MEDIA 360° (CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

MEDIA 360° (CREA-MEDIA-2022-MEDIA360)

Ο στόχος της δράσης MEDIA 360° είναι να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των υπαρχόντων οικοσυστημάτων, να αναπτύξει περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, να επιτύχει οικονομίες κλίμακας σε διάφορες υποστηριζόμενες δραστηριότητες, να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Η δράση υποστηρίζει μια δέσμη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της δημιουργίας και της προώθησης ευρωπαϊκού περιεχομένου ή/και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή επιχειρηματικών μοντέλων για τον οπτικοακουστικό τομέα. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλη την αλυσίδα αξίας (“Ταλέντα και δεξιότητες”, “Αγορές και δικτύωση”, “Υποστήριξη σε διεθνείς συμπαραγωγές”, “Καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα” και “Δραστηριότητες κοινού”) και αφορούν αναγνωρισμένους ευρωπαίους φορείς, ανθεκτικούς στην αλλαγή και με την ικανότητα να προσελκύσουν μεγάλη ευρωπαϊκή και διεθνή συμμετοχή.

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που να εντάσσεται στις προτεινόμενες δραστηριότητες και να επιδεικνύει την ισχυρή προστιθέμενη αξία και το δομικό τους αποτέλεσμα για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία. Οι πρωτοβουλίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας δημιουργίας, παραγωγής και προώθησης, με ευέλικτη προσέγγιση, υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις μορφές και για όλες τις πλατφόρμες που απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οργανισμών με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε διάφορους οπτικοακουστικούς τομείς, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου·
 • Παροχή κινήτρων για τον πειραματισμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ενίσχυση της ικανότητας πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω μιας πολυετούς υποστήριξης του προγράμματος MEDIA.
 • Προώθηση βιώσιμων και πιο φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για την οπτικοακουστική βιομηχανία

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Τα έργα πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες σε τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους τομείς:

1) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη «Ταλέντα και δεξιότητες» του σκέλους Creative Europe-MEDIA. Οι δραστηριότητες μπορεί να λάβουν τη μορφή μαθημάτων κατάρτισης ή/και προγραμμάτων καθοδήγησης που βασίζονται σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης, διδασκαλίας και καθοδήγησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ηλεκτρονικής μάθησης και στη δημιουργία MOOCs.

H έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων προσαρμοσμένων στις εξελισσόμενες πρακτικές της αγοράς. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες κατάρτισης, καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων θα πρέπει να στοχεύουν στην:

α) Διευκόλυνση της εκμάθησης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένων νέων τρόπων αφήγησης, ανταλλαγής γνώσεων, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων καθοδήγησης, με έμφαση στις γυναίκες και τις λιγότερο εκπροσωπούμενες ομάδες της κοινωνίας και βέλτιστες πρακτικές διάδοσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων επαγγελματιών.

β) Παροχή πρόσβασης στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επαγγελματικές αγορές, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

γ) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων από διαφορετικές ομάδες χωρών για τη διασφάλιση της μεταφοράς γνώσεων και σχετικών ευκαιριών καθοδήγησης και ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών από χώρες χαμηλής παραγωγικής ικανότητας.

δ) Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις για την οπτικοακουστική βιομηχανία.

2) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη «Αγορές και δικτύωση» του σκέλους Creative Europe-MEDIA. Η στήριξη προβλέπεται για δραστηριότητες που στοχεύουν στην:

α) Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μεγάλου μήκους, ταινιών μικρού μήκους, βιντεοπαιχνιδιών, τηλεοπτικών σειρών και πολλαπλών μέσων.

β) Διευκόλυνση της πρόσβασης των επαγγελματιών σε εκδηλώσεις και αγορές οπτικοακουστικού εμπορίου (με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακές.

