Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών (CREA-MEDIA-2023-FILMDIST)

Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών (CREA-MEDIA-2023-FILMDIST)

Η παρούσα δράση, της οποίας την δημόσια πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, έχει θέσει ως στόχους:

 • τη βελτίωση στη διακρατική διανομή των ευρωπαϊκών ταινιών.
 • την αύξηση των επενδύσεων στην παραγωγή, την απόκτηση, την προώθηση και τη διαδικτυακή και μη διανομή ευρωπαϊκών ταινιών.
 • την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών ταινιών.

Υπάρχουν δύο φάσεις για τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες:

1. Η δημιουργία ενός δυνητικού αμοιβαίου κεφαλαίου που θα αποδίδεται σύμφωνα με τις επιδόσεις της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά.

2. Η υλοποίηση της δράσης – το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε:

– συμπαραγωγή επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών·

– απόκτηση δικαιωμάτων διανομής, για παράδειγμα μέσω ελάχιστων εγγυήσεων, επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών·

– προώθηση, μάρκετινγκ και διαφήμιση στην αγορά επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών τόσο για για διαδικτυακές και μη κυκλοφορίες·

– δραστηριότητες σχετικά με επιλέξιμες ευρωπαϊκές ταινίες.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 22 Νοεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος – Σεπτέμβριος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2023 – Ιανουάριος 2024

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Πρόσκληση εδώ.

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Ευρωπαϊκή Συνανάπτυξη (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

Ευρωπαϊκή Συνανάπτυξη (CREA-MEDIA-2023-CODEV)

Στόχος της δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής που αναπτύσσουν έργα τα οποία απευθύνονται σε διεθνές κοινό.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Σύναψη περισσότερων συνεργασιών ανάμεσα σε ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικές αγορές και κατά συνέπεια αυξημένος αριθμός συμπαραγωγών.
 • Ενίσχυση της ποιότητας, της σκοπιμότητας, των διασυνοριακών δυνατοτήτων και της αγοραστικής αξίας επιλεγμένων έργων.
 • Ενίσχυση της θέσης στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές για τους συμμετέχοντες στη δράση.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός ενιαίου έργου εμπορικής εκμετάλλευσης που προορίζεται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία. 

Το έργο απαιτεί τη συνεργασία τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, οι οποίες έχουν υπογράψει μια συμφωνία από κοινού ανάπτυξης που καθορίζει τον καταμερισμό των καθηκόντων.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη έργων με υψηλή δημιουργική αξία και πολιτιστική ποικιλομορφία και ευρεία δυνατότητα διασυνοριακής εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ισχυρές και καινοτόμες συνεργασίες σε δημιουργικό και χρηματοδοτικό επίπεδο και να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ και διανομής, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 22 Νοεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου 2023 – 17:00:00 CET (Βρυξέλλες)

Περίοδος αξιολόγησης: Μάιος-Σεπτέμβριος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Ερώτηση προς την Επιτροπή αναφορικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου

Ερώτηση προς την Επιτροπή αναφορικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου

Ερώτηση αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αλέξης Γεωργούλης – σε συνεργασία με Ευρωβουλευτές διαφόρων πολιτικών παρατάξεων – στις 16 Φεβρουαρίου του 2023 με θέμα την “Καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανού περιεχομένου”.

Η πειρατεία των ζωνταντών αθλητικών μεταδόσεων αποτελεί ένα μείζον θέμα το οποίο απαιτεί άμεση επίλυση, γεγονός το οποίος έχει επισημάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την επίλυσή του. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να εκδόση σύστησα εντός του Προγράμματος Εργασίας 2023.

