Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2021-FEST)

Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2021-FEST)

Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ αποσκοπούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και στην προώθηση της κυκλοφορίας και της προβολής του μη εθνικού ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Υποστήριξη της ανάκαμψης των φεστιβάλ που προβάλλουν σημαντικό αριθμό μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων και τα οποία έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημική κρίση
 • Αύξηση του αντίκτυπου των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών φεστιβάλ με στόχο την ενίσχυση της προώθησης, της διανομής και της κυκλοφορίας μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων στο ευρύτερο κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • Προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και μοντέλων βέλτιστων πρακτικών με σκοπό συνεργασία μεταξύ φεστιβάλ μέσω συντονισμένων / συνεργατικών δραστηριοτήτων με στόχο την επέκταση και την ανανέωση του κοινού
 • Αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης
 • Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων και αναπτύσσουν δραστηριότητες που στοχεύουν στην επέκταση και την ανανέωση του κοινού.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης βιομηχανίας η οποία σέβεται το περιβάλλον και εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων, την ένταξη, την ποικιλομορφία και την αντιπροσωπευτικότητα.

Αξιολόγηση

Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

 • Δημοσίευση της πρόσκλησης: 01 06 2021
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Αυγούστου 2021 – ώρα 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
 • Περίοδος αξιολόγησης: Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2021
 • Πληροφόρηση αιτούντων: Δεκέμβριος 2021
 • Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιανουάριος / Φεβρουάριος 2022

Χρήσιμα έγγραφα

Πρόσκληση

Πρότυπο τυπικής πρότασης

Μπορείτε να βρείτε τις επιλέξιμες χώρες εδώ. 

Μπορείτε να βρείτε τους όρους επιλεξιμότητας εδώ. 

Μπορείτε να βρείτε την μορφή σύνταξης και τα όρια μεγέθους της πρότασης εδώ.

Πρόσκληση Creative Europe: Εργαστήριο Καινοτομίας (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) – Προθεσμία 05/10/2021

Πρόσκληση Creative Europe: Εργαστήριο Καινοτομίας (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) – Προθεσμία 05/10/2021

Πρόσκληση Creative Europe: Εργαστήριο Καινοτομίας (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB) – Προθεσμία 05/10/2021

Το Εργαστήριο Καινοτομίας θα δώσει κίνητρα στους ενδιαφερόμενους από διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Το Εργαστήριο θα διευκολύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων (π.χ. εργαλεία, μοντέλα και μεθοδολογίες) που μπορούν να εφαρμοστούν στον οπτικοακουστικό τομέα και τουλάχιστον σε έναν άλλο δημιουργικό ή / και πολιτιστικό τομέα. Οι λύσεις πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και να έχουν δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά.Το έργο δεν είναι απαραίτητο να έχει άμεση εφαρμογή στον οπτικοακουστικό τομέα, αλλά σε έναν οποιονδήποτε τομέα ο οποίος θα μπορούσε να είχε άμεσα αντίκτυπο στον οπτικοακουστικό.

Για τους σκοπούς της φετινής πρόσκλησης, εκτός από τους γενικούς στόχους, υιοθετείται επίσης μια θεματική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η ανταμοιβή των έργων που στοχεύουν στους στόχους πολιτικής της Δημιουργικής Ευρώπης. Για το πρώτο έτος του Εργαστηρίου Καινοτομίας, τα δύο θέματα που θα καλυφθούν είναι η προσαρμογή στην πράσινη μετάβαση σε όλους τους τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού, καθώς και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που αξιοποιούν τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς για την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων όπως η παραπληροφόρηση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και άλλων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων μέσω διατομεακής συνεργασίας
 • Εντονότερη ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ διαφορετικών τομέων δημιουργικών βιομηχανιών
 • Αύξηση της προβολής, της διαθεσιμότητας και της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού περιεχομένου στην ψηφιακή εποχή
 • Βελτίωση επιχειρηματικών μοντέλων και χρήση δεδομένων.
 • Αύξηση του δυνητικού κοινού στην ψηφιακή εποχή.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Το Εργαστήριο Καινοτομίας υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, μοντέλων και λύσεων που εφαρμόζονται στον οπτικοακουστικό και σε άλλους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. Στόχος είναι η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, της συνεργασίας, της κυκλοφορίας, της προβολής, της διαθεσιμότητας, της ποικιλομορφίας και της αύξησης του κοινού σε διάφορους τομείς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για τη διασφάλιση της βιώσιμης βιομηχανίας η οποία θα σέβεται το περιβάλλον και της ισορροπίας των φύλων, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Ο ειδικός στόχος είναι η προώθηση της πολιτικής συνεργασίας και των καινοτόμων δράσεων, η ανάδειξη ενός διαφορετικού, ανεξάρτητου και πλουραλιστικού περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης και του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης, προστατεύοντας έτσι την ελευθερία ή την καλλιτεχνική έκφραση, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζεται η εξής προτεραιότητα: ενθάρρυνση των καινοτόμων προσεγγίσεων για τη δημιουργία περιεχομένου, την πρόσβαση, τη διανομή και την προώθηση στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής μετάβασης, που καλύπτει τόσο τις διαστάσεις της αγοράς.

