Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μεσαίας Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-2)

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μεσαίας Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-2)

Η παρούσα δράση υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, για την υλοποίηση μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του σκέλους Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και τα οριζόντια ζητήματά του (συμμετοχικότητα, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ισότητα των φύλων). Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ όπως το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ανοιχτά σε όλους τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση αυτή αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικά οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η δράση αφορά έργα μεσαίας κλίμακας:

 • Η κοινοπραξία αποτελείται από τουλάχιστον 5 οντότητες από 5 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ είναι 1.000.000 ευρώ ανά έργο.
 • Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 70%

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν σε έναν από τους ακόλουθους στόχους:

 • Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διεθνικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών.
 • Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Εκτός από τη συμβολή στους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, τα έργα θα καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της δέσμευσης και ανάπτυξης του κοινού τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.
 • Κοινωνική ένταξη: προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στον/μέσω του πολιτισμού, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και του πολιτιστικού διαλόγου.
 • Βιωσιμότητα: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, τη συνδημιουργία, την υιοθέτηση και τη διάδοση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Ψηφιακή μετάβαση: να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αναλάβουν ή να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση, ως απάντηση στην κρίση του COVID-19.
 • Διεθνής διάσταση: ανάπτυξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Πέρα από αυτές τις προτεραιότητες, έχουν καθοριστεί ετήσιες τομεακές προτεραιότητες για την ενίσχυση της τομεακής προσέγγισης του προγράμματος. Αυτές οι προτεραιότητες βασίζονται σε πολιτικούς διαλόγους και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ανταποκριθούν σε κοινές ανάγκες που οι προκλήσεις απαιτούν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση.

Ετήσιες προτεραιότητες ανά τομέα: για το 2022, έχουν προσδιοριστεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (όπως δραστηριότητες κατάρτισης, δικτύωσης ή πρόσβασης στην αγορά και βοήθεια στους τομείς να γίνουν πιο ανθεκτικοί) για τους ακόλουθους τομείς: μουσική, βιβλίο και εκδόσεις, αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, μόδα και σχέδιο, βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός. 

Ενδεικτικά, το 20% του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη δράση αυτή αξιοποιηθεί για τη στήριξη έργων που αφορούν τις συγκεκριμένες τομεακές δραστηριότητες.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Η δράση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, να αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού περιεχομένου καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, πειραματισμό, διάδοση ή εφαρμογή νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφεται στην ενότητα 6 της Πρόσκλησης
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: όπως περιγράφεται στις ενότητες 5 και 6 της Πρόσκλησης.
 3. Μέγεθος και διάταξη πρότασης
 4. Όρια και διάταξη πρότασης: Το μέρος Β της αίτησης (τεχνική περιγραφή) περιορίζεται σε 70 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο. Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της Πρόσκλησης.
 5. Αξιολόγηση: Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στις ενότητες 8 (Διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης) και 9 (κριτήρια ανάθεσης).

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 1 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Μαΐου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση των αιτούντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο Πρότασης εδώ.

 

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-3)

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-3)

Η παρούσα δράση υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, για την υλοποίηση μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του σκέλους Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και τα οριζόντια ζητήματά του (συμμετοχικότητα, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ισότητα των φύλων). Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ όπως το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ανοιχτά σε όλους τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση αυτή αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικά οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η δράση αφορά έργα μεγάλης κλίμακας:

 • Η κοινοπραξία αποτελείται από τουλάχιστον 10 οντότητες από 10 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ είναι 2.000.000 ευρώ ανά έργο.
 • Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 60%

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν σε έναν από τους ακόλουθους στόχους:

 • Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διεθνικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών.
 • Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Εκτός από τη συμβολή στους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, τα έργα θα καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της δέσμευσης και ανάπτυξης του κοινού τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.
 • Κοινωνική ένταξη: προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στον/μέσω του πολιτισμού, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και του πολιτιστικού διαλόγου.
 • Βιωσιμότητα: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, τη συνδημιουργία, την υιοθέτηση και τη διάδοση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Ψηφιακή μετάβαση: να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αναλάβουν ή να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση, ως απάντηση στην κρίση του COVID-19.
 • Διεθνής διάσταση: ανάπτυξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Πέρα από αυτές τις προτεραιότητες, έχουν καθοριστεί ετήσιες τομεακές προτεραιότητες για την ενίσχυση της τομεακής προσέγγισης του προγράμματος. Αυτές οι προτεραιότητες βασίζονται σε πολιτικούς διαλόγους και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ανταποκριθούν σε κοινές ανάγκες που οι προκλήσεις απαιτούν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση.