Στο πλαίσιο αυτό οι Ευρωβουλευτές έθεσαν τρείς ερωτήσεις:

 • Το πρώτο ερώτημα εξετάζει την περίπτωση η Επιτροπή να συμπεριλάβει στη σύστασή της ρήτρα αναθεώρησης που θα ορίζει μια σαφή χρονική περίοδο – για παράδειγμα ένα έτος -, μετά την οποία εάν η σύσταση δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη μείωση της πειρατείας των ζωντανών εκδηλώσεων, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
 • Το δεύτερο ερώτημα αφορά τα κριτήρια που εξετάζονται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της σύστασης και τον υπεύθυνος για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.
 • Το τρίτο ερώτημα αναφέρειται στην πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει εκπροσώπους των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και αθλητικών βιομηχανιών που επηρεάζονται από την πειρατεία ζωντανού περιεχομένου στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σύστασης;

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Question for written answer E-000507/2023
to the Commission
Rule 138


Tomasz Frankowski (PPE), Geoffroy Didier (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Marcos Ros Sempere (S&D), Hannes Heide (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Theodoros Zagorakis (PPE), Massimiliano Smeriglio (S&D), Laurence Farreng (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), Axel Voss (PPE)


Subject: Combating online piracy of live content


In its Resolution on Challenges of sports events organisers in the digital environment the European Parliament requested that the European Commission put forward a legislative proposal tackling piracy of live sports broadcasts. Despite the European Parliament’s request, the European Commission has opted for a non-legislative instrument, committing in its 2023 Work Programme to issue a Recommendation to address piracy of live broadcasts.

 1. In this context, will the Commission include in the Recommendation a review clause setting a clear period of time – for instance a year -, after which if the Recommendation does not have a meaningful impact on the reduction of live events’ piracy, the Commission will put forward legislation to tackle this problem?
 2. In addition, what are the criteria under consideration to measure the effectiveness of the Recommendation, and who will be in charge of assessing the concrete outcomes of the Recommendation?
 3. Does the Commission intend to involve representatives of the European cultural and sports industries impacted by the online piracy of live content in the monitoring and assessment of the Recommendation?
Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Στόχος της δράσης, της οποίας την επίσημη πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας παγκοσμίως, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, προκειμένου να παράγουν υψηλής ποιότητας έργα τα οποία απευθύνονται στη διεθνή αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που παρουσιάζουν καινοτόμες πτυχές στο περιεχόμενο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αύξηση της παραγωγής ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας, καθώς και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
 • Αύξηση του κοινού των ευρωπαϊκών έργων.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση υποστηρίζει έργα (δραματικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ) που στοχεύσουν στην:

 • συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA·
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία η οποία απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό·
 • καινοτόμες πτυχές ως προς το περιεχόμενο που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Οι αιτούντες θα πρέπει να παρουσιάσουν επαρκείς στρατηγικές για να εξασφαλίσουν μια πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανία (ιδίως μέσω της χρήσης οικολογικών συμβούλων που επιτρέπουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των παραγωγών και των γυρισμάτων) και για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Πρόσκληση

Πρότυπο

Οδηγός προς αιτούντες

Ανάπτυξη κοινού και κινηματογραφική εκπαίδευση (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Ανάπτυξη κοινού και κινηματογραφική εκπαίδευση (CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU)

Η παρούσα χρηματοδότηση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, υπάγεται στο πρόγραμμα Δημιουργική ευρώπη. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και αύξηση της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά
 • Ενίσχυση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας για καινοτόμα έργα ανάπτυξης κοινού και κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων
 • Αύξηση του πανευρωπαϊκού αντικτύπου και της προσέγγισης του κοινού
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης παγκοσμίως

Περιγραφή των δραστηριοτήτων

Έργα που διασφαλίζουν την πανευρωπαϊκή συνεργασία και την καινοτομία, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων με στόχο:

– αύξηση του ενδιαφέροντος και της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά

– αύξηση του πανευρωπαϊκού αντίκτυπου και της προσέγγισης κοινού

– προώθηση και αύξηση της συμβολής των υφιστάμενων ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων στην ανάπτυξη του κοινού, την κινηματογραφική εκπαίδευση και τον κινηματογραφικό γραμματισμό.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της ισότητας των φύλων.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαρτίου 2022 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Αύγουστος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Σεπτέμβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Πρόσκληση

Πρότυπο Πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

ΤV και online περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE) – Προθεσμία 16/05/2023

ΤV και online περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE) – Προθεσμία 16/05/2023

Στόχος της στήριξης, της οποίας την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι να βελτιώσει την ικανότητα των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά projects με σημαντικό αντίκτυπο στις κυκλοφορίες στην Ευρώπη και πέρα από αυτή. Καθώς, επίσης να ενισχύσει ευρωπαϊκές και διεθνής συμπαραγωγές ανάμεσα στην τηλεόραση και τον διαδικτυακό τομέα. 

Η δράση έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με το τηλεοπτικό δίκτυο και τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Παράλληλα ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα  στους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων παραγωγών, των τηλεοπτικών δικτύων, των διαδικτυακών πλατφορμών και των υπευθύνων πωλήσεων από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA. Σκοπός είναι να παραχθούν υψηλής ποιότητας προγράμματα με στόχο ένα ευρύ παγκόσμιο δίκτυο διανομής και προώθησης σε ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένων εμπορική εκμετάλλευση σε πολλαπλό περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που υποστηρίζουν καινοτόμες προτάσεις και θα παρουσιάζουν μία ξεκάθαρη σύνδεση με μελλοντικές στρατηγικές διανομής. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • αύξηση της παραγωγής υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών έργων για γραμμικής και μη γραμμικής μετάδοσης συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, όπως επίσης και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών. 
 • ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων από διαφορετικά κράτη που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων 
 • αύξηση του κοινό ευρωπαϊκών έργων μέσω γραφικής και μη γραμμικής μετάδοσης συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών. 

Περιγραφή των ενεργειών που χρηματοδοτούνται

Η δράση υποστηρίζει έργα (ταινίες, animation και ντοκιμαντέρ) που προορίζονται για γραμμική και μη γραμμικής μετάδοση και παρουσιάζουν: 

 • ισχυρή συνεργασία ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων.
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία και ευρεία διασυνοριακή δυνατότητα εκμετάλλευσης ικανή να αυξήσει το κοινό στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 • καινοτόμες προτάσεις και χρηματοδότηση η οποία περιλαμβάνει μία ξεκάθαρη σύνδεση με μελλοντικές στρατηγικές διανομής

Οι αιτούντες θα πρέπει να παρουσιάζουν ικανοποιητικές στρατηγικές οι οποίες να εξασφαλίζουν μία πιο βιώσιμη και με σεβασμό προς το περιβάλλον βιομηχανία. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζουν ισότητα ανάμεσα στα φύλα, συμπερίληψη και πολυπολιτισμικότητα.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Πρώτη φάση

Δημοσίευση Πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής: 17 Ιανουαρίου 2023

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023

Πληροφόρηση αιτούντων: Μάιος 2023

Υπογραφή σύμβασης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

Δεύτερη φάση

Προθεσμία υποβολής: 16 Μαΐου 2023

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφόρηση αιτούντων: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή σύμβασης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ

Οδηγίες δόμησης πρότασης: Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

 

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Τηλεοπτικό και διαδικτυακό περιεχόμενο (CREA-MEDIA-2023-TVONLINE)

Στόχος της υποστήριξης του τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των οπτικοακουστικών παραγωγών να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με σημαντικές δυνατότητες κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολύνει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των παραγωγών σε σχέση με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων παραγωγών, ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ψηφιακών πλατφορμών και πρακτόρων πωλήσεων, από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA. Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας υλικού το οποίο θα αφορά ευρεία διεθνή διανομή και θα προωθείται σε ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής εκμετάλλευσης στο περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έργα που παρουσιάζουν καινοτόμες πτυχές στο περιεχόμενο και στη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Αυξημένη παραγωγή ευρωπαϊκών έργων υψηλής ποιότητας για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και αύξηση του αριθμού των συμπαραγωγών.
 • Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
 • Αυξημένο κοινό για ευρωπαϊκά έργα μέσω γραμμικής και μη γραμμικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Η δράση υποστηρίζει έργα (δραματικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ) που προορίζονται για γραμμική και μη γραμμική μετάδοση τα οποία παρουσιάζουν:

