Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus + είναι ένα από τα βασικά προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για τον πολιτισμό. Ο στόχος του Erasmus+ είναι να ενισχύσει την ποιότητα της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης και να διευκολύνει την κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη. Ειδικά στη μη τυπική εκπαίδευση, υπάρχει η τάση της χρήσης νέων δημιουργικών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, μορφών και μεθόδων.

Προϋπολογισμός: 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ

Την περίοδο 2021-2027, το Erasmus+ αναμένεται να συνεχίσει να βασίζεται στην επιτυχημένη και ευρεία εμπειρία του, εστιάζοντας σε τρεις οριζόντιες προτεραιότητες: ένταξη και ποικιλομορφία, ψηφιακός μετασχηματισμός, περιβαλλοντική αειφορία

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει:

 • τη σχολική ανάπτυξη και την καλή διδασκαλία
 • τη διαδικασία της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαδικασία της Μπολόνια
 • την ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και
 • το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή Δημοκρατία
 • Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
 • Συμβολή στη μείωση της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων
 • Υποστήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων
 • Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
 • Προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ
 • Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.