Ετήσιες προτεραιότητες ανά τομέα: για το 2022, έχουν προσδιοριστεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (όπως δραστηριότητες κατάρτισης, δικτύωσης ή πρόσβασης στην αγορά και βοήθεια στους τομείς να γίνουν πιο ανθεκτικοί) για τους ακόλουθους τομείς: μουσική, βιβλίο και εκδόσεις, αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, μόδα και σχέδιο, βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός. 

Ενδεικτικά, το 20% του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη δράση αυτή αξιοποιηθεί για τη στήριξη έργων που αφορούν τις συγκεκριμένες τομεακές δραστηριότητες.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Η δράση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, να αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού περιεχομένου καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, πειραματισμό, διάδοση ή εφαρμογή νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφεται στην ενότητα 6 της Πρόσκλησης
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: όπως περιγράφεται στις ενότητες 5 και 6 της Πρόσκλησης.
 3. Μέγεθος και διάταξη πρότασης
 4. Όρια και διάταξη πρότασης: Το μέρος Β της αίτησης (τεχνική περιγραφή) περιορίζεται σε 70 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο. Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της Πρόσκλησης.
 5. Αξιολόγηση: Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στις ενότητες 8 (Διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης) και 9 (κριτήρια ανάθεσης).

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 1 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Μαΐου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση των αιτούντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο Πρότασης εδώ.

 

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-1)

Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας (CREA-CULT-2022-COOP-1)

Η παρούσα δράση υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, για την υλοποίηση μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του σκέλους Πολιτισμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και τα οριζόντια ζητήματά του (συμμετοχικότητα, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ισότητα των φύλων). Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας έχουν επίσης σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στην εφαρμογή αναδυόμενων πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ όπως το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ανοιχτά σε όλους τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση αυτή αποσκοπεί στην επιδίωξη των στόχων του σκέλους CULTURE του προγράμματος, έργα που αφορούν αποκλειστικά οργανισμούς από τον οπτικοακουστικό τομέα και έργα αποκλειστικά οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η δράση αφορά έργα μικρής κλίμακας:

 • Η κοινοπραξία αποτελείται από τουλάχιστον 3 οντότητες από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ είναι 200.000 ευρώ ανά έργο.
 • Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι μέγιστο 80%

Θα δοθεί υποστήριξη σε έργα συνεργασίας που συμβάλλουν σε έναν από τους ακόλουθους στόχους:

 • Στόχος 1 – Διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία: ενίσχυση της διεθνικής δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών.
 • Στόχος 2 – Καινοτομία: ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων να καλλιεργούν ταλέντα, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Εκτός από τη συμβολή στους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, τα έργα θα καλύπτουν τουλάχιστον μία (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό, καθώς και της δέσμευσης και ανάπτυξης του κοινού τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο.
 • Κοινωνική ένταξη: προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στον/μέσω του πολιτισμού, ιδίως για άτομα με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και του πολιτιστικού διαλόγου.
 • Βιωσιμότητα: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, τη συνδημιουργία, την υιοθέτηση και τη διάδοση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
 • Ψηφιακή μετάβαση: να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αναλάβουν ή να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση, ως απάντηση στην κρίση του COVID-19.
 • Διεθνής διάσταση: ανάπτυξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Πέρα από αυτές τις προτεραιότητες, έχουν καθοριστεί ετήσιες τομεακές προτεραιότητες για την ενίσχυση της τομεακής προσέγγισης του προγράμματος. Αυτές οι προτεραιότητες βασίζονται σε πολιτικούς διαλόγους και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ανταποκριθούν σε κοινές ανάγκες που οι προκλήσεις απαιτούν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση.

