Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

Θετική εξέλιξη τα 16 δισ. ευρώ επιπλέον για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης

600 εκ. ευρώ επιπλέον για το Creative Europe και 22 δισ. ευρώ επιπλέον για το Erasmus+

Έπειτα από αγώνα και εντατικές διαπραγματεύσεις, που διήρκησαν 10 εβδομάδες, η διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ κατάφερε να εξασφαλίσει αύξηση ύψους 16 δισ. ευρώ για τα εμβληματικά προγράμματα της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Σημαντική εξέλιξη, η αύξηση της χρηματοδότησης για προγράμματα υψίστης σημασίας για την στήριξη του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των Δημιουργικών Πολιτιστικών Τομέων όπως η Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe), το Erasmus+, ο Ορίζων (Horizon) και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι και την τελευταία στιγμή της διαπραγμάτευσης, ήταν υπό συζήτηση η περικοπή αυτών των προγραμμάτων. Ωστόσο, τελικά, για το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίστηκε το ισοδύναμο ενός επιπλέον έτους χρηματοδότησης. Επίσης, το ΕΚ διασφάλισε τη συνέχιση της αύξησης της χρηματοδότησης της έρευνας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ψήφισμα για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης, βασικό αίτημα του ΕΚ ήταν ο διπλασιασμός του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, όπως και η στήριξη, μέσα από δημιουργικά προγράμματα, του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τομέα.

Το σχέδιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στη διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ και την Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει, σε επόμενο στάδιο, να εγκριθεί από το Συμβούλιο, καθώς, επίσης, να λάβει τη στήριξη του Προέδρου του Κοινοβουλίου και των επικεφαλής των ομάδων. Στη συνέχεια, θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας στην επιτροπή Προϋπολογισμών και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει την ορθή χρηματοδότηση των προγραμμάτων τα οποία ενισχύουν την έρευνα, τις ευρωπαϊκές αξίες και τον πολιτισμό.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Προθεσμία 23/11/2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Προθεσμία 23/11/2020

Περιγραφή προγράμματος 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση που μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ, η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ανάμεσα στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνονται τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων γενικότερα, όπως οι ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59.20), η πολιτιστική εκπαίδευση (ΚΑΔ 85.52), οι δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 91.02) και η καλλιτεχνική δημιουργία (ΚΑΔ 90.03). Ολόκληρη τη λίστα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ μπορείτε να τη βρείτε εδώ και εδώ.

Η δράση έχει ως σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 

23/11/2020 (ώρα 15:00)

Ποσό επιχορήγησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19 και δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μπορείτε να δείτε το “5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στην επίσημη Πρόσκληση.

Διάρκεια Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Πρόσκληση εδώ και εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο “8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου – Προθεσμία 19/11/2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου – Προθεσμία 19/11/2020

Περιγραφή προγράμματος 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση που μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ, η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ανάμεσα στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνονται τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων γενικότερα, όπως οι ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59.20 ), η πολιτιστική εκπαίδευση (ΚΑΔ 85.52), οι δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 91.02) και η καλλιτεχνική δημιουργία (ΚΑΔ 90.03). Ολόκληρη τη λίστα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ μπορείτε να τη βρείτε εδώ και εδώ.

Η δράση έχει ως σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 

19/11/2020 (ώρα 15.00)

Ποσό επιχορήγησης

Η  δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 15.000€.Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μπορείτε να δείτε το “5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στην επίσημη Πρόσκληση.

Διάρκεια Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Πρόσκληση εδώ και εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο “8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης – Προθεσμία 27/11/2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης – Προθεσμία 27/11/2020

Περιγραφή προγράμματος 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση που μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ, η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Ανάμεσα στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνονται τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων γενικότερα, όπως η έκδοση βιβλίων (ΚΑΔ 58.11), η πολιτιστική εκπαίδευση (ΚΑΔ 85.52), οι φωτογραφικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 74.20) και οι τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 90.01). Ολόκληρη τη λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ μπορείτε να την βρείτε εδώ και εδώ.

