Εξήντα τρεις (63) τροπολογίες Α. Γεωργούλη, για την “κατάσταση των καλλιτεχνών και την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης

Εξήντα τρεις (63) τροπολογίες Α. Γεωργούλη, για την “κατάσταση των καλλιτεχνών και την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης

Εξήντα τρεις (63) τροπολογίες στον φάκελο «Η Κατάσταση των Καλλιτεχνών και η Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης» της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέθεσε ο Αλέξης Γεωργούλης, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Βασικό ζητούμενο για τον Ευρωβουλευτή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε: “είναι να πιέσουμε για ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, όπου να διασφαλίζονται minimum standards ως προς το εισόδημα, την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και στην υγειονομική περίθαλψη.”

Τα κυριότερα σημεία των τροπολογιών αφορούν:

 1. Στην δημιουργια ενός  Ευρωπαϊκό πλαισίου για τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτισμό, όπου να διασφαλίζονται minimum standards ως προς το εισόδημα, την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και στην υγειονομική περίθαλψη.
 2. Στην στήριξη των επιχειρηματιών του κλάδου, οι οποίοι χρειάζονται τη χρηματοδοτική στήριξη της Πολιτείας γιατί στη  συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για αυτό-απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι στα μέτρα στήριξης πρέπει να λαμβάνονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου όπως η εποχικότητα και η αστάθεια του εισοδήματος.
 3. Στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σημειώνεται η ανάγκη το 2% του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα εθνικά σχέδια να δοθεί για τον Πολιτισμό με απτά μέτρα που να μην αποκλείουν κανέναν και να είναι προσβάσιμα για όλους.
 4. Στα ζητήματα σχετικά με την κινητικότητα των καλλιτεχνών. Υπογραμμίζεται ότι πρέπει να δοθούν νέα κονδύλια ενίσχυσης της κινητικότητας, να ληφθούν μέτρα για να εξαλειφθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και για να προχωρήσει το θέμα της αμοιβαίας αναγνώριση των πτυχίων της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.
 5. Στην εφαρμογή κοινού Ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας ή κάποιου είδους πιστοποίηση που να διασφαλίζει την Ασφάλεια και την Υγεία των Καλλιτεχνών και εργαζομένων στην πολιτιστική παραγωγή, αλλά και στην εκπαίδευση, ενάντια σε κάθε μορφή παρενόχλησης, κακοποίησης και κατάχρησης εξουσίας εν γένει.
 6. Στην διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης για τους καλλιτέχνες με περισσότερα καλλιτεχνικά μαθήματα στα σχολεία και την εκπαίδευση.
 7. Στο ζήτημα της γυναικείας εκπροσώπησης, όπου απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν ισότητα με περισσότερες γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων.
 8. Στο θέμα της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου είναι αναγκαίο να ξεκινήσει η διαδικασία για να φτιαχτεί ένας οδικός χάρτης για την καλλιτεχνική έκφραση στην Ευρώπη. 
 9. Στην ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών των οδηγιών 2019/790 και 2019/789 για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, ώστε να προστατεύονται από την εκτέλεση των έργων τους και στο διαδίκτυο. Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για ενσωμάτωση των οδηγιών έχει ήδη παρέλθει. Είναι επείγον να προχωρήσουν τα κράτη μέλη στην άμεση ενσωμάτωση των οδηγιών γιατί -δεδομένων και των επιπτώσεων της πανδημίας- τα δικαιώματα από την ψηφιακή κυρίως αναπαραγωγή πολιτιστικών έργων είναι πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος για τους καλλιτέχνες, καθώς όσο τα κράτη καθυστερούν τόσο οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές παραμένουν απροστάτευτοι. Σαφής στόχος είναι να τονίσουμε την ανάγκη τα κράτη μέλη να προχωρήσουν με διαφάνεια σε διαδικασίες διαβούλευσης για τον τρόπο ενσωμάτωσης των οδηγιών, ώστε οι καλλιτέχνες μέσω των εκπροσώπων τους και η κοινωνία των πολιτών συνολικά, να μπορέσουν να γνωμοδοτήσει όπως ορίζουν οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.
 10. Στην ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και τη χαρτογράφηση του κλάδου των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών με επικαιροποιημένα δεδομένα, ώστε να μπορούν να διατυπωθούν πολιτικές σε στέρεη βάση. Η Επιτροπή καλείτε να προχωρήσει σε διαβούλευση με τους φορείς εκπροσώπησης των καλλιτεχνών, ώστε να εξαχθεί ένας κοινός ορισμός για το ποιοι είναι οι  καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς, ώστε να είναι ξεκάθαρο το ποιοι θα περιλαμβάνονται στο ζητούμενο Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εργασιακές συνθήκες των καλλιτεχνών και εργαζόμενων στον πολιτισμό.
 11. Στο αίτημα για νέα κονδύλια για τον πολιτισμό, εναλλακτικές μορφές στήριξης του πολιτισμού, όπως για παράδειγμα η παραχώρηση από τα Κράτη-Μέλη δημόσιων κτιρίων για πολιτιστικές παραγωγές ή εργαστήρια, αλλά και αναγνώριση της αξίας του πολιτισμού, η οποία δεν νομισματοποιείται πάντα, αλλά αποδεικνύεται και από την πρόσφατη εμπειρία μας με την πανδημία, όπου οι άνθρωποι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του εγκλεισμού στράφηκαν  στον πολιτισμό.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις προκύπτουν και ενισχύονται από τα προβλήματα τα οποία ανέδειξε η πανδημία του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας χτύπησαν τον Πολιτισμό περισσότερο από κάθε άλλον τομέα της οικονομίας. Ο Πολιτισμός, που αντιπροσωπεύει το 4,4% του ΑΕΠ της Ένωσης και απασχολεί περίπου 7,6 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, είναι ο πρώτος που χτυπήθηκε και ο τελευταίος που θα ανακάμψει, με απώλειες άνω το 30% του τζίρου για το 2020 – περίπου 199 δισεκατομμύρια ευρώ – ενώ ειδικά οι τομείς της μουσικής και των παραστατικών τεχνών έχουν απώλειες της τάξεως του 75% για τη μουσική και 90% για τις παραστατικές τέχνες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την σύνταξη του φακέλου «Η Κατάσταση των Καλλιτεχνών και η Πολιτιστική Ανάκαμψη της Ευρώπης» διενεργήθηκε διαβούλευση με τους σημαντικότερους φορείς εκπροσώπησης των καλλιτεχνών στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.