Ετήσιες προτεραιότητες ανά τομέα: για το 2022, έχουν προσδιοριστεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (όπως δραστηριότητες κατάρτισης, δικτύωσης ή πρόσβασης στην αγορά και βοήθεια στους τομείς να γίνουν πιο ανθεκτικοί) για τους ακόλουθους τομείς: μουσική, βιβλίο και εκδόσεις, αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, μόδα και σχέδιο, βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός. 

Ενδεικτικά, το 20% του προϋπολογισμού που διατίθεται για τη δράση αυτή αξιοποιηθεί για τη στήριξη έργων που αφορούν τις συγκεκριμένες τομεακές δραστηριότητες.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Η δράση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, να αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού περιεχομένου καθώς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, πειραματισμό, διάδοση ή εφαρμογή νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφεται στην ενότητα 6 της Πρόσκλησης
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: όπως περιγράφεται στις ενότητες 5 και 6 της Πρόσκλησης.
 3. Μέγεθος και διάταξη πρότασης
 4. Όρια και διάταξη πρότασης: Το μέρος Β της αίτησης (τεχνική περιγραφή) περιορίζεται σε 70 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο. Ανατρέξτε στην ενότητα 5 της Πρόσκλησης.
 5. Αξιολόγηση: Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στις ενότητες 8 (Διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης) και 9 (κριτήρια ανάθεσης).

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 1 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Μαΐου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση των αιτούντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το πρότυπο Πρότασης εδώ.

Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα (CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD)

Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα (CREA-MEDIA-2022-INNOVBUSMOD)

Στόχος της δράσης “Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα” είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαίων παραγόντων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση του κοινού στο ψηφιακό περιβάλλον. Στόχος είναι η υποστήριξη έργων που εστιάζουν στις ειδικές προκλήσεις του οπτικοακουστικού τομέα, όπως η δυνατότητα ανακάλυψης, η αλληλουχία των μέσων κυκλοφορίας και η χρηματοδότηση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισχυρή και ορατή προσφορά ευρωπαϊκών έργων στο διαδίκτυο και στο ευρύ κοινό.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας: διαφάνεια, συλλογή δεδομένων και κατάλληλη χρήση δεδομένων, προσαρμογή στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που οφείλονται στις συνεχιζόμενες αλλαγές στις οπτικοακουστικές αγορές
 • Βελτίωση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας ως προς τον οικολογικό τομέα.
 • Βελτίωση της παραγωγής και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή
 • Αύξηση της προβολής, της διαθεσιμότητας και της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή
 • Αύξηση του δυνητικού κοινού των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην ψηφιακή εποχή.

Περιγραφή των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων

Δράσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ή/και τη διάδοση καινοτόμων εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων για την αύξηση της διαθεσιμότητας, της προβολής και του κοινού των ευρωπαϊκών έργων στην ψηφιακή εποχή ή/και για τη συμβολή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικολογικού προσανατολισμού της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση πρόσκλησης: 7 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Απριλίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος-Ιούνιος 2022

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούλιος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022

 

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό για τους αιτούντες εδώ.

Ταινίες σε κίνηση (CREA-MEDIA-2022-FILMOVE)

Ταινίες σε κίνηση (CREA-MEDIA-2022-FILMOVE)

Η δράση Ταινίες σε κίνηση ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και τους θεατρικούς διανομείς ιδίως να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών στρατηγικών παραστατικής ή/και διαδικτυακής διανομής για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
 • Αύξηση επενδύσεων στην παραστατική ή/και στην διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενόψει της διευρυνόμενης απήχησης του κοινού.
 • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι καμπάνιες για την πανευρωπαϊκή παραστατική ή/και διαδικτυακή διανομή επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών, που συντονίζονται από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ταινίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

1η καταληκτική ημερομηνία: 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου 2022, 17:00 CET (Βρυξέλλες) 

Περίοδος αξιολόγησης: Μάρτιος 2022 – Ιούνιος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Ιούλιος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022

2η καταληκτική ημερομηνία:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου, 2022 17:00 CET (Βρυξέλλες)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούλιος 2022 – Οκτώβριος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Νοέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Σεπτέμβριος 2022 Ιανουάριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το Πρότυπο Πρότασης εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο εδώ.