γ) Αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων, στην Ευρώπη και παγκοσμίως σε όλες τις πλατφόρμες και σε όλες τις μορφές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης βιομηχανίας. Όταν οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, η διαδικασία για την απόκτηση πιστοποίησης βιωσιμότητας θα πρέπει να ξεκινήσει εντός της περιόδου του έργου.

3) Υποστήριξη για διεθνή συμπαραγωγή (μεταξύ εταιρείας με έδρα σε χώρα που συμμετέχει στο σκέλος MEDIA Creative Europe και εταιρείας με έδρα σε χώρα που δεν συμμετέχει στο σκέλος MEDIA).

4) Δραστηριότητες που καλύπτονται από την υποστήριξη της ανάπτυξης και/ή της διάδοσης «Καινοτόμων εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων» για την αύξηση της διαθεσιμότητας, της προβολής και του κοινού των ευρωπαϊκών έργων στην ψηφιακή εποχή ή/και για τη συμβολή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του πράσινου της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

5) Δραστηριότητες κοινού που παρέχουν μηχανισμούς για πανευρωπαϊκή συνεργασία με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος και την αύξηση της γνώσης του κοινού για ευρωπαϊκές ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων για την κινηματογραφική κληρονομιά.

Έργα που παρέχουν μηχανισμούς για την αύξηση της συμβολής των υπαρχουσών ευρωπαϊκών ταινιών και οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των επιμελημένων καταλόγων ταινιών, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κοινού και την εκπαίδευση.

Μόλις εκπληρωθούν αυτές οι απαιτήσεις, τα έργα μπορούν επίσης να εισάγουν άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους της πρόσκλησης. Θα δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητες B2B. Οι δραστηριότητες B2C (δραστηριότητες κοινού εκτός από αυτές που καλύπτονται από την Υποστήριξη δικτύων φεστιβάλ) δεν αποτελούν προτεραιότητα, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της εφαρμογής μόνο εάν ενσωματωθούν καλά στην παγκόσμια στρατηγική της δράσης και δείχνουν ξεκάθαρα την προστιθέμενη αξία τους.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε προτάσεις που παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση

Μέγεθος και μορφή πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του προτύπου πρότασης.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Ιούλιος 2022

Ενημέρωση συμμετεχόντων: Αύγουστος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Οκτώβριος 2022

 

 

Μπορείτε να βρείτε εδώ τη επίσημη Πρόσκληση

Μπορείτε να βρείτε εδώ το πρότυπο πρότασης

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον οδηγό για τους αιτούντες

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: Θα πρέπει να προσέξουμε τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία, να μην γίνουν μόνιμα”

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης με ομιλία του στις 09 Μαρτίου του 2022 συνεισέφερε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα με τίτλο “Έκθεση σχετικά με την Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ του 2020: ​​ενδυνάμωση των πολιτών και προστασία των δικαιωμάτων τους”.

YouTube player

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής ανέφερε:

“Βρισκόμαστε σε μια εποχή που τέθηκαν ζητήματα περιορισμού των ατομικών ελευθεριών λόγω της πανδημίας, που σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα έκτακτα μέτρα, να μην γίνουν μόνιμα. 

Έχουμε την υποχρέωση να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ όπως είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, η ελευθερία έκφρασης, πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του κράτους δικαίου, για κάθε ευρωπαίο πολίτη.  

Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη μέσω της χρήσης των συμμετοχικών εργαλείων, όπως είναι οι αναφορές στη δημοκρατική διαδικασία της ΕΕ! 

Μόνο έτσι θα καταφέρουμε ο κάθε ευρωπαίος πολίτης να μην αισθάνεται μόνος. 

Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω!”

Η έκθεση του 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της ιθαγένειας της ΕΕ μετά την τελευταία έκθεση, το 2017. Η έκθεση καθορίζει επίσης νέες προτεραιότητες και δράσεις για την ενδυνάμωση των πολιτών της ΕΕ, όπως η επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19.