Το Creative Innovation Lab θα δώσει κίνητρα στους συμμετέχοντες από διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με πιθανό θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Το Εργαστήριο θα διευκολύνει τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων (π.χ. εργαλεία, μοντέλα και μεθοδολογίες) που μπορούν να εφαρμοστούν στον οπτικοακουστικό τομέα και τουλάχιστον σε έναν άλλο δημιουργικό ή / και πολιτιστικό τομέα. Οι λύσεις πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα και να έχουν δυνατότητα διείσδυσης στην αγορά.

Για τους σκοπούς της φετινής πρόσκλησης, εκτός από τους γενικούς στόχους, υιοθετείται επίσης μια θεματική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η ανταμοιβή των έργων που στοχεύουν στους στόχους πολιτικής της Creative Europe. Για το πρώτο έτος του Creative Innovation Lab, τα δύο θέματα που θα καλυφθούν είναι η πράσινη μετάβαση σε όλους τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, καθώς και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία που αξιοποιούν τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς για την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων όπως η παραπληροφόρηση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πρόσκληση Creative Europe – Ταινίες εν κινήσει (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE) – Προθεσμία 24/08/2021

Πρόσκληση Creative Europe – Ταινίες εν κινήσει (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE) – Προθεσμία 24/08/2021

Πρόσκληση Creative Europe – Ταινίες εν κινήσει (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE) – Προθεσμία 24/08/2021

Η δράση «Ταινίες σε κίνηση» ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους πράκτορες πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή των μη ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών θεατρικών και / ή διαδικτυακών στρατηγικών διανομής για μη ευρωπαϊκές ταινίες.
 • Αυξημένη επένδυση σε θεατρική ή / και διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη ευρωπαϊκών θεατρικών ταινιών ενόψει της διεύρυνσης της προσέγγισης του κοινού.
 • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι εκστρατείες για την πανευρωπαϊκή θεατρική ή / και διαδικτυακή διανομή ευρωπαϊκών ταινιών, συντονισμένες από τον πωλητή της ταινίας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε ενέργειες που παρουσιάζουν κατάλληλες στρατηγικές για να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων, η ένταξη, η ποικιλομορφία και η αντιπροσωπευτικότητα.

Περίοδος Υποβολής 

Από 01 Ιουνίου 2021 έως 24 Αυγούστου 2021

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών (CREA-CULT-2021-NET)

Πρόσκληση Creative Europe: Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών (CREA-CULT-2021-NET)

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών (CREA-CULT-2021-NET) – Προθεσμία 26/08/2021

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών. Αποσκοπεί στην ενίσχυση των Ικανοτήτων των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις και να καλλιεργήσουν ικανότητες, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Η δράση αυτή θα υποστηρίξει έργα που υλοποιούνται από αντιπροσωπευτικά δίκτυα ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανώσεων που βρίσκονται σε κράτη μέλη της Ευρώπης. Τα δίκτυα πρέπει να έχουν μια κοινή αποστολή, κανόνες διαχείρισης και δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών. Το δίκτυο θα πρέπει να αποτελείται από έναν οργανισμό συντονισμού και τα μέλη του.