 • ισχυρή συνεργασία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο σκέλος MEDIA, μεταξύ άλλων μεταξύ ραδιοτηλεοπτικών φορέων·
 • υψηλή δημιουργική/καλλιτεχνική αξία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης ικανό να προσεγγίσει κοινό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
 • καινοτόμες πτυχές ως προς το περιεχόμενο και τη χρηματοδότηση που δείχνουν σαφή σύνδεση με τις προβλεπόμενες στρατηγικές διανομής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν κατάλληλες στρατηγικές για να διασφαλίσουν μια βιομηχανία πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον (ιδίως με τη χρήση οικολογικών συμβούλων που επιτρέπουν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγών και των γυρισμάτων) και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της διαφορετικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

1η καταληκτική ημερομηνία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Μάιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

2η καταληκτική ημερομηνία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαΐου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες για τους αιτούντες: Οκτώβριος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

 

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Ευρωπαϊκή ανάπτυξη σχεδίων (CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE) – Προθεσμία 25/01/2023

Στόχος του προγράμματος, του οποίου την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και η αύξηση του οικονομικού τους βάρους στην αγορά. Στόχος είναι, επίσης, να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσουν έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν, και να διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή και διεθνής συμπαραγωγή. Η υποστήριξη αφορά επιπλέον αναδυόμενα ταλέντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να σκηνοθετήσουν μια ταινία μικρού μήκους που υποστηρίζεται από τα ισχυρά θεμέλια που παρέχουν έμπειρες εταιρείες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ισχυρότερη θέση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
 • Υποστήριξη της αύξησης της ποιότητας, της σκοπιμότητας, του διασυνοριακού δυναμικού και της αγοραίας αξίας των ευρωπαϊκών έργων.

Περιγραφή των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Θα δοθεί υποστήριξη σε ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν από 3 έως 5 οπτικοακουστικά έργα (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ). Αυτό θα επιτρέψει στις εταιρείες παραγωγής να μειώσουν τους κινδύνους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν ταλέντα.

Τα έργα θα αξιοποιηθούν για εμπορική εκμετάλλευση και θα προορίζονται για κινηματογραφική κυκλοφορία, τηλεοπτική μετάδοση ή εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία . Οι υποψήφιοι μπορούν να προσθέσουν μια ταινία μικρού μήκους αναδεικνύοντας ταλέντα.

Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων για την ανάπτυξη εργασιών με υψηλή δημιουργική αξία και πολιτιστική ποικιλομορφία και ευρύ δυναμικό διασυνοριακής εκμετάλλευσης. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγικές για το μάρκετινγκ και τη διανομή από την αρχή της φάσης ανάπτυξης, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα προσέγγισης κοινού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιδιώκεται επίσης ευρύτερη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνανάπτυξης, μεταξύ φορέων από διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο MEDIA Strand. Επίσης στηρίζει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων εδραίωση της ικανότητάς τους για επενδύσεις στη φάση ανάπτυξης και επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών και της καινοτομίας τους ικανότητα εξερεύνησης νέων πεδίων και αγορών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 18 Οκτωβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Φεβρουάριος-Μάιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Ιούνιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Ιούλιος – Αύγουστος 2023

 

Χρήσιμα έγγραφα

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εδώ. 

Πρότυπο πρότασης

Οδηγός για τους αιτούντες

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η μουσική κινεί την Ευρώπη (CREA-CULT-2022-MME) – Προθεσμία 12/01/2023

Η παρούσα πρόκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Το πρόγραμμα “Η Μουσική κινεί την Ευρώπη” θα υποστηρίξει τη βιώσιμη διανομή μουσικής, με έμφαση στη ζωντανή μουσική. Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους, η δράση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ποικιλομορφίας του μουσικού τομέα της Ευρώπης.

Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να επιλέξει μια κοινοπραξία ικανή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ποικιλομορφία σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών οργανισμών του μουσικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικής στήριξης σε αυτούς.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για 2 ξεχωριστές, αλλά συνδεδεμένες δραστηριότητες:

 • Ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης το οποίο θα αναδιανέμει τα κεφάλαια σε τρίτους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζωντανής μουσικής
 • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων προς όφελος του τομέα της ζωντανής μουσικής

Θέματα και προτεραιότητες

Οι δραστηριότητες που καθορίζονται στους στόχους πρέπει να επικεντρώνονται σε 3 θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης:

 • livestreaming
 • συνεργασία μεταξύ μουσικών χώρων
 • εξαγωγή μουσικής.

Το καθεστώς υποστήριξης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (οικονομική υποστήριξη σε τρίτους), ιδανικά μία ανά έτος, καλύπτοντας κάθε φορά ένα ή συνδυασμό αυτών των θεμάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Αντίκτυπος 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να επιλέξει ένα ενιαίο έργο, το οποίο προτείνεται από μια κοινοπραξία οργανισμών, επιφορτισμένη με την οργάνωση δραστηριοτήτων με την ευρύτερη δυνατή προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών (οργανισμούς και/ή άτομα) στον τομέα της μουσικής σε όλη την Ευρώπη.

Οι αιτήσεις πρέπει να προβλέπουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση ενός καθεστώτος οικονομικής στήριξης που αναδιανέμει τα κεφάλαια υπό μορφή επιχορηγήσεων (οικονομική στήριξη σε τρίτους) στους τελικούς αποδέκτες μέσω μίας ή περισσότερων ανοιχτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ανά έτος και να τις συμπληρώνει με δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων. Η οικονομική στήριξη σε τρίτους πρέπει να κατανεμηθεί σε τουλάχιστον 60 δικαιούχους (αποδέκτες επιχορήγησης) που καλύπτουν μεταξύ τους και τα τρία θέματα της παρούσας πρόσκλησης. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 15 Σεπτεμβρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Ιανουαρίου 2023 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Ιανουάριος – Μάρτιος 2023

Ενημέρωση αιτούντων: Απρίλιος 2023

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μήνας 202Χ

Τυπικό πρότυπο πρότασης Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την επίσημη πρόσκληση

Πρότυπο πρότασης (Μόνο για πληροφορίες – ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για υποβολή. Θα βρείτε τη φόρμα αίτησης στο σύστημα υποβολής)

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

“Παραστατική” Ευρώπη (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) – Προθεσμία 8/11/2022

Η παρούσα πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη.

Τα αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι:

Αντίκτυπος

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αναδείξει ένα μεμονωμένο έργο που θα υποστηρίζει τουλάχιστον 35 έργα σε διάστημα μέχρι 36 μήνες, από όλους τους κλάδους και τους υποτομείς των παραστατικών τεχνών (εκτός από παραστάσεις ζωντανής μουσικής). Τουλάχιστον το 70% του ποσού της επιχορήγησης θα πρέπει να δαπανηθεί για την υλοποίηση της στήριξης των έργων που επιλέχθηκαν μέσω της(των) ανοιχτής(-ων) πρόσκλησης(-ών)

Διαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 3.000.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα βασίζεται στον προϋπολογισμό (πραγματικό κόστος, με στοιχεία κόστους μονάδας και κατ’ αποκοπή συντελεστή). Οι δαπάνες θα επιστραφούν με το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης (μέγιστο 90% των επιλέξιμων δαπανών).

Σκοπός:

Οι αιτήσεις πρέπει να καλύπτουν τον ακόλουθο στόχο:

 • να υποστηρίζουν τις διασυνοριακές μετακινήσεις και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών, με βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και καινοτόμο τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι βασίζονται στο πιλοτικό έργο που εφαρμόστηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021, παρέχοντας ευκαιρίες μετακινήσεων σε καλλιτέχνες και εταιρείες, καθώς και σε φεστιβάλ και χώρους για τη διαφοροποίηση και τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες στους τομείς των τεχνών του θεάματος (εξαιρουμένων των παραστάσεων ζωντανής μουσικής) και να προσπαθήσουν να μειώσουν τις ανισότητες και τις ανισορροπίες στις διασυνοριακές περιοδείες και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών.