Πλαίσιο

Η Επιτροπή εκδίδει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την ιθαγένεια της ΕΕ ανά τριετία και προτείνει νέες προτεραιότητες για τα επόμενα 3 έτη. Από την τελευταία έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ, το 2017, έχουν υπάρξει σημαντικές προκλήσεις στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, οι οποίες εντάθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Η έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ βασίζεται σε ειδικά στοχευμένες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων μιας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ και μιας έρευνας του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και τη δημοκρατία, καθώς και στο έργο του ακαδημαϊκού δικτύου για τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ. Στις 29 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε κοινή ακρόαση σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.

Η έκθεση για την ιθαγένεια συνδέεται στενά με τις πολιτικές προτεραιότητες της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την Ευρώπη, και ιδίως με τη νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και την προσέγγιση των πολιτών με την ΕΕ. Συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες, όπως η νέα στρατηγική για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και, ειδικότερα, το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Δίκτυα Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2022-FESTNET)

Δίκτυα Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (CREA-MEDIA-2022-FESTNET)

Η δράση “Ταινίες σε Κίνηση” εντάσσεται στα προγράμματα της “Δημιουργικής Ευρώπης” και αναμένεται να ενισχύσει και να υποστηρίξει την ευρύτερη διανομή πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενθαρρύνοντας τους αντιπροσώπους πωλήσεων και ιδίως τους θεατρικούς διανομείς  να επενδύσουν στην προώθηση και την επαρκή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών στρατηγικών παραστατικής ή/και διαδικτυακής διανομής για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
 • Αύξηση επενδύσεων σε παραστατική ή/και διαδικτυακή προώθηση και διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών ενόψει της διευρυνόμενης απήχησης του κοινού.
 • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών σε μια παγκόσμια αγορά.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν είναι καμπάνιες για την πανευρωπαϊκή παραστατική ή/και διαδικτυακή διανομή επιλέξιμων ευρωπαϊκών ταινιών, που συντονίζονται από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ταινίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς στρατηγικές για τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης και πιο φιλικής προς το περιβάλλον βιομηχανίας και για τη διασφάλιση της ισορροπίας, της ένταξης, της ποικιλομορφίας και της αντιπροσωπευτικότητας των φύλων.

Χρήσιμα έγγραφα:

 • Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 • Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 • Μέγεθος και διάταξη πρότασης: Ανατρέξτε στο Μέρος Β του Προτύπου Πρότασης.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 02/02/2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαρτίου 2022, 17:00 (Ώρα Βρυξελλών) 

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος-Αύγουστος 2022                                                          

Ενημέρωση των αιτούντων: Σεπτέμβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Νοέμβριος 2022

 

Χρήσιμα Πρότυπα-Υποδείγματα

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Πρόσκληση

Μπορείτε να βρείτε εδώ το Πρότυπο πρότασης

Μπορείτε να βρείτε εδώ Οδηγίες για τους αιτούντες

Σύσσωμη η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στήριξε την καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και την άμεση κατάπαυση του πυρός

Σύσσωμη η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στήριξε την καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και την άμεση κατάπαυση του πυρός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 • Σύσσωμη η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στήριξε την καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τονίζοντας την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός.


 • Στο Ψήφισμα εγκρίθηκαν πέντε τροπολογίες της Ευρωομάδας της Αριστεράς που τονίζουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών και την προετοιμασία σχεδίων επιδοτήσεων των κρατών – μελών για την αποφυγή επιδείνωσης της ενεργειακής κρίσης.

 

 • Οι Ευρωβουλευτές στήριξαν την παροχή μακρο-οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία, όχι ως δάνειο με μνημονιακούς όρους, όπως είχε αποφασιστεί από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την εισβολή, αλλά ως ουσιαστική βοήθεια για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις του πολέμου. 