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα που καλύπτουν αποκλειστικά τον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Θέματα και προτεραιότητες (πεδίο εφαρμογής)

Σήμερα, υπάρχει η ανάγκη προώθησης δίκαιων, χωρίς αποκλεισμούς δικτύων που να υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων. Αυτό περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να διασφαλιστεί ότι ο πολιτιστικός τομέας προσφέρει ποικιλομορφία, ένταξη και ισότητα για όλους, προωθεί αποτελεσματικούς τρόπους για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και καταπολεμά τις διακρίσεις. Από αυτήν την προοπτική, η προώθηση καλύτερων πλαισίων, συνθηκών εργασίας και αμοιβών για να ευδοκιμήσουν όλοι οι επαγγελματίες του πολιτισμού αποτελούν βασικό στρατηγικό ζήτημα.

Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, υιοθετώντας περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Αυτό συνάδει με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώσει δράσεις για το κλίμα σε όλες τις πολιτικές της.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εξετάσουν αυτά τα δύο οριζόντια ζητήματα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τους.

Επιπλέον, οι προτάσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προτεραιότητες πρόσκλησης:

 • αύξηση της πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της συμμετοχής και της ανάπτυξης του κοινού. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι ικανότητες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων για την ενίσχυση της πολιτιστικής συμμετοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό τονίζει ότι ο Πολιτισμός είναι ιδανικό μέσο επικοινωνίας που ξεπερνά τα γλωσσικά εμπόδια, ενδυναμώνει τους ανθρώπους και διευκολύνει την κοινωνική συνοχή. Ο πολιτισμός είναι, επίσης, μια μετασχηματιστική δύναμη για την αναγέννηση της κοινότητας, την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια συζήτηση.

Η πολιτιστική συμμετοχή έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους κύριους παράγοντες για την ατομική αυτο-ανάπτυξη και ευεξία, καθώς και ως επιταχυντής των κοινωνικών αλλαγών και της οικοδόμησης κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Ο πολιτισμός ενισχύει το κοινωνικό κεφάλαιο των κοινωνιών, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα, την ευημερία και την κριτική σκέψη, ενισχύοντας την ένταξη και τη συνοχή και προωθώντας την πολυμορφία, την ισότητα και τον πλουραλισμό.

Συνεχίζουν να υπάρχουν κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια στην πολιτιστική συμμετοχή, παρά τις προσπάθειες των πολιτιστικών οργανώσεων να προσαρμοστούν στα μεταβαλλόμενα πρότυπα της πολιτιστικής κατανάλωσης και της πληθυσμιακής σύνθεσης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθούν νέες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν την προσέγγιση πολιτιστικής ικανότητας. Αυτό σημαίνει την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος ποιοτικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την προώθηση ευκαιριών για όλους να συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υποθέσεων, της αστικής πολιτικής, της έρευνας και της καινοτομίας.

Κατά την αντιμετώπιση αυτής της προτεραιότητας, οι προτάσεις περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανισμών και των επαγγελματιών του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα για την αύξηση της πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της συμμετοχής και της ανάπτυξης του κοινού.

 • ανάπτυξη της ικανότητας δραστηριοποίησης σε διεθνές επίπεδο 

Στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου, οι πολιτιστικοί φορείς μπορούν να επωφεληθούν από τη συνεργασία με εταίρους από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός Ευρώπης. Τα δίκτυα παρέχουν συχνά την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζονται οι πολιτιστικοί οργανισμοί και οι επαγγελματίες.

Κατά την αντιμετώπιση αυτής της προτεραιότητας, οι προτάσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα των οργανισμών και των επαγγελματιών του ευρωπαϊκού Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα να δραστηριοποιούνται διεθνώς και να συμβάλλουν στην ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων.

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες δραστηριότητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανισμών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού. Αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιαστούν με ειδικό τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις επιλεγμένες προτεραιότητες της πρόσκλησης.

Οι δραστηριότητες πρέπει να διαμορφωθούν σε ένα σταθερό στρατηγικό πλαίσιο και να δομηθούν σε πακέτα εργασίας. Τα πακέτα εργασίας αποτελούν υποδιαιρέσεις του έργου. Κάθε πακέτο εργασίας συνοδεύεται από έναν στόχο (αναμενόμενο αποτέλεσμα) και πρέπει να περιέχει τις δραστηριότητες, τα κεντρικά σημεία και τα παραδοτέα.

Οι δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των μελών του δικτύου και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών σε ολόκληρο το έργο. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα πρέπει να παρέχονται στην ακόλουθη ενότητα της φόρμας αίτησης: «2.2 Συνεργασία και κοινοπραξία».