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού – Προθεσμία 15/04/2022

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού – Προθεσμία 15/04/2022

Η παρούσα δράση, της οποίας τη δημόσια πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι στις αγορές θα παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στις υγιείς επιχειρήσεις από την πανδημία του Covid-19. Αφορά επιχειρήσει ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

 • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων
 • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας
 • Γυμναστηρίων και Σχολών χορού.

Μπορείτε να δείτε τους δικαιούχους της δράσης εδώ

Τι χρηματοδοτείται

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30/9/2022 βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια),
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α.
  των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων κωδικών που αναφέρονται πιο πάνω.

Ποσό επιχορήγησης

Ως ανώτατο ποσό επιχορήγησης ορίζονται οι 400.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον προϋπολογισμό και το όριο της επιχορήγησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2022 έως 15/4/2022 (ώρα 15:00)

Μπορείτε να βρείτε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων εδώ

 

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ

MEDIA 360° (CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

MEDIA 360° (CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Ο στόχος της δράσης MEDIA 360° είναι να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των υπαρχόντων οικοσυστημάτων, να αναπτύξει περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, να επιτύχει οικονομίες κλίμακας σε διάφορες υποστηριζόμενες δραστηριότητες, να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Η δράση υποστηρίζει μια δέσμη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της δημιουργίας και της προώθησης ευρωπαϊκού περιεχομένου ή/και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή επιχειρηματικών μοντέλων για τον οπτικοακουστικό τομέα. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλη την αλυσίδα αξίας (“Ταλέντα και δεξιότητες”, “Αγορές και δικτύωση”, “Υποστήριξη σε διεθνείς συμπαραγωγές”, “Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα” και “Δραστηριότητες κοινού”) και αφορούν αναγνωρισμένους ευρωπαίους φορείς, ανθεκτικούς στην αλλαγή και με την ικανότητα να προσελκύσουν μεγάλη ευρωπαϊκή και διεθνή συμμετοχή.

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που να εντάσσεται στις προτεινόμενες δραστηριότητες και να επιδεικνύει την ισχυρή προστιθέμενη αξία και το δομικό τους αποτέλεσμα για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία. Οι πρωτοβουλίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας δημιουργίας, παραγωγής και προώθησης, με ευέλικτη προσέγγιση, υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις μορφές και για όλες τις πλατφόρμες που απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οργανισμών με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε διάφορους οπτικοακουστικούς τομείς, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου·
 • Παροχή κινήτρων για τον πειραματισμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ενίσχυση της ικανότητας πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω μιας πολυετούς υποστήριξης του προγράμματος MEDIA.
 • Προώθηση βιώσιμων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για την οπτικοακουστική βιομηχανία

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Τα έργα πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες σε τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους τομείς:

1) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη «Ταλέντα και δεξιότητες» του σκέλους Creative Europe-MEDIA. Οι δραστηριότητες μπορεί να λάβουν τη μορφή μαθημάτων κατάρτισης ή/και προγραμμάτων καθοδήγησης που βασίζονται σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης, διδασκαλίας και καθοδήγησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ηλεκτρονικής μάθησης και στη δημιουργία MOOCs.

H έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων προσαρμοσμένων στις εξελισσόμενες πρακτικές της αγοράς. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες κατάρτισης, καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να στοχεύουν στην:

α) Διευκόλυνση της εκμάθησης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένων νέων τρόπων αφήγησης, ανταλλαγής γνώσεων, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων καθοδήγησης, με έμφαση στις γυναίκες και τις λιγότερο εκπροσωπούμενες ομάδες της κοινωνίας και βέλτιστες πρακτικές διάδοσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων επαγγελματιών.