 

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, Κώστας Αρβανίτης, Αλέξης Γεωργούλης, Πέτρος Κόκκαλης, Στέλιος Κούλογλου και Έλενα Κουντουρά καταδίκασαν ομόφωνα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σημερινή έκτακτη Ολομέλεια  στις Βρυξέλλες. 

 

Tο  ψήφισμα, που έχει συνυπογραφεί από όλες τις πολιτικές ομάδες, και υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία 637 υπέρ, 13 κατά και 26 αποχές, καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την  βάρβαρη και απροσχημάτιστη επίθεση της Ρωσίας του Πούτιν σε βάρος της Ουκρανίας, τονίζοντας την ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και για άμεση κατάπαυση του πυρός.   

 

Στη διάρκεια της επεξεργασίας του ψηφίσματος η ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρότειναν μια σειρά από τροπολογίες με τις οποίες εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για μια νέα κούρσα εξοπλισμών και αμυντικών δαπανών στην ευρωπαϊκή ήπειρο που, αναπόφευκτα, θα οδηγήσει σε μέτρα λιτότητας και θα πλήξει τους πολίτες και τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.

 

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στήριξαν επίσης την παροχή μακρο-οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, όχι ως δάνειο με μνημονιακούς όρους, όπως είχε αποφασιστεί από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την εισβολή,  αλλά ως ουσιαστική βοήθεια για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις του πολέμου. Οι Ευρωβουλευτές τόνισαν με σαφήνεια την ανάγκη στήριξης όλων των πολιτών και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

 

Συγκεκριμένα στο Ψήφισμα εγκρίθηκαν οι τροπολογίες της Ευρωομάδας της Αριστεράς με βάση τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 • Τονίζει την ανάγκη να επανέλθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό τις προβλέψεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών  και τους μηχανισμούς επίλυσης κρίσεων του ΟΗΕ.
 • Καλεί σε συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών και ζητά να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι  επικοινωνίας με τη Ρωσία για διαπραγματεύσεις μέχρι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.
 • Υπογραμμίζει ότι οι κυρώσεις ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά που δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα αυτής της κρίσης ζητώντας από τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν σχέδια επιδοτήσεων για να αποφευχθεί η επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης.
 • Ανησυχεί για τη συμμαχία μεταξύ ακροδεξιών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του ρωσικού κυβερνώντος κόμματος και για τον αντίκτυπο στις δημοκρατίες και τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της Ε.Ε.
 • Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τα αντιπολεμικά κινήματα στη Ρωσία.

 

Τέλος, οι Ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η κρίση στην Ουκρανία ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαδραματίσει το ρόλο ενός ισχυρού διεθνούς ανεξάρτητου πόλου  με αποκλειστικό γνώμονα την προώθηση της παγκόσμιας και περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και την ευημερία των πολιτών της.

 

Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

CCFG: Στεκόμαστε στο πλευρό των Πολιτιστικών Δημιουργών της Ουκρανίας

CCFG: Στεκόμαστε στο πλευρό των Πολιτιστικών Δημιουργών της Ουκρανίας

Η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών* (Cultural Creators Friendship Group (CCFG)), της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης, στέλνει μήνυμα στήριξης προς τον Ουκρανικό λαό και ιδιαίτερα προς τους πολιτιστικούς δημιουργούς της Ουκρανίας, που βάλλονται εξαιτίας του πολέμου που έχει ξεκινήσει ενάντια της Ουκρανίας ο Πρόεδρος Πούτιν.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών έχουν σοκαριστεί από τον παράνομο, αναίτιο και άδικο πόλεμο του Ρώσου Προέδρου Πούτιν κατά της Ουκρανίας. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ουκρανικού λαού με απόλυτη αλληλεγγύη και εκφράζουμε την εκτίμηση και τον θαυμασμό μας προς αυτούς. Επιπλέον, υποστηρίζουμε απόλυτα τους Ρώσους και τους Λευκορώσους που τάσσονται κατά του πολέμου.

