Διαπίστευση Erasmus Youth – Προθεσμία 31/12/2021

Διαπίστευση Erasmus Youth – Προθεσμία 31/12/2021

Υποβολή Αιτήσεων για Διαπίστευση ERASMUS YOUTH – Προθεσμία 31/12/2021

Περιγραφή Προγράμματος

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για τη λήψη Διαπίστευσης για το πρόγραμμα Erasmus Youth (Διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας).

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η οποία διατίθεται εδώ, οι διαπιστεύσεις Erasmus αποτελούν εργαλείο για τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία.

 

Οι οργανισμοί με διαπίστευση Erasmus θα έχουν απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Key Action 1 του μελλοντικού προγράμματος (2021-2027). Οι όροι πρόσβασης των διαπιστευμένων οργανισμών σε χρηματοδότηση θα καθορίζονται σε ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που θα δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Η χορήγηση της διαπίστευσης Erasmus στον τομέα της νεολαίας επιβεβαιώνει ότι ο αιτών διαθέτει κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες και μέτρα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας υψηλής ποιότητας, όπως έχουν σχεδιαστεί, και τις χρησιμοποιεί προς όφελος του τομέα της νεολαίας.

Όπως επισημαίνεται και εδώ, η προηγούμενη εμπειρία στο Erasmus + (2014-2020) δεν αποτελεί προϋπόθεση.

 

Το Erasmus Youth εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

 31/12/2021

Επιλέξιμοι φορείς

 Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που είναι εγκατεστημένος:

  • στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  • σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη νομική βάση.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη πρόσκληση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και τα απαιτούμενα έγγραφα.

Εδώ μπορείτε να δείτε την αναλυτική διαδικασία υποβολής αιτήσεων.