Η δράση έχει σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Ποσό χρηματοδότησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 40.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 

27/11/2020 (ώρα 15.00)

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Κρήτης

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μπορείτε να δείτε το “5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στην επίσημη Πρόσκληση.

Διάρκεια Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Πρόσκληση εδώ και εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο “8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Προθεσμία 02/12/2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Προθεσμία 02/12/2020

Περιγραφή προγράμματος

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ, η δράση αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που επλήγησαν από την πανδημία. Περιλαμβάνονται πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων και ΚΑΔ του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων γενικά, όπως η έκδοση βιβλίων (ΚΑΔ 58.11), οι ραδιοφωνικές εκπομπές (ΚΑΔ 60.10), οι φωτογραφικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 74.20), οι τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 90.01), η καλλιτεχνική δημιουργία (90.03) και οι δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 91.02). Ολόκληρη τη λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ μπορείτε να την βρείτε εδώ και εδώ.

Βασική στόχευση είναι η παροχή στήριξης προς την οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

02/12/2020 και ώρα 15.00

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μπορείτε να δείτε το “5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στην επίσημη Πρόσκληση.

Ύψος χρηματοδότησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 € και μέγιστο τα 10.000 €. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορων λειτουργικών εξόδων.

Διάρκεια Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και την επίσημη Πρόσκληση εδώ και εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο “8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική – Προθεσμία 20/11/2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική – Προθεσμία 20/11/2020

Περιγραφή Προγράμματος

Σύμφωνα με την Πρόσκληση που μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ, η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής. Ανάμεσα στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνονται  τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων γενικότερα, όπως οι ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59.20 ), η πολιτιστική εκπαίδευση (ΚΑΔ 85.52), οι δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 91.02) και η καλλιτεχνική δημιουργία (ΚΑΔ 90.03). Ολόκληρη τη λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Κύριος σκοπός της δράσης είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

20/11/2020 ώρα 15.00

Ποσό Χρηματοδότησης

Το ποσό της ενίσχυσης καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Αττικής

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μπορείτε να δείτε το “5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στην επίσημη Πρόσκληση.

Διάρκεια Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Πρόσκληση εδώ και εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο “8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Προθεσμία 18/11/2020

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Προθεσμία 18/11/2020

Περιγραφή προγράμματος 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση που μπορείτε να βρείτε εδώ, η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ανάμεσα στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνονται τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Τομέων γενικότερα, όπως οι δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 59.14), οι φωτογραφικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 74.20) και η πολιτιστική εκπαίδευση (ΚΑΔ 85.52). Ολόκληρη τη λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σκοπός της δράσης είναι η στήριξη της οικονομίας λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

18/11/2020 και ώρα 15:00

Ποσό χρηματοδότησης 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ορίζονται τα 5.000€ και ως μέγιστο τα 40.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)
 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα / υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης μπορείτε να δείτε το “5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” στην επίσημη Πρόσκληση.

Διάρκεια Υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Πρόσκληση εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο “8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ” της επίσημης Πρόσκλησης.

Στοιχεία EPRS – Ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου για Πρόσβαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Στοιχεία EPRS – Ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου για Πρόσβαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Σύμφωνα με στοιχεία της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS – European Parliament Research Service) η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και η ψηφιοποίηση επιδρά όλο και περισσότερο στον πολιτισμό αναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα ως προς την πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο και την πολιτιστική κληρονομιά στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων.

Η ψηφιακή μετατόπιση έχει αγγίξει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ο πολιτισμός δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα πολιτιστικά έργα έχουν ψηφιοποιηθεί και η ψηφιακή τεχνολογία έχει γίνει εργαλείο για νέες δημιουργίες. Τα ψηφιακά γεννημένα έργα έχουν εμπλουτίσει τους πόρους που διατίθενται σε όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. Η τεχνολογία έχει τεράστιες δυνατότητες για τη διευκόλυνση και τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε πολιτιστικούς πόρους.

Ωστόσο, απαιτούνται ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτούς τους πολιτιστικούς πόρους, για παράδειγμα ιστοσελίδες αφιερωμένες στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και τους κρυμμένους θησαυρούς της κ.λπ.. Αυτές οι προϋποθέσεις απαιτούν την ύπαρξη διαδικτύου, υπολογιστών ή, πιο συχνά, smartphones.