Η ιδιαίτερη σκέψη μας είναι με όλους τους πολιτιστικούς δημιουργούς της Ουκρανίας. Ο πολιτισμός είναι η “ραχοκοκαλιά” μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας – και οι δημιουργοί, οι ερμηνευτές και οι καλλιτέχνες είναι στον πυρήνα της. Η δημιουργικότητα και το, συχνά με κριτικό χαρακτήρα, έργο τους είναι απαραίτητα για τη θεμελιώδη δημοκρατία, σε συνδυασμό με τον ανεξάρτητο τύπο.

Πολλά από τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών έχουν ένα προσωπικό και επαγγελματικό υπόβαθρο στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό τομέα, αυτός είναι ο λόγος που αισθανόμαστε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τους Ουκρανούς δημιουργούς, ερμηνευτές και καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Volodymyr Zelenskyy, ο οποίος, όπως όλοι ξέρουμε, είναι συγγραφέας, ηθοποιός και παραγωγός ταινιών.

Καλλιτεχνικά μιλώντας η Ουκρανία είναι μέρος της Ευρώπης και πάντα θα είναι. Οι Ουκρανοί έχουν συμβάλλει σημαντικά στον πλούτο και την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και θα συνεχίσει να το κάνει με τον ίδιο τρόπο στο ευρωπαϊκό τους μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος που τώρα, στις πιο σκοτεινές ώρες που μπορεί κανείς να φανταστεί, χρειάζονται την άνευ όρων υποστήριξή μας. 

 

*Η Ομάδα Φιλίας Πολιτιστικών Δημιουργών αποτελεί μία διακομματική συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελούμενη από 25 μέλη από έξι διαφορετικά πολιτικά κόμματα και 14 χώρες. Στοχεύει στην βελτίωση ολόκληρου του Ευρωπαϊκού πολιτιστικού οικοσυστήματα με έμφαση στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς και ιδιαίτερα στην κατάσταση και τις των εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού. 

 

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στη βιομηχανία των τηλεοπτικών έργων μυθοπλασίας στην Ευρώπη

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στη βιομηχανία των τηλεοπτικών έργων μυθοπλασίας στην Ευρώπη

Νέα μελέτη από το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο σχετικά με το φύλο σε έξι επαγγελματικές κατηγορίες στα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά έργα μυθοπλασίας

Βασικά ευρήματα

Πέρα από προφανείς ανισότητες, αυτή η έκθεση δείχνει αξιοσημείωτες διαφορές στην οπτικοακουστική επαγγελματική δραστηριότητα ανάλογα με την εργασία:

 • Οι γυναίκες σκηνοθέτες συνεργάζονταν με άλλους σκηνοθέτες πιο συχνά από τους άντρες συναδέλφους τους και αρκετά συχνά σε ομάδες με ισορροπία ως προς το φύλο.
 • Οι συγγραφείς ευρωπαϊκών τηλεοπτικών έργων μυθοπλασίας εργάστηκαν σε μεγάλες ομάδες οι οποίες αποτελούνταν κυρίως από άνδρες ή υπήρχε ισορροπία ως προς το φύλο. 
 • Ως προς τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η έλλειψη σαφών δεδομένων έκαναν την ανάλυση πιο δύσκολη η ανάλυση αυτής της κατηγορίας βασίζεται σε πληροφορίες του IMDB το οποίο παρέχει τα ονόματα τεσσάρων ηθοποιών, αν και μερικές φορές δίνονται περισσότερα από τέσσερα ονόματα. Η εξέταση από το Παρατηρητήριο ενός δείγματος έδειξε πως τα τέσσερα αυτά ονόματα αντιστοιχούν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους). Τα αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρα για να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το φύλο που επικρατεί στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. 
 • Οι παραγωγοί δούλευαν κυρίως μόνοι τους ή όταν συνεργάζονταν, ήταν σε ομάδες με ισορροπία ως προς το φύλο.
 • Οι κινηματογραφιστές ήταν κυρίως άνδρες και δούλευαν είτε μόνοι είτε με άλλους άνδρες.
 • Ως προς τους συνθέτες, τα στοιχεία έδειξαν κυρίως άνδρες οι οποίοι εργάζονται μόνοι, αλλά υπήρχαν περισσότερες γυναίκες σε ομάδες που καθοδηγούνταν από άντρες από το αντίθετο.