Σημείωση: Δεδομένου ότι η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων προορίζεται για επιχορηγήσεις δράσεων και όχι για επιχορηγήσεις λειτουργίας, υποχρεώσεις όπως συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, γενικές συνελεύσεις ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα του δικτύου, δεν επιχορηγούνται βάσει αυτής της πρόσκλησης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πρόσκληση Creative Europe: Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (CREA-CULT-2021-COOP) – Προθεσμία 07/09/2021

Πρόσκληση Creative Europe: Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (CREA-CULT-2021-COOP) – Προθεσμία 07/09/2021

Πρόσκληση Creative Europe: Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας (CREA-CULT-2021-COOP) – Προθεσμία 07/09/2021

Η παρούσα δράση θα υποστηρίξει ενέργειες που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, για την πραγματοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Η δράση συνδέεται με το πλαίσιο πολιτικής του σκέλους «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και τα οριζόντια ζητήματά του (κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ισότητα των φύλων). Τα σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας προορίζονται επίσης να συμβάλουν στην υλοποίηση αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ, όπως το New European Bauhaus.

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν στους ακόλουθους στόχους :

 • Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κινητικότητα: ενίσχυση της διακρατικής δημιουργίας και κινητικότητας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών ·
 • Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν , να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Διακρατική δημιουργία και κινητικότητα: Απαιτείται διακρατική συνεργασία για καλλιτεχνικούς και χρηματοδοτικούς λόγους. Σκοπός είναι να αυξηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής διαδικασίας. Η συμπαραγωγή είναι, επίσης, ένα εργαλείο για την τόνωση της δημιουργικότητας, την κοινή χρήση πόρων και τη διευκόλυνση της διακρατικής διανομής περιεχομένου και της κινητικότητας των καλλιτεχνών. Οι ενέργειες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το νέο πλαίσιο, όπως ανησυχίες για την υγεία ή το περιβάλλον και να ενσωματώνουν καινοτόμους (ψηφιακούς) τρόπους παραγωγής και διάδοσης περιεχομένου.
 2. Καινοτομία: Είναι απαραίτητη για την εξέλιξη του τομέα και την ανταγωνιστικότητά του. Η καινοτομία πρέπει να γίνει κατανοητή με έναν ευρύ τρόπο. Οι καινοτομίες δεν είναι απαραίτητα τεχνολογικής φύσης και μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων πρακτικών ή νέων μοντέλων, αλλά και τη μεταφορά και διάδοση ορθών πρακτικών από πιο προηγμένες ευρωπαϊκές περιοχές ή τομείς σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Οι υποψήφιοι θα προσδιορίσουν και θα επιλέξουν ποιος από τους δύο προαναφερθέντες στόχους (Στόχος 1 ή Στόχος 2) ταιριάζει με τη δράση τους (η επιλογή θα πραγματοποιηθεί ακόμη και αν ορισμένα έργα υπηρετούν και τους δύο στόχους).

Θέματα και προτεραιότητες (πεδίο εφαρμογής)

Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 1. Κοινό: Αύξηση της πρόσβασης και συμμετοχής στον Πολιτισμό, καθώς και της αφοσίωσης και της ανάπτυξης του κοινού τόσο με φυσική παρουσία όσο και ψηφιακά.
 2. Κοινωνική ένταξη: Προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μέσα/μέσω του πολιτισμού ιδίως των ατόμων με αναπηρίες, ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες με παράλληλη ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
 3. Αειφορία: Συμβολή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Bauhaus, ενθαρρύνοντας τους ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς να συνδημιουργήσουν, να υιοθετήσουν και να διαδώσουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, καθώς και να ευαισθητοποιήσουν την αειφόρο ανάπτυξη μέσω του πολιτιστικού τους δραστηριότητες.
 4. Νέα τεχνολογία: Να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς να εκμεταλλευτούν πλήρως τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και να επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβασή τους ως απάντηση στην κρίση COVID-19.
 5. Διεθνής διάσταση: Να αναπτυχθεί η ικανότητα στους ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μικρών οργανισμών, να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν στο μέρος Γ του εντύπου αίτησης με ποιο πολιτιστικό τομέα σχετίζεται η προτεινόμενη ενέργεια.

Τομεακές προτεραιότητες: Για το 2021, καθορίστηκαν οι ακόλουθες στοχοθετημένες ετήσιες προτεραιότητες για τους τομείς της μουσικής, των εκδόσεων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής. Αυτές προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων.

