Εκστρατεία για το Άρθρο 18 – Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών – CCFG

Εκστρατεία για το Άρθρο 18 – Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών – CCFG

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία υπέρ της δέουσας και αναλογικής αμοιβής των δημιουργών και ερμηνευτών και την προώθηση του Άρθρου 18 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά από την Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών – Cultural Creators Friendship Group (CCFG).

YouTube player

Το Άρθρο 18 της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι δημιουργοί και ερμηνευτές λαμβάνουν τη δέουσα και αναλογική αμοιβή για την εκμετάλλευση των έργων τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκμετάλλευσης τους.

Τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών υποστηρίζουν τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές:

“Εμείς…

τα Μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών

Τονίζουμε…

ότι η πανδημία του COVID-19 μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε

τη θέση των δημιουργών και ερμηνευτών στην Ευρώπη.

Εμείς… 

τα Μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη 

να λάβουν άμεσα μέτρα που να εγγυώνται την αποτελεσματική εφαρμογή του Άρθρου 18.

Δράση τώρα!”

Για την ανοιχτή επιστολή προς τα Κράτη – Μέλη υπέρ της αποτελεσματικής εφαρμογής του Άρθρου 18 της Οδηγίας Copyright, διασφαλίζοντας την δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και ερμηνευτών για τη χρήση των έργων τους στις ψηφιακές (streaming) υπηρεσίες.