Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 – Προθεσμία 31/7/2021

Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 - Προθεσμία 31/7/2021

Η παρούσα δράση, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, απευθύνεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις που έχουν έως 50 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) και έως 10.000.000€ κύκλο εργασιών ή ενεργητικό. Αφορά επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση. Στην δράση περιλαμβάνονται δραστηριότητες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, όπως Υπηρεσίες βιβλιοθηκών (ΚΑΔ 91.01.11), Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59) κ.λπ..

Περίοδος Υποβολής 

25/5-31/7/2021

Ποσοστά Επιδότησης

Είδη Ενίσχυσης

Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι: 

α) φορολογική απαλλαγή, 

β) επιχορήγηση σε ποσοστό 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης σε όλες τις επιχειρήσεις και επιχορήγηση σε ποσοστό 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 της προκήρυξης, 

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), 

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

· Υλικά περιουσιακά στοιχεία:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. (υπάρχουν ανώτατα όρια ανά δραστηριότητα).
 • Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), από ΜΜΕ, που έχει διακόψει τη λειτουργία της (υπό προϋποθέσεις)
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

· Άυλα περιουσιακά στοιχεία

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης.
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για διάστημα 2 ετών από τη δημιουργία τους.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

· Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

· Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τους όρους και προϋποθέσεις υπαγω

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Το νέο πρόγραμμα εργασιών περιγράφει το πλαίσιο πολιτικής, τις προτεραιότητες και τις δράσεις που υλοποιεί το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη το 2021.

Στόχοι και Δομή 

Η Δημιουργική Ευρώπη συγκεντρώνει δράσεις που υποστηρίζουν τους ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. Σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος (2014-2020), το νέο πρόγραμμα βασίζεται και συνεχίζει τη δομή του προηγούμενου. Ο προϋπολογισμός 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027 έχει σημειώσει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο. 

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 • διαφύλαξη, ανάπτυξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και κληρονομιάς· 
 • αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμικού των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα. 

Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων: 

 • ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η δημιουργία ευρωπαϊκών έργων και θα ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εξωτερική διάσταση και η καινοτομία και η κινητικότητα στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς της Ευρώπης (σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ),
 •  προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της κλιμάκωσης, της συνεργασίας, της καινοτομίας και της αειφορίας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα (σκέλος MEDIA) και 
 • προώθηση της πολιτικής συνεργασίας και των καινοτόμων δράσεων που υποστηρίζουν όλα τα σκέλη του Προγράμματος, προωθώντας ένα διαφορετικό, ανεξάρτητο και πλουραλιστικό περιβάλλον μέσων μαζικής ενημέρωσης, και την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης (σκέλος CROSS-SECTORAL)

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος λαμβάνουν υπόψη τη διπλή φύση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων, αναγνωρίζοντας, αφενός, την εγγενή και καλλιτεχνική αξία του πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική αξία αυτών των τομέων, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη συμβολή τους στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι στόχοι επιδιώκονται με τρόπο που ενθαρρύνει την ένταξη, την ισότητα, την ποικιλομορφία και τη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κινήτρων που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα των ατόμων με αναπηρίες, ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες.


Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εργασιών στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά εδώ.

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Λάβετε μέρος στο EYE2021!

Λάβετε μέρος στο EYE2021!

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου του 2021, η Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Νεολαίας (ΕΕ2021) θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με την παρουσία χιλιάδων νέων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, προκειμένου να συζητήσουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι από όλη την Ευρώπη μπορούν να έρθουν στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στις ομάδες νέων οικονομική ενίσχυση έτσι ώστε να καλυφθεί το κόστος του ταξιδιού και της διαμονής τους. 

Καθώς το πρόγραμμα EYE2021 συν-δημιουργείται με νέους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει έκκληση για προτάσεις δραστηριοτήτων.

Λάβετε χρηματική ενίσχυση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί ενεργές και αφοσιωμένες ομάδες να συμμετάσχουν στο ΕΕΕ21. Οι ομάδες θα λάβουν οικονομική συνδρομή στο κόστος ταξιδιού και διαμονής τους. Οι ομάδες επιλέγονται με βάση τη μοναδική προοπτική που φέρνουν στην εκδήλωση. 

Θα δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες με αναπηρίες ή που προέρχονται από αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ή από μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. 

Λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με το COVID, ο αριθμός των συμμετεχόντων που επιτρέπεται στο Στρασβούργο είναι περιορισμένος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Ιουνίου, 23:59 CEST

 

Λάβετε μέρος στην διοργάνωση των δραστηριοτήτων!

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά ομάδες που επιθυμούν να οργανώσουν μια προσωπική δραστηριότητα ενισχύοντας το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Οι προτάσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες, διαδραστικές και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του κοινού. 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Ιουνίου, 23:59 CEST

 

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ.

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Πρόγραμμα Digital Europe

Πρόγραμμα Digital Europe

Προτεραιότητα της Ψηφιακής Ευρώπης είναι η υποστήριξη των προσπαθειών ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης. Η ψηφιακή Ευρώπη θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία και θα είναι ένα από τα κορυφαία χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Η ψηφιακή Ευρώπη συνδέεται με τον πολιτισμό καθώς η Πολιτιστική Βιομηχανία αποτελεί χώρο ψηφιακού πειραματισμού. Αναμένονται ευκαιρίες όσον αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, την πολιτιστική κληρονομιά και την ψηφιακή εκμετάλλευση.

 

Προϋπολογισμός: 7,588 δισεκατομμύρια ευρώΤι χρηματοδοτεί;

 • 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για υπερ-υπολογιστές
 • 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τεχνητή νοημοσύνη
 • 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • 580 εκατομμύρια ευρώ για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες
 • 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διασφάλιση της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη την οικονομία και την κοινωνία


Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Πρόγραμμα “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες” (CERV) – Προϋπολογισμός 1,64 δισ.

Πρόγραμμα "Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες" (CERV) - Προϋπολογισμός 1,64 δισ.

Το πρόγραμμα CERV είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης μεταξύ των Europe for citizens and Rights, Equality and Citizenship. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ στοχεύει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και να προωθήσουν τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις κοινές αξίες. Καθώς τα μέλη έχουν διαφορετική ιστορία αλλά έναν στόχο για ένα κοινό μέλλον, το CERV θα προσφέρει ευκαιρίες για πολιτιστικά προγράμματα που θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζει την πολιτιστική πολυμορφία.

Προϋπολογισμός: 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ

Η σημασία του CERV αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έλαβε μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατά 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το αρχικά προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα συμβάλλει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο Κράτος Δικαίου.


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τις ανοικτές προσκλήσεις εδώ.

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες – Προθεσμία 10/06/2021

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

 

Η παρούσα δράση, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 18-29 ετών. Σκοπός είναι η προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται

«Δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

«Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξής τους στη δράση.

Περίοδος υποβολής

10/5/2021 έως 10/6/2021 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

 

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ. 

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus + είναι ένα από τα βασικά προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για τον πολιτισμό. Ο στόχος του Erasmus+ είναι να ενισχύσει την ποιότητα της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης και να διευκολύνει την κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Ειδικά στη μη τυπική εκπαίδευση, υπάρχει η τάση της χρήσης νέων δημιουργικών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, μορφών και μεθόδων.

 

Προϋπολογισμός: 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ

 

Την περίοδο 2021-2027, το Erasmus+ αναμένεται να συνεχίσει να βασίζεται στην επιτυχημένη και ευρεία εμπειρία του, εστιάζοντας σε τρεις οριζόντιες προτεραιότητες: ένταξη και ποικιλομορφία, ψηφιακός μετασχηματισμός, περιβαλλοντική αειφορία

 

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει:

 • τη σχολική ανάπτυξη και την καλή διδασκαλία
 • τη διαδικασία της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
 • την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαδικασία της Μπολόνια
 • την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και
 • το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή Δημοκρατία
 • Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
 • Συμβολή στη μείωση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων
 • Υποστήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων
 • Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 • Προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ
 • Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ. 

 

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 – Προθεσμία 30/9/2021

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 - Προθεσμία 30/9/2021

Στόχος της Δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των  νεοφυών/καινοτόμων  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» υπό  τις  αντίξοες  συνθήκες  της  κρίσης  του  COVID‐19,  η  οποία  επιδεινώθηκε  λόγω. Η επιχορήγηση έχει τη  μορφή  μη  επιστρεπτέας  ενίσχυσης  (κεφάλαιο  κίνησης),  ώστε  οι  επιχειρήσεις  να  παραμείνουν  βιώσιμες  και  να  μη  χαθούν  θέσεις  εργασίας. Η ενίσχυση με την οποία θα επιχορηγηθεί η νεοφυής επιχείρηση ανέρχεται σε ποσό έως  100.000,00€,  το  οποίο αντιστοιχεί  σε  ποσοστό έως 80%  του  Κεφαλαίου  Κίνησης   της  επιχείρησης  για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020).

Για να μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν από τους οκτώ  (8) ακόλουθους τομείς:

 • Αγροδιατροφή   
 • Βιο‐επιστήμες & Υγεία/Φάρμακα   
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  
 • Ενέργεια   
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη ‐ Κλιματική Αλλαγή   
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)  
 • Υλικά – Κατασκευές   
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.
Σε ποιους απευθύνεται

Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece”.

Περίοδος υποβολής

16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15:00)

Τι χρηματοδοτείται

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες), των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

 

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ.

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό Creative Europe

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό Creative Europe

 

Όταν αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση του πολιτισμού στην Ευρώπη, το Creative Europe δεν μπορεί να λείπει από τη συζήτηση. Το Creative Europe είναι το πρωταρχικό και ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για τον πολιτισμό που υποστηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία, την πολιτιστική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (CSS) στην Ευρώπη.

 

Προϋπολογισμός: 2,24 δισεκατομμύρια ευρώ

 

Με ειδικό προϋπολογισμό 2,24 δισ. Ευρώ (αύξηση 800 εκατ. ευρώ από την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης) για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, το Creative Europe θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τις τέχνες και τον πολιτισμό.

 

Οι στόχοι του Creative Europe είναι:

 • να υποστηρίξει τη δημιουργία ευρωπαϊκών έργων και να βοηθήσει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης, προκειμένου να αξιοποιήσουν το οικονομικό τους δυναμικό, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή ·
 • να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας και να βοηθήσει τους τομείς του πολιτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης να έχουν πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό
 • να προωθήσει διατομεακές καινοτόμες δράσεις διαφορετικών, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων.

Αυτό θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, την παροχή χρηματοδότησης για:

Πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, κινηματογράφους, ταινίες.

Το Creative Europe ενθαρρύνει τους οπτικοακουστικούς, πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, να προσεγγίσουν νέο κοινό και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Βοηθώντας ευρωπαϊκά πολιτιστικά και οπτικοακουστικά έργα να προσεγγίσουν κοινό σε άλλες χώρες, το πρόγραμμα συμβάλλει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.

 

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις ανοικτές προσκλήσεις.

Κατηγορίες
Χρηματοδοτήσεις

Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής για τον πολιτισμό και την ευημερία στην ΕΕ

Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής για τον Πολιτισμό και την Ευημερία στην ΕP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού στις 4 Μαρτίου 2020.

Η προπαρασκευαστική δράση Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU στοχεύει να:

 • διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιστοριών επιτυχίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τον ρόλο του Πολιτισμού για την ευημερία και την υγεία
 • χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες πρακτικές που σχετίζονται με τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα
 • βελτιώσει την ικανότητα των τοπικών παραγόντων να επωφεληθούν από τον πολιτισμό και να τον αξιοποιούν ως μέσο για την αύξηση της ευημερίας και της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία
 • πραγματοποιήσει πιλοτική δράση μικρής κλίμακας αναφορικά με τα μέσα συνεργασίας μεταξύ τομέων για την ενίσχυση της ευημερίας των ατόμων και των κοινοτήτων
 • καθιερώσει και διευρύνει συνεργιών μεταξύ υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων, καθώς και παρελθόντων, τρεχουσών και προγραμματισμένων δράσεων – ιδίως εκείνων σε επίπεδο ΕΕ – αλλά και τοπικών, (μακρο-) περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών.

Η τρέχουσα πρόσκληση είναι ανοιχτή για μεμονωμένες οντότητες και κοινοπραξίες συνεργατών.

Η επιχορήγηση που προκύπτει από αυτήν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα διατεθεί σε ένα μόνο έργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση του έργου εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Η ενδεικτική διάρκεια της δράσης είναι 18 μήνες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τα επίσημα έγγραφα εδώ.