Τα έργα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τομεακές προτεραιότητες:

 • Για τον τομέα του βιβλίου (εκδόσεις): Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών του βιβλίου ως προς τις πωλήσεις δικαιωμάτων μετάφρασης ή προσαρμογής με σκοπό την αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων, και ιδίως έργων γραμμένων σε λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, στην Ευρώπη και πέραν αυτής .
 • Για τον τομέα της μουσικής : Με βάση την προπαρασκευαστική δράση της Music Moves Europe 2018-2020 για τη μουσική και λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες της πανδημίας και τον αντίκτυπό της, επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών της μουσικής για:
  1. Δημιουργία μουσικής, προώθηση, διανομή και δημιουργία εσόδων, βοηθώντας τον κλάδο να αντιμετωπίσει με συγκεκριμένο τρόπο νέες ψηφιακές, νομικές και τεχνικές τάσεις που απορρέουν από καινοτομίες στην αγορά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ή
  2. Διασυνοριακή κυκλοφορία ευρωπαϊκών μουσικών και μουσικών εξαγωγών πέρα ​​από τα σύνορα της ΕΕ.
 • Για τον τομέα της αρχιτεκτονικής : Ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαίων αρχιτεκτόνων για:
  1. Επικοινωνία, συν-δημιουργία και διαμεσολάβηση με πολίτες και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στον σχεδιασμό και τις διαδικασίες κατασκευής ή
  2. Eνσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ιδίως των νέων Ευρωπαϊκών Aρχών του Bauhaus στις πρακτικές τους ή
  3. Διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
 • Για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς: Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς:
  1. Ερμηνεία, επικοινωνία και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων με το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές και ψηφιακές μεθόδους δημιουργίας περιεχομένου και παρουσίασης της αρχειοθετημένης παραγωγής.
  2. Ψηφιοποίηση υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς, τοποθεσιών και ιστορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών 3D και AI.
  3. Διαχείριση κινδύνων για την πολιτιστική κληρονομιά – με έμφαση στην πρόληψη και την ετοιμότητα σε σχέση με φυσικούς και μη φυσικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν, στο έντυπο της αίτησης, τεκμηριωμένη στρατηγική και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σκοπεύουν να εφαρμόσουν τις επιλεγμένες προτεραιότητες.

Οριζόντια ζητήματα

Οι προτάσεις λαμβάνουν υπόψη τα οριζόντια ζητήματα της ένταξης, της ποικιλομορφίας της ισότητας των φύλων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρόκειται για μία στρατηγική σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των καίριων θεμάτων. Η καταπολέμηση αυτών των ζητημάτων θα πρέπει να περιγράφεται στο έντυπο αίτησης. Ο βαθμός στον οποίο τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μέσω της πρότασης θα αξιολογηθεί βάσει του κριτηρίου ανάθεσης «Συνάφεια».

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Η δράση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού, να αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση της δημιουργίας και της κυκλοφορίας του ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού περιεχομένου, καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, τον πειραματισμό, τη διάδοση ή την εφαρμογή νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι πρώτες προσκλήσεις του προγράμματος Creative Europe 2021-2027

Οι πρώτες προσκλήσεις του προγράμματος Creative Europe 2021-2027

Οι πρώτες προσκλήσεις του νέου προγράμματος «Creative Europe 2021-2022» είναι διαθέσιμες στην πύλη «Funding & tender» .

Πρόσκληση για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Με προϋπολογισμό άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα που περιλαμβάνουν πολλούς καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς.

Ο κεντρικός στόχος είναι η ευρωπαϊκή καλλιτεχνική συνεργασία και η καινοτομία σε θέματα όπως η συμμετοχή του κοινού, η κοινωνική συνοχή, η ψηφιοποίηση, η συμβολή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι προκλήσεις στους τομείς του βιβλίου, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μικρών, μεσαίων ή μεγάλων έργων ανάλογα με το μέγεθος της κοινοπραξίας τους.

Προθεσμία : 7 Σεπτεμβρίου 2021

Μπορείτε να βρείτε τις προσκλήσεις εδώ.

Πρόσκληση για ευρωπαϊκά δίκτυα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Οργανισμών

Με προϋπολογισμό 27 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2023, αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα ανάπτυξης ικανοτήτων που υλοποιούνται από αντιπροσωπευτικά, πολυκρατικά δίκτυα ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών.