β) Παροχή πρόσβασης στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επαγγελματικές αγορές, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

γ) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων από διαφορετικές ομάδες χωρών για τη διασφάλιση της μεταφοράς γνώσεων και σχετικών ευκαιριών καθοδήγησης και ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών από χώρες χαμηλής παραγωγικής ικανότητας.

δ) Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για την οπτικοακουστική βιομηχανία.

2) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη «Αγορές και δικτύωση» του σκέλους Creative Europe-MEDIA. Η στήριξη προβλέπεται για δραστηριότητες που στοχεύουν στην:

α) Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μεγάλου μήκους, ταινιών μικρού μήκους, βιντεοπαιχνιδιών, τηλεοπτικών σειρών και πολλαπλών μέσων.

β) Διευκόλυνση της πρόσβασης των επαγγελματιών σε εκδηλώσεις και αγορές οπτικοακουστικού εμπορίου (με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακές.

γ) Αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων, στην Ευρώπη και παγκοσμίως σε όλες τις πλατφόρμες και σε όλες τις μορφές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης βιομηχανίας. Όταν οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, η διαδικασία για την απόκτηση πιστοποίησης βιωσιμότητας θα πρέπει να ξεκινήσει εντός της περιόδου του έργου.

3) Υποστήριξη για διεθνή συμπαραγωγή (μεταξύ εταιρείας με έδρα σε χώρα που συμμετέχει στο σκέλος MEDIA Creative Europe και εταιρείας με έδρα σε χώρα που δεν συμμετέχει στο σκέλος MEDIA).

4) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη της ανάπτυξης και/ή της διάδοσης «Καινοτόμων εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων» για την αύξηση της διαθεσιμότητας, της προβολής και του κοινού των ευρωπαϊκών έργων στην ψηφιακή εποχή ή/και για τη συμβολή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του πράσινου της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

5) Δραστηριότητες κοινού που παρέχουν μηχανισμούς για πανευρωπαϊκή συνεργασία με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος και την αύξηση της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά.

Έργα που παρέχουν μηχανισμούς για την αύξηση της συμβολής των υπαρχουσών ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των επιμελημένων καταλόγων ταινιών, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κοινού και την εκπαίδευση.

Μόλις εκπληρωθούν αυτές οι απαιτήσεις, τα έργα μπορούν επίσης να εισάγουν άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους της πρόσκλησης. Θα δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητες B2B. Οι δραστηριότητες B2C (δραστηριότητες κοινού εκτός από αυτές που καλύπτονται από την Υποστήριξη δικτύων φεστιβάλ) δεν αποτελούν προτεραιότητα, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της εφαρμογής μόνο εάν ενσωματωθούν καλά στην παγκόσμια στρατηγική της δράσης και δείχνουν ξεκάθαρα την προστιθέμενη αξία τους.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε προτάσεις που παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση

Μέγεθος και μορφή πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του προτύπου πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Ιούλιος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Αύγουστος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Οκτώβριος 2022

 

 

Μπορείτε να βρείτε εδώ τη επίσημη Πρόσκληση

Μπορείτε να βρείτε εδώ το πρότυπο πρότασης

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον οδηγό για τους αιτούντες

Δίκτυα Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2022-FESTNET)

Δίκτυα Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2022-FESTNET)

Η δράση “Ταινίες σε Κίνηση” εντάσσεται στα προγράμματα της “Δημιουργικής Ευρώπης” και αναμένεται να ενισχύσει και να υποστηρίξει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και ιδίως τους θεατρικούς διανομείς  να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών στρατηγικών παραστατικής ή/και διαδικτυακής διανομής για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
 • Αύξηση επενδύσεων σε παραστατική ή/και διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενόψει της διευρυνόμενης απήχησης του κοινού.
 • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι καμπάνιες για την πανευρωπαϊκή παραστατική ή/και διαδικτυακή διανομή επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών, που συντονίζονται από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ταινίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα:

 • Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 • Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 • Μέγεθος και διάταξη πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου 2022, 17:00 (Ώρα Βρυξελλών) 

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος-Αύγουστος 2022                                                          

Ενημέρωση των αιτούντων: Σεπτέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος 2022

 