Θέματα και προτεραιότητες 

Οι αιτήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα δύο οριζόντια ζητήματα (ανατρέξτε στην ενότητα 1 του εγγράφου πρόσκλησης):

 • Ένταξη, ποικιλομορφία και ισότητα των φύλων.
 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, οι εφαρμογές πρέπει να αποδεικνύουν πώς οι δραστηριότητες (πακέτα εργασίας) λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες διαστάσεις:

 • δημιουργία συνθηκών που βοηθούν τον κλάδο να «αναπτυχθεί» από κοινωνική, ανθρώπινη, καλλιτεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, με μακροπρόθεσμη προοπτική.
 • ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που απευθύνονται προληπτικά σε ανθρώπους, τόσο επαγγελματίες των τεχνών του θεάματος όσο και κοινό, από διαφορετικό γεωγραφικό και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση πρόσβασή τους στις ευκαιρίες διανομής και μια ποικιλόμορφη καλλιτεχνική προσφορά.
 • ειδική υποστήριξη σε Ουκρανούς καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα των τεχνών του θεάματος.
 • ενέργειες προς ένα σταθερό πλαίσιο με ισότιμη εκπροσώπηση διαφόρων παραγόντων στο οικοσύστημα των τεχνών του θεάματος: τους υποτομείς, τους καλλιτεχνικούς κλάδους, το μέγεθος και το είδος των οργανισμών, την ισορροπία μεταξύ αναδυόμενων και καθιερωμένων καλλιτεχνών, ισορροπία φύλων και γεωγραφική θέση, την ισορροπία μεταξύ αστικών και αγροτικών τουριστικών προορισμών.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

Οι αιτήσεις πρέπει να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει και θα διατηρήσει βιώσιμα μοντέλα για διασυνοριακές μετακινήσεις και ψηφιακή διανομή στον τομέα των τεχνών του θεάματος.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό ή μια κοινοπραξία οργανισμών εταίρων. Αυτός ο αιτών (ενιαίος οργανισμός ή κοινοπραξία) μπορεί να συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας και αυτές οι συνεργασίες πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς στις σχετικές ενότητες του εντύπου αίτησης (δηλαδή εξωτερικοί πόροι, υπεργολάβοι, συνδεδεμένοι εταίροι ή/και συνδεδεμένες οντότητες) .

Επιλέξιμοι φορείς

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται είτε από έναν μόνο αιτούντα οργανισμό είτε από κοινοπραξία οργανισμών εταίρων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)

– εγκατεστημένος και επίσημα εγγεγραμμένος σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ( κράτη μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) – και χώρες εκτός ΕΕ: ​​χώρες του ΕΟΧ και χώρες που συνδέονται με το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ή χώρες που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και όταν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης).

– πρέπει να έχει νόμιμη ύπαρξη για τουλάχιστον 2 έτη κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

– πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων — πριν από την υποβολή της πρότασης — και θα πρέπει να επικυρωθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Επικύρωσης (REA Validation). Για την επικύρωση, θα τους ζητηθεί να ανεβάσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν το νομικό καθεστώς και την προέλευση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και συμφωνίας επιχορήγησης

 • Δημοσίευση της πρόσκλησης: 7 Σεπτέμβριος 2022
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Νοεμβρίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
 • Περίοδος αξιολόγησης: Νοέμβριος 2022 – Ιανουάριος 2023
 • Ενημέρωση αιτούντων: Φεβρουάριος 2023
 • Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Μάρτιος 2023

Χρήσιμα έγγραφα

Όρια και διάταξη πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του τυπικού προτύπου πρότασης.