Προθεσμία : 26 Αυγούστου 2021

Μπορείτε να βρείτε τις προσκλήσεις εδώ.

Πρόσκληση για πανευρωπαϊκούς πολιτιστικούς οργανισμούς

Με προϋπολογισμό 5,4 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2023, αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει πολιτιστικές οντότητες – στην περίπτωση αυτής της πρόσκλησης, ορχήστρες – των οποίων ο στόχος είναι να προσφέρουν ευκαιρίες κατάρτισης και παραγωγής για νέους εξαιρετικά ταλαντούχους καλλιτέχνες.

Προθεσμία : 26 Αυγούστου 2021

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

i-Portunus Houses – Προθεσμία 30/06/2021

i-Portunus Houses – Προθεσμία 30/06/2021

Η πανδημία του COVID-19 έφερε αλλαγές ως προς την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον Πολιτιστικό Τομέα στην Ευρώπη. Αυτή η τρέχουσα πραγματικότητα, μαζί με ένα παγκοσμίως μεταβαλλόμενο όραμα για την κινητικότητα, ώθησαν σε αυτή τη νέα δράση.

Αν και οι φορείς και οι οργανισμοί, που συμμετέχουν, υποστηρίζουν την αξία της πραγματοποίησης επαφών στον φυσικό κόσμο, οι υβριδικές μορφές πολιτιστικής κινητικότητας και εικονικής συνεργασίας μπορεί να προσφέρουν μια άλλη μορφή διακρατικών ανταλλαγών.

Το i-Portunus υποστηρίζει απόλυτα την επαγγελματική αξία της πραγματοποίησης φυσικών επαφών και της δια ζώσης συνεργασίας. Ο συνδυασμός μορφών πολιτιστικής κινητικότητας και συνεργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών μπορεί να προσφέρει μια άλλη μορφή διακρατικών ανταλλαγών για καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, ειδικά για όσους εργάζονται και ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Το νέο πιλοτικό σχέδιο ξεκινάει με δύο προσκλήσεις:

Γύρος 1: Δευτέρα 21 Μαΐου – Κυριακή 30 Ιουνίου

Γύρος 2: Δευτέρα 23 Αυγούστου – Κυριακή 3 Οκτωβρίου

Κατά τη διάρκεια και των δύο περιόδων υποβολής, θα προσφερθεί μια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων i-Portunus Market Square. Οι εκδηλώσεις i-Portunus Market Square έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και αφορούν καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού με σκοπό τον προσδιορισμό, τη διαμόρφωση και την προετοιμασία νέων ομάδων οι οποίες έχουν ως στόχο τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υποβολή κοινής πρότασης συνεργασίας.

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις δεν είναι υποχρεωτική.

Εκδηλώσεις i-Portunus Market Square 

Τετάρτη 02.06 | 09.06 | 16.06 | 23.06 14:00 – 17:00 CEST

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε μία από τις εκδηλώσεις του i-Portunus Market Square τώρα είναι η ευκαιρία σας!

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων πολιτιστικής κινητικότητας από όλη την Ευρώπη θα εξετάσει όλες τις εισερχόμενες προτάσεις. Όσοι επιλεχθούν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων από τέλη Αυγούστου τους 2021 (1ος γύρος) / αρχές Δεκεμβρίου 2021 (2ος γύρος) έως το τέλος Μαΐου του 2022.

Το πιλοτικό πρόγραμμα i-Portunus Houses θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία οργανισμών που ήταν πρωτοπόροι στα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτιστικής κινητικότητας. Συντονισμένη από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυμα (Άμστερνταμ), αυτή η νέα κοινοπραξία i-Portunus περιλαμβάνει επίσης το MitOst (Βερολίνο) ως τον κύριο κόμβο υλοποίησης της κινητικότητας και το Ίδρυμα Kultura Nova (Ζάγκρεμπ) ως επικεφαλής κόμβος αξιολόγησης και ανάλυσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο i-portunus.eu.

Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 – Προθεσμία 31/7/2021

Προκήρυξη 5ου κύκλου καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 – Προθεσμία 31/7/2021

Η παρούσα δράση, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, απευθύνεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις που έχουν έως 50 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) και έως 10.000.000€ κύκλο εργασιών ή ενεργητικό. Αφορά επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση. Στην δράση περιλαμβάνονται δραστηριότητες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, όπως Υπηρεσίες βιβλιοθηκών (ΚΑΔ 91.01.11), Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59) κ.λπ..