Χρήσιμα Πρότυπα-Υποδείγματα

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Πρόσκληση

Μπορείτε να βρείτε εδώ το Πρότυπο πρότασης

Μπορείτε να βρείτε εδώ Οδηγίες για τους αιτούντες

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών (CREA-MEDIA-2022-FILMDIST)

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών (CREA-MEDIA-2022-FILMDIST)

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών”, εντάσσεται στο υπο-πρόγραμμα MEDIA, το οποίο παρέχει υποστήριξη στις διεθνείς πωλήσεις και την κυκλοφορία μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις πλατφόρμες (π.χ. κινηματογράφους, διαδικτυακά) που στοχεύουν τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες παραγωγές, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμένων στρατηγικών διανομής που καλύπτουν πολλές χώρες. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη χρήση εργαλείων υποτιτλισμού, μεταγλώττισης και, κατά περίπτωση, ηχητικής περιγραφής.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διανομής Ταινιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διακρατική διανομή πρόσφατων ευρωπαϊκών ταινιών παρέχοντας κεφάλαια σε διανομείς, με βάση τις επιδόσεις τους στην αγορά, για περαιτέρω επανεπένδυση στην απόκτηση, προώθηση και διανομή (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής) πρόσφατων μη εθνικών ταινιών.

Σκοπός

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Βελτίωση της διακρατικής διανομής πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.
 • Αύξηση της επένδυσης στην παραγωγή, απόκτηση, προώθηση, θεατρική και διαδικτυακή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.
 • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων:

Υπάρχουν δύο φάσεις για τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες:

 1. Η δημιουργία ενός δυνητικού αμοιβαίου κεφαλαίου που θα αποδίδεται σύμφωνα με τις επιδόσεις της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά.
 2. Η υλοποίηση της δράσης – το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε:

– συμπαραγωγή επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών·

– απόκτηση δικαιωμάτων διανομής επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, για παράδειγμα μέσω ελάχιστων εγγυήσεων·

– προώθηση, μάρκετινγκ και διαφήμιση στην αγορά επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση.
 3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β’ του προτύπου πρότασης.
 4. Αξιολόγηση

Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στην Πρόσκληση

 1. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα: όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση.

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 07 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05 Απριλίου 2022 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2022

Πληροφόρηση των αιτούντων: Οκτώβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2022: ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2022: ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία.

 

Το βραβείο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 – 30 ετών, και στηρίζει πρωτοβουλίες-έργα τα οποία προάγουν την κατανόηση και την αλληλεγγύη, αλλά και την ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης στους κατοίκους της ΕΕ. Επίσης, αναδεικνύει το καθημερινό έργο των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ενώ υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή τους στη χάραξη του μέλλοντος της Ευρώπης.

 

Το βραβείο διαχειρίζονται από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Φεβρουαρίου 2022.

 

 Τα έργα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια για να είναι επιλέξιμα:

1.     Πρέπει να επιδεικνύουν επιτεύγματα στους ακόλουθους τομείς:

 • να προωθούν τη συνεργασία και την κατανόηση σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, με βάση δημοκρατικές αξίες (όπως, για παράδειγμα, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
 • να προωθούν ένα κοινό αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • να ενθαρρύνουν και άλλους νέους στην Ευρώπη να συμμετάσχουν στη δημοκρατία μας
 • να παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρωπαίων που ζουν μαζί ως κοινότητα.

2.     Πρέπει να έχουν υποβληθεί από νέο/νέα που διαμένει σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει ηλικία από 16 έως 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Χρονοδιάγραμμα για το 2022

·       10 Ιανουαρίου 2022: έναρξη του διαγωνισμού

·       13 Φεβρουαρίου 2022: προθεσμία υποβολής των έργων

·       Μάρτιος 2022: ανακοίνωση των εθνικών νικητών

·       Μάιος 2022: Τελετή βράβευσης στο Άαχεν

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο, τους κανόνες και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του βραβείου.

 

Σύνδεσμοι

 

Αίτηση συμμέτοχης

Συχνές ερωτήσεις

Ανακαλύψτε τους παλαιότερους νικητές του βραβείου