Στη μελέτη τίθενται ορισμένα βασικά ερωτήματα. Ας τα δούμε:

Ποια είναι τα ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών ως προς τους ενεργούς επαγγελματίες των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών έργων;

Ποιο είναι το ποσοστό των γυναικών στις επαγγελματικές κατηγορίες των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών έργων; 

Ποιο είναι το ποσοστό των οπτικοακουστικών έργων που οι ομάδες εργαζομένων καθοδηγούνται από γυναίκες;

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Ο Πολιτισμός στα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ

Ο Πολιτισμός στα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ

Η κατάσταση ένα χρόνο μετά την έναρξη της εκστρατείας για τη διάθεση 2% στις στρατηγικές μετά την πανδημία

H παρούσα έκθεση πραγματοποιήθηκε από την Culture Action Europe και τα μέλη της και προσφέρει μια επισκόπηση της θέσης του πολιτισμού στα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NRRPs) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το 2020, ως άμεση απάντηση στην κρίση της πανδημίας, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υιοθέτησαν ένα μοναδικό πακέτο τόνωσης, που ονομάζεται Next Generation EU, (NGEU), για να ενισχύσουν τις προσπάθειες ανάκαμψης. Αυτή η σύντομη επισκόπηση στοχεύει στην ανάλυση των τύπων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων (εάν υπάρχουν) στα NRRP που υποστηρίζουν άμεσα το πολιτιστικό οικοσύστημα της Ευρώπης, το οποίο έχει επηρεαστεί περισσότερο από τη μακρά κρίση και τα επακόλουθα μέτρα περιορισμού.

Η μελέτη βασίζεται στην έκκληση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διατεθεί τουλάχιστον το 2% κάθε NRRP για τον πολιτισμό. Ειδικότερα, κατά την προετοιμασία των διαφόρων εθνικών στρατηγικών μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2021, η Culture Action Europe, μαζί με περισσότερα από 110 ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα και οργανισμούς, συντόνισε κοινές δράσεις και δύο ανοιχτές επιστολές ζητώντας από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξασφαλίσουν την ένταξη του πολιτισμού στα NRRP τους.

Αυτή η πρόσκληση ήταν μέρος της Πολιτιστικής Συμφωνίας για την Ευρώπη, μιας στρατηγικής-ομπρέλα για την αναβίωση και την επανεμφάνιση της Ευρώπης μέσω του πολιτισμού που ξεκίνησε από την Culture Action Europe (CAE), το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυμα (ECF) και την Europa Nostra, επίσης υπό την ιδιότητά της ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού Heritage Alliance 14 χώρες από τις 26 – το 53% του συνόλου – έχουν συμπεριλάβει τον πολιτισμό στα NRRP τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα αναφέρουν:

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Έρευνα και Προώθηση Καινοτομίας (25 εκατ. €): 

 • Επένδυση στην έρευνα και καινοτομία του τουρισμού, του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών. 

