βρείτε τη φόρμα αίτησης στο σύστημα υποβολής)