Ερώτηση προς την Επιτροπή περί ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα

Ερώτηση προς την Επιτροπή περί ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης κατέθεσε προς την Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης με τίτλο “Περί ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα”.

Στην ερώτηση αυτή υπογραμμίζεται η ζημία που υπέστη ο πολιτισμός λόγω των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 (έχασε το 80% του κύκλου εργασιών). Πρέπει να τονιστεί πως ο πολιτισμός είναι ο πρώτος τομέας που υπέστη πλήγμα από την πανδημία και ο τελευταίος που αναμένεται να ανακάμψει. Επιπλέον, ο COVID-19 ανέδειξε από τη μία τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας (π.χ. εποχικότητα) αλλά και την σημαντική του συνεισφορά, καθώς απασχολεί ομάδες υψηλής προτεραιότητας (γυναίκες, νέους κ.λπ.).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο Ευρωβουλευτής έθεσε τις ακόλουθες δύο ερωτήσεις προς την Επιτροπή:

  • Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου με σκοπό τη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και απασχολούμενων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα;
  • Θα σχεδιάσει πολιτικές για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων και απασχολούμενων στον ΔΠΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης;

Ακολουθή ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, καθώς και η απάντηση σε αυτή:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006956/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL)

Ο πολιτισμός εκτιμάται ότι για το 2020 έχασε το 80% του κύκλου εργασιών. Είναι ο πρώτος που χτυπήθηκε από τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 και ο τελευταίος που θα ανακάμψει.

Η κρίση που προκάλεσε ο COVID-19 ανέδειξε επίσης υφιστάμενα προβλήματα του δημιουργικού και του πολιτιστικού τομέα (ΔΠΤ), όπως η εποχικότητα και η ανά πρότζεκτ απασχόληση, που συνολικά επιτείνουν την επισφάλεια της εργασίας στον κλάδο.

Επιπρόσθετα, στον ΔΠΤ απασχολούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό ομάδες υψηλής προτεραιότητας για την Ένωση ως προς την απασχόληση, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Συνεπώς, η αναγκαιότητα για μέτρα προστασίας και ενίσχυσης των εργαζόμενων και απασχολούμενων στο χώρο του ΔΠΤ είναι επιτακτική.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • 1.Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου με σκοπό τη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και απασχολούμενων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα;
  • 2.Θα σχεδιάσει πολιτικές για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων και απασχολούμενων στον ΔΠΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης;
Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έχει δημοσιευθεί μελέτη σχετικά με το καθεστώς και τις συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα. Η μελέτη αυτή επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εργαζόμενοι (π.χ. περίπλοκο καθεστώς εργασίας με ευάλωτους αυτοαπασχολούμενους ή εργαζόμενους που υπόκεινται σε παράτυπες συμβάσεις, μη τακτικό και χαμηλό μέσο εισόδημα, μικρότερη πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση). Το 2021 θα δοθεί συνέχεια στη μελέτη αυτή μέσω διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και μέσω της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.

Η πρωτοβουλία SURE προστατεύει τους εργαζομένους από την ανεργία και τις απώλειες εισοδήματος. Καλύπτει τους αυτοαπασχολούμενους, μεταξύ άλλων και στον υπό εξέταση τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του εν λόγω τομέα, κυρίως μέσω επενδύσεων σε δραστηριότητες απασχόλησης, κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης.

Τρεις άτυπες μορφές απασχόλησης ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, η οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, η οποία πρέπει να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη έως την 1η Αυγούστου 2022, προβλέπει νέα δικαιώματα για τους εργαζόμενους υπό επισφαλείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον δημιουργικό και τον πολιτιστικό τομέα.

Η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει πρόταση έως το τέλος του 2021 με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, αν το χρειάζονται, σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Η Επιτροπή ξεκίνησε ένα πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των ατόμων που εργάζονται σε πλατφόρμες.