Ανθεκτικότητα, Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση των κύριων τομέων της οικονομίας της χώρας:

 • Εισαγωγή μέτρων και κινήτρων για την αύξηση της δηλωθείσας εργασίας για τους επαγγελματίες του δημιουργικού κλάδου (€ 30 εκατ.) 
 • Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (€ 174 εκατ.), συμπεριλαμβανομένων: – Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων
 • Ο πολιτισμός ως μοχλός ανάπτυξης (168 εκατ. ευρώ)

– Ενίσχυση επαγγελματιών του πολιτισμού, ανάπτυξη τοπικών οικονομιών μέσω του πολιτισμού, δημιουργία υποδομών, ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών, στήριξη της εθνικής κινηματογραφικής παραγωγής, προβολή των ελληνικών πολιτιστικών προϊόντων στο εξωτερικό

 • Δημιουργία Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά (50 εκ. €)
 • Ανάπτυξη υποδομών για τη συμβολή του πολιτισμού στην πρόοδο της ψυχικής υγείας (38 εκ. €) 
 • Βελτίωση των καταστημάτων και των προϊόντων της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Οργάνωση Προϊόντων (€ 33 εκατ.) 
 • Αναβάθμιση φυσικών υποδομών μνημείων και υποδομής 5G κατά μήκος των φυσικών και πολιτιστικών διαδρομών (€ 30 εκατ.) 
 • Προστασία εμβληματικών τόπων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή (€ 24 εκατ.) 
 • Ανώτερη Καλλιτεχνική Ανάπτυξη εκπαίδευσης (€ 14 εκατ.) 
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πέντε εμβληματικών πολιτιστικών διαδρομών με θεματικές αφηγήσεις (€ 11 εκατ.)
 • Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του Παρθενώνα και της Ακρόπολης (€ 8 εκατ.) 
 • Προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων για επαγγελματίες του πολιτισμού (€ 5 εκατομμύρια)

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Θα πρέπει από δω και στο εξής, κάθε έτος να είναι έτος νεολαίας”

Ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης τοποθετήθηκε σήμερα, 16/02/2022, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον φάκελο “One Youth One Europe”.

YouTube player

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωβουλευτής ανέφερε: “Θα πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι το βασικό μας σχέδιο και χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ανάκαμψη από την πανδημία, παρά το γεγονός ότι ονομάζεται Next Generation EU δεν έχει σε κάποια στρατηγική θέση τη νεολαία”.

Επίσης, το 57% του Μηχανισμού ανάκαμψης, αντιστοιχεί στην Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση. Κάθε μετάβαση όμως, κατά κύριο λόγο αφορά στο μέλλον, το συνώνυμο της νεολαίας! Άρα, αν όντως θέλουμε κυριολεκτική ανάκαμψη, χρειαζόμαστε απτές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις, που να εστιάζουν ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα στους νέους!”.

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών (CREA-MEDIA-2022-FILMDIST)

Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών (CREA-MEDIA-2022-FILMDIST)

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ευρωπαϊκή Διανομή Ταινιών”, εντάσσεται στο υπο-πρόγραμμα MEDIA, το οποίο παρέχει υποστήριξη στις διεθνείς πωλήσεις και την κυκλοφορία μη εθνικών ευρωπαϊκών έργων σε όλες τις πλατφόρμες (π.χ. κινηματογράφους, διαδικτυακά) που στοχεύουν τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες παραγωγές, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμένων στρατηγικών διανομής που καλύπτουν πολλές χώρες. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη χρήση εργαλείων υποτιτλισμού, μεταγλώττισης και, κατά περίπτωση, ηχητικής περιγραφής.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διανομής Ταινιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ευρύτερη διακρατική διανομή πρόσφατων ευρωπαϊκών ταινιών παρέχοντας κεφάλαια σε διανομείς, με βάση τις επιδόσεις τους στην αγορά, για περαιτέρω επανεπένδυση στην απόκτηση, προώθηση και διανομή (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής) πρόσφατων μη εθνικών ταινιών.