Η πρόσβαση, όμως, σε δαπανηρή τεχνολογία δεν επαρκεί. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται πρέπει να συμβαδίζει με ψηφιακές δεξιότητες που δεν αποκτώνται ομοιόμορφα από όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς ο εξοπλισμός ΤΠΕ συχνά δεν ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Επιπλέον, οι πολιτιστικοί πόροι συχνά δεν είναι διαθέσιμοι σε κατάλληλες μορφές για αυτούς.

Η σχέση μεταξύ της τεχνολογίας, της επιστήμης, των τεχνών και του πολιτισμού γίνεται όλο και πιο στενή στην ψηφιακή εποχή.

Το Διαδίκτυο μας παρέχει εύρος επιλογών πληροφόρησης. Ωστόσο, για ποιους λόγους και πόσο συχνά αναζητούμε μέσω διαδικτύου πρόσβαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά; Οι απαντήσεις στο παρακάτω διάγραμμα:

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και το σύνολο της μελέτης.

Ομιλία Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας – 01/10/2020

Ομιλία Α. Γεωργούλη στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας – 01/10/2020

Α. Γεωργούλη: «Η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να γίνει ενεργό συστατικό της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής»

134074988_430125171494984_2105316747099949448_n

Τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάγκη ανάδειξής της τόνισε ο Ευρωβουλευτής Α. Γεωργούλης σε ομιλία του στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ.

Συγκεκριμένα ανέφερε: 

«Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι σπάνιες και αποσπασματικές. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα συλλογικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για επενδύσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβάνοντας ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή δομή και τις επενδυτικές χρηματοδοτήσεις. Επίσης, υπάρχει μία βαθιά έλλειψη συντονισμού και εστίασης. Επομένως, στις επόμενες κοινές διατάξεις ενημέρωσης κανονισμών πρέπει να εργαστούμε για συντονισμένες και εστιασμένες δράσεις για την προώθηση και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά τη γνώμη μου,  το πιο σημαντικό είναι να παρακινήσουμε τα άτομα να εργαστούν για την πολιτιστική κληρονομιά προκειμένου να ενισχύσουμε τη σχέση με το παρελθόν μας για το καλύτερο του μέλλοντός μας. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν μια υπέροχη ιδέα να εξεταστούν συγκεκριμένες δράσεις ευρωπαϊκής κλίμακας, που θα συνδυάζουν την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή σε στρατηγικά επιλεγμένα θέματα που προωθούν τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα περιοδικό φεστιβάλ, δημιουργώντας ένα δίκτυο μεταξύ των πολιτιστικών μνημείων σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω των παραστατικών τεχνών και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους.

Έτσι, η πολιτιστική μας κληρονομιά θα γίνει ενεργό συστατικό της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και θα καθιερωθεί μια πολιτιστική θέση στην ευρωπαϊκή ατζέντα».

Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας Ζώων

Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας Ζώων

“Η Τζο ήταν η καλύτερη παρέα μου όλες αυτές τις ημέρες που κλείστηκα στο σπίτι λόγω του ατυχήματος με το πόδι μου, την αγαπάω απίστευτα πολύ! Συχνά οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν ότι δεν τους δίνω σημασία όταν είμαι μαζί της και με φωνάζουν ο “θείος Αλέξης” επειδή πάω κάθε φορά με δώρα να την δω. Θα ήθελα πραγματικά να μην ταξιδεύω τόσο συχνά και να είχα την Τζο καθημερινά στην αγκαλιά μου και να μεγαλώνουμε παρέα. Για την Τζο και όλα αυτά τα αγαπημένα πλάσματα, που βρέθηκαν έρημα στον δρόμο και που στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι γύρω στις 500.000… γι’ αυτά συμμετέχω φέτος στη διακομματική ομάδα δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων”.

Τα ζώα αποτελούν συντροφιά για όλους… ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας. Μας δείχνουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο και για το λόγο αυτό το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να τα προστατεύουμε.

Λέμε όχι στην κακοποίηση και την κακομεταχείριση των ζώων!

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.