Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια στην τάξη: οδηγός για επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια στην τάξη: οδηγός για επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα

Το εγχειρίδιο του European Schoolnet και της iSFE παρουσιάζει μεθόδους αξιοποίησης της τεχνολογίας κατά τη διαδικασία της μάθησης. Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε έχοντας ως γνώμονα τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, μπορεί να αξιοποιηθεί από ευρύτερο κοινό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα παιδαγωγικά παιχνίδια.

Τα άτομα που θα αξιοποιήσουν το παρόν εγχειρίδιο, μετά τη μελέτη του, θα έχουν αποκτήσεις τις εξής δεξιότητες:

  • Να κατανοούν τα οφέλη και τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη μάθηση η οποία βασίζεται στο παιχνίδι.
  • Να γνωρίζουν τις χρήσεις των βιντεοπαιχνιδιών ως πόρου μάθησης και να κατανοούν πώς το παιχνίδι μπορεί να βελτιώσουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση.
  • Να πληροφορηθούν για τα βιντεοπαιχνίδια (και τα αναμενόμενα οφέλη εκμάθησης) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως μαθησιακό πόρο στην τάξη.
  • Να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ των ψηφιακών ειδών παιχνιδιών, τους μαθησιακούς τους σκοπούς και να ανακαλύψουν τρόπους για να εφαρμόσουν τα διάφορα παιχνίδια.
  • Να μάθουν πώς να αξιολογούν εάν ένα ψηφιακό παιχνίδι είναι κατάλληλο για την τάξη.
  • Να μάθουν να οργανώνουν την τάξη για μάθημα με βάση το παιχνίδι.
  • Να μάθουν να πραγματοποιούν απολογισμό μετά το παιχνίδι.
  • Να κατανοούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την διαδικτυακή ασφάλεια και να αναπτύσσουν υγιείς και ασφαλείς συνήθειες παιχνιδιού.
  • Να βρίσκουν τρόπους να μεγιστοποιούν τη μεταφορά γνώσεων, ώστε οι πληροφορίες που αποκτώνται στο παιχνίδι να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τους μαθητές.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία εδώ.