Σκοπός

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Βελτίωση της διακρατικής διανομής πρόσφατων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.
 • Αύξηση της επένδυσης στην παραγωγή, απόκτηση, προώθηση, θεατρική και διαδικτυακή διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.
 • Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του τομέα παραγωγής και διανομής, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστική θέση των μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων:

Υπάρχουν δύο φάσεις για τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες:

 1. Η δημιουργία ενός δυνητικού αμοιβαίου κεφαλαίου που θα αποδίδεται σύμφωνα με τις επιδόσεις της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά.
 2. Η υλοποίηση της δράσης – το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε:

– συμπαραγωγή επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών·

– απόκτηση δικαιωμάτων διανομής επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, για παράδειγμα μέσω ελάχιστων εγγυήσεων·

– προώθηση, μάρκετινγκ και διαφήμιση στην αγορά επιλέξιμων μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

Έγγραφα

 1. Επιλέξιμες χώρες: όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.
 2. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και αποδοχής: όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση.
 3. Μέγεθος και μορφή πρότασης: Μπορείτε να ανατρέξετε στο Μέρος Β’ του προτύπου πρότασης.
 4. Αξιολόγηση

Τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία και η διαδικασία περιγράφονται στην Πρόσκληση

 1. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα: όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση.

Δημοσίευση της πρόσκλησης: 07 Φεβρουαρίου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05 Απριλίου 2022 17:00 (ώρα Βρυξελλών)

Περίοδος αξιολόγησης: Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2022

Πληροφόρηση των αιτούντων: Οκτώβριος 2022

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης: Δεκέμβριος 2022

Ένθεση HTML μη διαθέσιμη.

Α. Γεωργούλης: “Είναι απαίτηση στη μάχη απέναντι στον καρκίνο να είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς διαφορές!”

YouTube player

 

“Είναι  απαίτηση,  -πρώτα απ’ όλα των πολιτών μας- στη μάχη απέναντι στον καρκίνο να είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς διαφορές!”, όπως δήλωσε ο Ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης στην σημερινή, 15/02/2022, συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ψήφισμα “σχετικά με την ενδυνάμωση της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου – προς μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική”.

Όπως τόνισε ο Ευρωβουλευτής, η σημασία του ψηφίσματος είναι μεγάλη, καθώς απαιτείται να καλυφθούν κενά και αδυναμίες που υπάρχουν ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενών και των επιζώντων του καρκίνου, καθώς επίσης και τις ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στα κράτη-μέλη. 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το Ψήφισμα, ο Ευρωβουλευτής τόνισε ότι “είναι λοιπόν σημαντικό γιατί καλύπτει μείζονα ζητήματα για όλα τα στάδια του καρκίνου, όπως: 

-η πρόληψη, ο προ-συμπτωματικός έλεγχος και η ανίχνευση της νόσου χωρίς αποκλεισμούς

-η  Ισότιμη πρόσβαση στην αντικαρκινική περίθαλψη

-η Παροχή σθεναρής υποστήριξης σε καρκινοπαθείς, επιζώντες και φροντιστές και

-οι Προκλήσεις όσον αφορά τον καρκίνο που προσβάλλει παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες”.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πανδημία του COVID-19 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ανίχνευση, την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου και ανέδειξε χρόνια προβλήματα και αδυναμίες. Επομένως, μέσω του ψηφίσματος, δίνεται οι δυνατότητα να καθοριστούν οι βασικές γραμμές για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. 

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τον προ-συμπτωματικό έλεγχο, με ειδικά μέτρα για τον παιδικό και νεανικό καρκίνο. Επίσης, είναι σημαντικός ο περιορισμός καρκινογενών παραγόντων στην διατροφή και αύξηση των μελετών γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τη νόσο. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής διαβίωση για τους νοσούντες αλλά και ομαλή επανένταξη των επιζώντων εξαλείφοντας κάθε στιγματισμό. 

Φυσικά, απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση σε κάθε στάδιο και επίπεδο που αφορά τον καρκίνο και τους καρκινοπαθείς προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τα κενά που εντοπίζονται.

 

 

Το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα στον τομέα της υγείας. Περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς τομείς δράσης: την πρόληψη την έγκαιρη διάγνωση, την διάγνωση και θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά και τους νέους.