Περίοδος Υποβολής 

25/5-31/7/2021

Ποσοστά Επιδότησης

Είδη Ενίσχυσης

Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι:

α) φορολογική απαλλαγή,

β) επιχορήγηση σε ποσοστό 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης σε όλες τις επιχειρήσεις και επιχορήγηση σε ποσοστό 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 της προκήρυξης,

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

· Υλικά περιουσιακά στοιχεία:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. (υπάρχουν ανώτατα όρια ανά δραστηριότητα).
 • Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), από ΜΜΕ, που έχει διακόψει τη λειτουργία της (υπό προϋποθέσεις)
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

· Άυλα περιουσιακά στοιχεία

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης.
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για διάστημα 2 ετών από τη δημιουργία τους.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

· Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.

· Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής

Ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Ετήσιο πρόγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Το νέο πρόγραμμα εργασιών περιγράφει το πλαίσιο πολιτικής, τις προτεραιότητες και τις δράσεις που υλοποιεί το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη το 2021.

Στόχοι και Δομή 

Η Δημιουργική Ευρώπη συγκεντρώνει δράσεις που υποστηρίζουν τους ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς. Σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος (2014-2020), το νέο πρόγραμμα βασίζεται και συνεχίζει τη δομή του προηγούμενου. Ο προϋπολογισμός 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027 έχει σημειώσει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • διαφύλαξη, ανάπτυξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και κληρονομιάς·
 • αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμικού των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα.

Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

 • ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η δημιουργία ευρωπαϊκών έργων και θα ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εξωτερική διάσταση και η καινοτομία και η κινητικότητα στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς της Ευρώπης (σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ),
 •  προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της κλιμάκωσης, της συνεργασίας, της καινοτομίας και της αειφορίας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα (σκέλος MEDIA) και
 • προώθηση της πολιτικής συνεργασίας και των καινοτόμων δράσεων που υποστηρίζουν όλα τα σκέλη του Προγράμματος, προωθώντας ένα διαφορετικό, ανεξάρτητο και πλουραλιστικό περιβάλλον μέσων μαζικής ενημέρωσης, και την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης (σκέλος CROSS-SECTORAL)

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος λαμβάνουν υπόψη τη διπλή φύση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων, αναγνωρίζοντας, αφενός, την εγγενή και καλλιτεχνική αξία του πολιτισμού και, αφετέρου, την οικονομική αξία αυτών των τομέων, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη συμβολή τους στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Οι στόχοι επιδιώκονται με τρόπο που ενθαρρύνει την ένταξη, την ισότητα, την ποικιλομορφία και τη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κινήτρων που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα των ατόμων με αναπηρίες, ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εργασιών στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά εδώ.

Λάβετε μέρος στο EYE2021!

Λάβετε μέρος στο EYE2021!

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου του 2021, η Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Νεολαίας (ΕΕ2021) θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με την παρουσία χιλιάδων νέων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, προκειμένου να συζητήσουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι από όλη την Ευρώπη μπορούν να έρθουν στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στις ομάδες νέων οικονομική ενίσχυση έτσι ώστε να καλυφθεί το κόστος του ταξιδιού και της διαμονής τους.

Καθώς το πρόγραμμα EYE2021 συν-δημιουργείται με νέους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει έκκληση για προτάσεις δραστηριοτήτων.

Λάβετε χρηματική ενίσχυση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί ενεργές και αφοσιωμένες ομάδες να συμμετάσχουν στο ΕΕΕ21. Οι ομάδες θα λάβουν οικονομική συνδρομή στο κόστος ταξιδιού και διαμονής τους. Οι ομάδες επιλέγονται με βάση τη μοναδική προοπτική που φέρνουν στην εκδήλωση.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες με αναπηρίες ή που προέρχονται από αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ή από μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με το COVID, ο αριθμός των συμμετεχόντων που επιτρέπεται στο Στρασβούργο είναι περιορισμένος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Ιουνίου, 23:59 CEST

Λάβετε μέρος στην διοργάνωση των δραστηριοτήτων!

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά ομάδες που επιθυμούν να οργανώσουν μια προσωπική δραστηριότητα ενισχύοντας το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Οι προτάσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες, διαδραστικές και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Ιουνίου, 23:59 CEST

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ.