Πρόγραμμα Digital Europe

Πρόγραμμα Digital Europe

Προτεραιότητα της Ψηφιακής Ευρώπης είναι η υποστήριξη των προσπαθειών ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης. Η ψηφιακή Ευρώπη θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία και θα είναι ένα από τα κορυφαία χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Η ψηφιακή Ευρώπη συνδέεται με τον πολιτισμό καθώς η Πολιτιστική Βιομηχανία αποτελεί χώρο ψηφιακού πειραματισμού. Αναμένονται ευκαιρίες όσον αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, την πολιτιστική κληρονομιά και την ψηφιακή εκμετάλλευση.

Προϋπολογισμός: 7,588 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι χρηματοδοτεί;

 • 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για υπερ-υπολογιστές
 • 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τεχνητή νοημοσύνη
 • 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • 580 εκατομμύρια ευρώ για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες
 • 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διασφάλιση της ευρείας χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη την οικονομία και την κοινωνία

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Πρόγραμμα “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες” (CERV) – Προϋπολογισμός 1,64 δισ.

Πρόγραμμα “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες” (CERV) – Προϋπολογισμός 1,64 δισ.

Το πρόγραμμα CERV είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης μεταξύ των Europe for citizens and Rights, Equality and Citizenship. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ στοχεύει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και να προωθήσουν τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και τις κοινές αξίες. Καθώς τα μέλη έχουν διαφορετική ιστορία αλλά έναν στόχο για ένα κοινό μέλλον, το CERV θα προσφέρει ευκαιρίες για πολιτιστικά προγράμματα που θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζει την πολιτιστική πολυμορφία.

Προϋπολογισμός: 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ

Η σημασία του CERV αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έλαβε μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατά 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από το αρχικά προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα συμβάλλει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών που βασίζονται στο Κράτος Δικαίου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τις ανοικτές προσκλήσεις εδώ.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες – Προθεσμία 10/06/2021

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες – Προθεσμία 10/06/2021

Η παρούσα δράση, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 18-29 ετών. Σκοπός είναι η προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται

«Δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

«Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξής τους στη δράση.

Περίοδος υποβολής

10/5/2021 έως 10/6/2021 (ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ.

Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus + είναι ένα από τα βασικά προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για τον πολιτισμό. Ο στόχος του Erasmus+ είναι να ενισχύσει την ποιότητα της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης και να διευκολύνει την κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Ειδικά στη μη τυπική εκπαίδευση, υπάρχει η τάση της χρήσης νέων δημιουργικών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, μορφών και μεθόδων.

Προϋπολογισμός: 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ

Την περίοδο 2021-2027, το Erasmus+ αναμένεται να συνεχίσει να βασίζεται στην επιτυχημένη και ευρεία εμπειρία του, εστιάζοντας σε τρεις οριζόντιες προτεραιότητες: ένταξη και ποικιλομορφία, ψηφιακός μετασχηματισμός, περιβαλλοντική αειφορία

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει:

 • τη σχολική ανάπτυξη και την καλή διδασκαλία
 • τη διαδικασία της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαδικασία της Μπολόνια
 • την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και
 • το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή Δημοκρατία
 • Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
 • Συμβολή στη μείωση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων
 • Υποστήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων
 • Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 • Προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ
 • Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 – Προθεσμία 30/9/2021

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 – Προθεσμία 30/9/2021

Στόχος της Δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των  νεοφυών/καινοτόμων  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» υπό  τις  αντίξοες  συνθήκες  της  κρίσης  του  COVID‐19,  η  οποία  επιδεινώθηκε  λόγω. Η επιχορήγηση έχει τη  μορφή  μη  επιστρεπτέας  ενίσχυσης  (κεφάλαιο  κίνησης),  ώστε  οι  επιχειρήσεις  να  παραμείνουν  βιώσιμες  και  να  μη  χαθούν  θέσεις  εργασίας. Η ενίσχυση με την οποία θα επιχορηγηθεί η νεοφυής επιχείρηση ανέρχεται σε ποσό έως  100.000,00€,  το  οποίο αντιστοιχεί  σε  ποσοστό έως 80%  του  Κεφαλαίου  Κίνησης   της  επιχείρησης  για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020).

Για να μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν από τους οκτώ  (8) ακόλουθους τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Βιο‐επιστήμες & Υγεία/Φάρμακα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη ‐ Κλιματική Αλλαγή
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.
Σε ποιους απευθύνεται

Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece”.

Περίοδος υποβολής

16/3/2021 έως 30/9/2021 (ώρα 15:00)

Τι χρηματοδοτείται

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες), των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό Creative Europe

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό Creative Europe

Όταν αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση του πολιτισμού στην Ευρώπη, το Creative Europe δεν μπορεί να λείπει από τη συζήτηση. Το Creative Europe είναι το πρωταρχικό και ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για τον πολιτισμό που υποστηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία, την πολιτιστική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (CSS) στην Ευρώπη.

Προϋπολογισμός: 2,24 δισεκατομμύρια ευρώ

Με ειδικό προϋπολογισμό 2,24 δισ. Ευρώ (αύξηση 800 εκατ. ευρώ από την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης) για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, το Creative Europe θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Οι στόχοι του Creative Europe είναι:

 • να υποστηρίξει τη δημιουργία ευρωπαϊκών έργων και να βοηθήσει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής και της παγκοσμιοποίησης, προκειμένου να αξιοποιήσουν το οικονομικό τους δυναμικό, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή ·
 • να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας και να βοηθήσει τους τομείς του πολιτισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης να έχουν πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό
 • να προωθήσει διατομεακές καινοτόμες δράσεις διαφορετικών, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων.

Αυτό θα περιλαμβάνει, ειδικότερα, την παροχή χρηματοδότησης για:

Πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, κινηματογράφους, ταινίες.

Το Creative Europe ενθαρρύνει τους οπτικοακουστικούς, πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς που λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, να προσεγγίσουν νέο κοινό και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή. Βοηθώντας ευρωπαϊκά πολιτιστικά και οπτικοακουστικά έργα να προσεγγίσουν κοινό σε άλλες χώρες, το πρόγραμμα συμβάλλει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις ανοικτές προσκλήσεις.

Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής για τον πολιτισμό και την ευημερία στην ΕΕ

Προπαρασκευαστική δράση – Ανάπτυξη πολιτικής για τον Πολιτισμό και την Ευημερία στην ΕP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού στις 4 Μαρτίου 2020.

Η προπαρασκευαστική δράση Bottom-up Policy Development for Culture & Well-being in the EU στοχεύει να:

 • διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιστοριών επιτυχίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τον ρόλο του Πολιτισμού για την ευημερία και την υγεία
 • χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες πρακτικές που σχετίζονται με τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα
 • βελτιώσει την ικανότητα των τοπικών παραγόντων να επωφεληθούν από τον πολιτισμό και να τον αξιοποιούν ως μέσο για την αύξηση της ευημερίας και της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία
 • πραγματοποιήσει πιλοτική δράση μικρής κλίμακας αναφορικά με τα μέσα συνεργασίας μεταξύ τομέων για την ενίσχυση της ευημερίας των ατόμων και των κοινοτήτων
 • καθιερώσει και διευρύνει συνεργιών μεταξύ υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων, καθώς και παρελθόντων, τρεχουσών και προγραμματισμένων δράσεων – ιδίως εκείνων σε επίπεδο ΕΕ – αλλά και τοπικών, (μακρο-) περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών.

Η τρέχουσα πρόσκληση είναι ανοιχτή για μεμονωμένες οντότητες και κοινοπραξίες συνεργατών.

Η επιχορήγηση που προκύπτει από αυτήν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα διατεθεί σε ένα μόνο έργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση του έργου εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Η ενδεικτική διάρκεια της δράσης είναι 18 μήνες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τα επίσημα έγγραφα εδώ. 

Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής – Προθεσμία 5/3/2021

Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής – Προθεσμία 5/3/2021

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας/καινοτομίας και παραγωγής.

Ποσό χρηματοδότησης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης κατανέμεται ανά θεματικό τομέα ως ακολούθως:

 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 3.000.000€
 • Αγροδιατροφή: 3.000.000€
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3.000.000€

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτεί σύμπραξη οργανισμών

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργoύν νομίμως στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μπορείτε να βρείτε τις επιλέξιμες δαπάνες εδώ. 

Περίοδος υποβολής

από 13/11/2020 έως 5/3/2021 (ώρα 15:00)

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ.

e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος – Προθεσμία 24/03/2021

e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος – Προθεσμία 24/03/2021

Το παρόν πρόγραμμα, του οποίου την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Σκοπός είναι η στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),  η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και η αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους. Από το πρόγραμμα μπορούν να επωφεληθούν οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς που ασχολούνται με την λιανική πώληση όπως το Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών (ΚΑΔ 47.78.83.22), Λιανικό εμπόριο μαγνητικών ταινιών εγγραφής ήχου (ΚΑΔ 47.63.64.06) κ.λπ..

Περιοχές εφαρμογής

Ολόκληρη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής

από 22/2/2021 έως 24/3/2021 (έως 15:00)

Σε ποιους απευθύνεται

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Προϋποθέσεις ένταξης

Μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Χρηματοδότηση 

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα 5.000 ευρώ.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την επίσημη πρόσκληση εδώ.

Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων

Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων

Η προτεινόμενη Δράση, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Σαλαμίνας μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών οπτικοακουστικών και διαδραστικών τεχνολογιών. Η δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάδειξη του νησιού και ειδικά σε μια χρονική περίοδο ορόσημο, 2.500 χρόνια μετά τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Στόχος της Δράσης είναι η υλοποίηση ενεργειών που θα συμβάλουν στην ευρύτερη Στρατηγική του Δήμου Σαλαμίνας για την προβολή του νησιού και την ανάδειξη της σημασίας της “Ναυμαχίας της Σαλαμίνας” σε παγκόσμιο επίπεδο 2.500 χρόνια μετά. Ως εκ τούτου, και στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 2.500 χρόνια από το ιστορικό γεγονός της Ναυμαχίας κρίνεται σκόπιμη η χρηματοδότηση του Δήμου Σαλαμίνας έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τη συγκυρία αυτή και να καταστεί η περιοχή ένας ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Με την ψηφιακή ανάδειξη θα προαχθεί η εικόνα του νησιού ως προορισμός επίσκεψης, θα διατηρηθεί ζωντανή η τοπική ιστορία και θα υλοποιηθούν και δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Ποιους αφορά 

Δήμος Σαλαμίνας

Περίοδος υποβολής

από 22/2/2021 έως 15/7/2021

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ.